שנת מס דיני עסקים
לועזית: tax year

תקופה של שנים עשר חודש, שלגביה נעשים חישובי מס. בדרך כלל זוהי שנת לוח אלא אם כן אושרה תקופת שומה מיוחדת. בישראל נקבעה החל ב-1 בינואר 1987 שנת מס אחידה, המקבילה לשנת לוח, דהיינו שנת המס של כל הנישומים תסתיים בתאריך 31 בדצמבר. הסיבות לכך הן: פישוט הליכים וסגירת האפשרות להתחמק מתשלום מס במועד על ידי ניצול פערים בין שנות מס שונות למגזרים שונים. עם זאת, נקבעו מספר חריגים שעוגנו ברשימה סגורה ושבהם יתאפשר לחבורת לערוך דו"חות כספיים לתאריכים אחרים מאשר ל-31 בדצמבר, כגון: חברות בנות של חברות חו"ל, העורכת דו"חות למועדים אחרים. שנת מס שהותרה לנישום כמסתיימת בתאריך אחר מאשר 31.12 נקראת תקופת שומה מיוחדות.