דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תמריצי מס - taxation incentives חוק מיסוי - taxation law [abr] מוניטין לצורכי מס - taxation of goodwill יחידת מיסוי - taxation unit מיסוי חברה - taxing a company נישום - taxpayer החזקת טלפון - telephon maintainace expenses טלפון, החזקה - telephon maintainance expenses הסכם זמני - temporary agreement צו זמני - temporary injunction מפרק זמני - temporary liquidator הוראת שעה - temporary order סעד זמני בערעור - temporary relief in appeal תושב זמני - temporary resident פינוי דייר - tenant evacuation מס טריטורייאלי - teritorial tax כתב סמכויות - terms of reference מבחן - test צוואה - testament גנבה - theft צד שלישי / צד ג' - third party צו ריתוק - tie-up order זמן הוא גורם חיוני - time is of the essence סייג זמן - time limit שטר קיניין - title deed עוולה - tort נזיקין / נזיקים - torts / damages דיני נזיקין - torts laws שכר כולל - total pay סימן מסחר - trade mark פנקס סימני מסחר - trade marks register סימני מסחר, רשם - trade marks registrar רשם סימני מסחר - trade marks registrar שם מסחרי - trade name הגבלות סחר - trade restrictions רישיון לפעול - trading certificate חברה מסחרית - trading company שותפות עסקית - trading partnership בית משפט לתעבורה - traffic court שופט תעבורה - traffic magistrate עסקה - transaction ביטול עיסקה - transaction cancellation היתר עיסקא - transaction permit העברת נכס במתנה - transfer of title מחירי העברה - transfer pricing מכס מעבר - transit duty זכויות תרגום - translation rights מפקח על התעבורה - transportation controller הוצאות אש"ל - travel and living expenses הוצאות נסיעה - travelling expenses הסגת גבול - trespassing משפט (2) - trial בית דין של מושבעים - trial by jury טריבּוּנַל - tribunal נאמנות - trust חשבון נאמנות - trust account נכסי נאמנות - trust assets הסכם נאמנות - trust indenture חוק נאמנות - trust law ערובת נאמן - trustee`s bond אמת באשראי - truth in lending מכונת אמת - truth machine
משתמע - tacit מועצת מיזוגים - takeover panel משפט עברי - talmudic law נכס מוחשי - tangible asset מכס - tariff הגבלת מחיר - tariff barriers הקלת מס - tax abatement חשבונאות מס - tax accounting התאמת מס - tax adjustment חשבון התאמת מס - tax adjustment account דוח התאמה לצורכי מס - tax adjustment statement דוח תיאום לצורכי מס - tax adjustment statement זיכוי מס - tax allowance שומת מס - tax assessment מס במקור - tax at source פריסת מס לאחור - tax backward averaging הטבת מס - tax benefit מדרגות מס - tax brackets עדכון מדרגות המס - tax brackets adjustment תיקרת מס - tax ceiling טעות בחיוב מס - tax debiting error ניכוי מס - tax deduction דחיית מס - tax deferment פטור ממס - tax discharge התחמקות ממס - tax dodge בחירת מס - tax election עתודה להשוואת מיסים - tax equalization reserve השתמטות ממס - tax evation קיצבות פטורות מס - tax exempt allowances פטור ממס (3) - tax exemption גלות מס - tax exile עיקול מס - tax foreclosure פריסת מס קדימה - tax forward averaging הונאת מס - tax fraud הונאת מס - tax fraud חופשי ממס - tax free החלפה פטורה ממס - tax free exchange מפלט מס - tax haven תחולת מס - tax incidence חשבונית מס - tax invoice הגבלת מס (2) - tax limitation פירצת מס - tax loophole שיטת מס - tax method קיזוז מס - tax offset / setoff of taxes איגרת חוב, מיסוי - tax on bonds מס על איגרות חוב - tax on bonds מס על פנסיה (קיצבה) - tax on pension מס על כספי קופות גמל - tax on providance funds מס על ניירות ערך - tax on securities קנס מס - tax penalty תכנון מס - tax planning מס, שיעור - tax rate שיעור מס - tax rate שיעור מס מרבי - tax rate limit לוח שיעורי מס - tax rates schedule החזר מס - tax rebate החזרת מס - tax refund דוח מס - tax return הישבון - tax return מענק הישבון - tax return allowance סף מס - tax treshold שנת מס - tax year ערך לצורך מס - taxable value עיזבון חייב במס - taxable estate אירוע מס - taxable event הכנסה טעונת מס - taxable income

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022