דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
קובלנה - complaint קבילה - complaint טעות ציות - compliance error פשרה (2) - composition הסדר נושים - composition of creditors מכס מעורב - compound tariff פשרה - compromise תשלום חובה - compulsory payment מחשב - computer חדירה למחשב - computer intrusion עבירות מחשב - computer offence שפת קריאת מחשב - computer readable language נגיף מחשב - computer virus מס מצטבר - comulative tax העלמה - concealment מניעת מידע - concealment ריבית רעיונית - conceptual interest קונצרן - concern זיכיון - concession חוזה זיכיון - concession contract רשלנות משותפת - concurrent negligence שטר מכר מותנה - conditional bill of sale ניהול עסקים - conducting business הודאה - confession צו קיום צוואה - confirmation of will order עיקול ברישום - confiscation registration סתירה בין הסכמים (קיבוציים) - conflict of agreements ניגוד עניינים - conflict of interest בררת דין - conflict of laws / choice of law תמורה - consideration דוח מס מאוחד - consolidated tax return איחוד - consolidation האחדה - consolidation איחוד תיקים - consolidation of action חוקה - constitution ביצוע להלכה - constructive performance התייעצות - consultation קונסיליום - consultation חוק הגנת הצרכן - consumers protection law זילוּת - contempt ביזיון בית משפט - contempt of court בעל דין - contestant הנחלה מותנית - contingent legacy עבֵירָה מִתְמַשֶּׁכֶת - continuing offence רציפות חופשה - continuity of leave רציפות בעבודה - continuity of work פרשנות נגד מנסח - contra preferendum חוזה - contract חוזה מראש - contract in advance חוזה בכתב - contract in writing חוזה, פרשנות - contract interpretation פרשנות חוזה - contract interpretation חוק חוזים (חלק כללי) - contract law (general part) חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) - contract law (remedies) חוזה מכר - contract of sale צד לחוזה - contracting party רשם קבלנים - contractors registrar אשם תורם - contrbutory fault דמי גמולים בשמירת הריון - contribution fee when pregnancy guarding אשם תורם - contributory foalt רשלנות תורמת - contributory negligence רשות פיקוח - control authority שירות בר-פיקוח - controled service חברה שלטת - controling company אחריות בעלי שליטה - controling shareholders liability מחיר מפוקח - controlled price מוצר בר-פיקוח - controlled product מנהל בעל שליטה - controlling director עובד בעל שליטה בחברה - controlling employee שטר העברה - conveyance העברת קניין - conveyance of title חיוב - convicting הערת קיניין - convryance of title תקופת צינון - cooling-off period מושב שיתופי - cooperative setlement רשם אגודות שיתופיות - cooperative society registrar רישום אגודה שיתופית - cooperative society registration זכות יוצרים - copyright שם חברה - corporate name תאגיד - corporation נכס גשמי - corporeal asset נזק גוף - corporeal damage סיוע לעבירה - corroboration שחיתות - corruption הוצאות משפט - cost of action סנגור - counsel / defense attorney תביעה נגדית - counter claim הצעה נגדית - counter offer קרן תמורה - counterpart fund בית דין - court בית משפט - court of law מירמה בכרטיסי אשראי - credit card fraude אספת נושים - creditors meeting פלילי - criminal תיק פלילי - criminal case קובלנה פלילית - criminal complaint משפט עבודה פלילי - criminal labor law משפט פלילי - criminal law רשלנות פושעת - criminal negligence פרוצדורה פלילית - criminal procedure קרימינולוגיה - criminology תביעה שכנגד / תביעה נגדית - cross action חקירה נגדית - cross examination רישיון דו-כיווני - cross licenses הרמת מסך - curtain raising אפוטרופוס - custodian / fiduciary מחיר מקובל - customary price לקוח - customer רשימון מכס - customs entry
דרישה בפיגור - call-in arrears כשרות הצדדים - capacity of parties פריסת רווח הון - capital gain averaging השקעת הון - capital investment השקעות הון בחקלאות - capital investment in agriculture אחזקת רכב - car allowance החזקת מכונית - car allowance תעודת יושר - caracter reference עיכבון מוביל - carrier`s lien הסדר כובל - cartel קרטל - cartel תיק - case / file תיק - case / file קול מכריע - casting vote רווח אקראי - casual profit עילה - cause עילת תביעה - cause of action ייזהר הקונה - caveat emptor ייזהר החותם - caveat subscriptor ייזהר המוכר - caveat venditor צו הפסקה מינהלי - cease and desist order תעודת ציות - certificate of compliance תעודת רישום - certificate of registry הפסקת התעסקות - cessation of business יושב ראש מועצת המנהלים - chairperson of the board קנוניה משפטית - champery שינוי שם חברה - change of corporate name חילופי מעבידים - change of employers שינוי מעבידים - change of employers חילופי בעלים - change of owners שינוי ביציגות - change of representation אגרה - charge דוח חיוב ושיחרור - charge and discharge statement חוק כרטיסי חיוב - charge cards law הכנסה חייבת במס - chargeable income שווי זקוף - charged value שיק - check שופט ראשי - chief judge אימוץ ילד - child adoption עבודת ילדים - child work ברֵרת מקום - choice of place עדות נסיבתית - circumstantal evidence ראייה נסיבתית - circumstantial evidence תביעה אזרחית - civil action משפט עבודה אזרחי - civil labor law משפט אזרחי - civil law פרוצדורה אזרחית - civil procedure נציב שירות המדינה - civil service commissioner עוולה אזרחית - civil tort תביעה - claim תביעה - claim / suit הגנות בתביעה - claim defences השהיית תביעה - claim deferment תובע (2) - claimant עד תביעה - claimant witness הִתְיַישְּׁנוּת תְבִיעוֹת - claims limitation תובענה ייצוגית - class action מס מסווג - classified tax סעיף - clause קִניין נקי - clear title רשות מתירה - clearing agency טעות סופר - clerical error טעות רישום - clerical error חוזה להלכה - cnstructive contract קודקס - codex קודיפיקציה - codificatiom דין קוגניטיווי - cognitive law גובה ראשי - collecting officer קובץ התקנות - collection of regulations תקופת הסכם קיבוצי - collective agreement period חוק הסכמים קיבוציים - collective agreements law הסכם קיבוצי - collective bargaining agreement הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות - collective bargaining agreement by affiliation משפט עבודה קיבוצי - collective labor law ויתור קיבוצי - collective renunciation קנוניה - collusion קנוניה במכרז - collusive bidding התחלת עסקים - commencement of business שוחד מסחרי - commercial bribery תאגיד מסחרי - commercial corporation תיאור מסחרי - commercial description חוק מסחרי - commercial law משפט מסחרי - commercial law חוק עוולות מסחריות - commercial torts law משא ומתן מסחרי - commertial negotiations עסקת אקראי שטיבה מסחרי - commertial venture ועדה לביטוח אבטלה - committee for unemployment insurance נאמנות ציבורית - community trust מס על יוממים - commuters tax פקודת החברות - companies ordinance פנקס חברות - companies register חברה - company ייסוד חברה - company foundation חברה ביסוד - company in establishment חברה מוגבלת בערבות - company limited by garantee חברה מוגבלת במניות - company limited by stock מחיקת חברה - company write-off פיצוי - compensation הפקדת פיצויים - compensation deposit שלילת פיצויי פיטורים - compensation diverture זכאות לפיצויים - compensation entitlement הלנת פיצויי פיטורים - compensation for delaying severance pay פיצויי הלנת פיצויים - compensation for delaying severance pay פיצוי הלנת שכר - compensation for delaying wage payment ריבית פיצויים - compensation interest הפקדת פיצויים בבית דין - compensation payment into court פריסת פיצויים - compensation spreading פיצויים באמצעות קופת גמל - compensation thruogh provident fund מכס מקזז - compensatory tariff משפט השוואתי - comperative law רשלנות יחסית - comperative negligence

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022