א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
הפחתת פיצויי הלנת שכר - diminuition of compensation for delayed wage payment הפחתת סכום תביעה - diminution of claim עדות ישירה - direct evidence דירקטור - director הימנעות דירקטור - director`s abstention אחריות מנהלים - directors` liability פקיעת כהונה - directorship expiration קיצבת נכות - disability allowance נכה מלחמה - disabled ex-seviceman נכות - disablement צו שחרור - discharge order חוק חיילים משוחררים (חזרה לעבודה) - discharged soldierd law מיאון - disclaimer גילוי - discovery גילוי מסמכים - discovery of documents נוהל גילוי - discovery practice הפלייה / אפלייה - discrimination משוא פנים - discrimination אי-כיבוד - dishonor חילול שטר - dishonor of bill דחייה על הסף - dismiss in limine פיטורים סמוך לסוף שנת עבודה - dismissal near the end of the year דחיית תביעה - dismissal of claim הנמקת פיטורים - dismissal reasoning פיטורים ללא פיצויים - dismissal without compensation התפרקות - disolution חוק דיספוזיטיווי - disposition law סכסוך משפטי - dispute as to rights הסכם ליישוב סכסוך - dispute settling agreement יישוב סכסוכי עבודה - disputes reconciliation חיסול - dissolution רווח בר-חלוקה - distributable profit רווחים ניתנים לחלוקה - distributable profits רווחים מחולקים - distributed profits פטירה - חלוקת הכנסה - distribution of income after death צו חלוקה - distribution order בית משפט מחוזי - district court דיווידנד בפשיטת רגל - dividend in bankrupcy חוזה בר־חלוקה - divisible contract פיצול סעדים - division of remedies הפרדה בין בעלות לשליטה - divorce of ownership from control תיעוד - documentation מקום מושב - domicile נכס במתנה - donated asset תרומות - donations מקבל מתנה - donee שותף שקט - dormant partner כפל מיסוי - double taxation הסכם למניעת כפל מיסוי - double taxation relief agreement הליכי משפט נאותים - due process of law כפייה - duress חובה - duty פטור ממכס - duty free
שכר מינימום יומי - daily minimum wage פיצויים - damages פיצוי לנאשם שזוכה - damages claim by an innocent להלכה - de jure דה-יורה - de jure תביעת חוב - debt claim חייב - debtor הדחיית חובות - debts deffering גניבת דעת - deceit החלטה (2) - decision הצהרה - declaration תצהיר - declaration הצהרת הון - declaration of capital פסק דין הצהרתי - declaratory judgement גריעת זכויות - decrease of rights גזר דין - decree פסיקתא - decree פסיקה (2) - decree ניתן לניכוי - deductable הוצאה מותרת (לצרכי מס) - deductible expense ניכוי במקור - deduction at source ניכוי חובות - deduction of loans שטר נאמנות - deed of trust נתבע - defendent סנגוריה - defense מס נדחה - defered tax חבות מס נדחית - defered tax liability אסיפה כללית נדחית - deferred general meeting קנס גרעון - deficiancy fine הרכב חסר - deficient panel מחדל - defult / omission אי-קיום - defult / omission שיהוי - delay עינוי דין - delay of justic הלנת שכר - delay of pay עבריינות - delinquency מס בפיגור - delinquent tax מיצוי הדין - deliver a severe sentence דרישה לפיצויים - demand for compensation הפסקת קיום - demise טענת פסול - demurrer עסקה מוכחשת - denied transaction מסדר זיהוי - dentification parade תלוי - dependent שאיר - dependent צו הפקדה - depositing order מפקיד - depositor החזר פחת - depreciation recapture ביטול אסדרה - deregulation תביעה נגזרת - derivative suit תביעה ייצוגית - derivative suit / class action שם מתַאר - describing name דגם - design מדגם - design צו החזר - detinue פיתוח - development אזור פיתוח - development area יום שבתון - dies non מכס מפלה - differencial tariff מכס סלקטיווי - differential tariff