חברה ציבורית לעומת חברה פרטית דיני עסקים
לועזית: public vs. private company

ההבדלים העיקריים, המאפיינים חברה ציבורית לעומת חברה פרטית, הם: א. מספר בעלי המניות בחברה פרטית, משניים עד 50 ואילו בחברה ציבורית המספר המינימלי הוא שבעה, אך אין גבול עליון למספר החברים בה. ב. התחלת עסקים - חברה פרטית רשאית להתחיל בפעולותיה מייד עם קבלת האישור מרשם החברות; לעומת זאת, חברה ציבורית רשאית להתחיל בפעולותיה מייד עם קבלת האישור מרשם החברות; לעומת זאת, חברה ציבורית רשאית להתחיל בעסקים רק לאחר שקיבלה רשיון, מאת רשם החברות. ג. מנהלים - בחברה ציבורית, מספר המנהלים אסור שיפחת משניים, וכדי שיהיו כשרים לכהן בתפקידם חייבים מנהליה של חברה ציבורית למלא אחר נוהל מסוים; בחברה פרטית, יכול לכהן מנהל אחד (שבדרך כלל הוא גם בעל רוב המניות ולמעשה בעליה הממשי), וכדי לכהן כמנהל מספיקה עצם בחירתו על ידי האסיפה הכללית. ד. מנין חוקי באסיפות הכליות - המניין החוקי בחברה ציבורית הוא כפי שנקבע בתקנותיה, אולם מספר זה אינו יכול להיות פחות משלושה, ואילו בחברה פרטית המינימום החוקי הוא שני חברים. ה. פניה לציבור - חברה פרטית איננה רשאית לפנות לציבור בהצעה לקנות מניירות הערך שהנפיקה; לעומת זאת, חברה ציבורית רשאית לעשות זאת לאחר הצגת תשקיף וקבלת אישורים הדרושים להנפקה ולתשקיף. ו. העברת מניות - העברת מניות בחברה ציבורית מיד ליד אינה מוגבלת (אם אין תקנותיה קובעות אחרת); ואילו בחברה פרטית קיימות בדרך כלל מיגבלות מסוימות להעברת המניות. ז. דו"חות כספיים - חברה ציבורית חייבת להגיש מדי שנה בשנה את מאזנה ונספחיו לרשם החברות, כשעליו חייבים לחתום שני מנהלים לפחות. חברה פרטית פטורה מחובת הגשת מאזן. יתר על כן, למאזן של חברה פרטית מספיקה חתימתו של מנהל אחד.