דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
חוזה אחיד - standard contract חוק חוזים אחידים - standard contract law חוזים אחידים, חוק - standard contracts law ניכוי אחיד - standard deduction תו תקן - standard mark מחיר תקני - standard price מעמד - standing זכות מעמד - standing right זכות עמידה לועד עובדים - standing right of employee`s committee תחילת חופשה - start of vacation ערבות מדינה - state guarantee ביטוח ממשלתי - state insurance עד מדינה - state witness כתב תביעה - statement of claim / suit כתב הגנה - statement of defence התיישנות, חוק - statue of limitation חוק התיישנות - statue of limitations גמלת פרישה על-פי חיקוק - statutory retierment annuity ביקורת סטטוטורית - statutory audit ספר סטטוטורי - statutory book פיקוח על פי חוק - statutory control תאגיד ממלכתי - statutory corporation אַחרָיוּת עַל-פִּי דִּין - statutory liability אסיפת יסוד - statutory meeting עיכוב יציאה מהארץ - stay of exit פשיטת רגל - עיכוב הליכים - stay of proceeding in bankrupcy עיכוב ביצוע - stay of proceedings עיכוב הליכים - stay of proceedings עיכוב הליכים בפשיטת רגל - stay of proceedings in bankrupcy הוצאות לינה - staying expenses חברת מניות - stock company רשם מניות - stock registrar מסמך גנוב - stolen instrument קרן השתלמות לעצמאיים - study fund for self-employed סוּב יוּדיצֶה - sub judice מקרקעין כפופים - subjected property קבילות - submissibility שטר בוררות - submission שטר בוררים - submission deed הזמנה לדין - subpoena [l] תחלוף - subrogation תנאי מאוחר - subsequent condition סעיף משנה - subsidiary clause חברה בת - subsidiary company חקיקה משנית - subsidiary legislation צו ירושה - succession order זכות ירושה - succession right מס הורשה - succession tax תביעה (2) - suit עבודה מתאימה - suitable employment תעסוקה הולמת - suitable employment דיון מהיר - summary procedure דיון מקוצר - summary procedure פסק דין מקוצר - summary procedure תביעה בסדר דין מקוצר - summary procedure claim דיון מהיר - summary trial סיכומים - summing-up הזמנת עדים - summoning of witnesses מפקח - superintendent ועדת פיקוח - supervisory committee מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים - supervisoty council on restraint of trade מס נספח - supplement tax חוזה נוסף - supplemental agreement עדות מסייעת - supporting evidence ראייה מסייעת - supporting evidence בית משפט עליון - supreme court ויתור על זכויות - surrender of rigths מס יסף - surtax חברה נותרת - surviving company קיצבת שאירים - survivorship allowance השעייה - suspension דחיית תשלום - suspension of payment תנאי גורף - sweeping condition תעודת הצהרה בשבועה - sworn statement סינדיקט - syndicate
נמל מבטחים - safe harbor שמירת נכסים - safegurding of assets ועדת בטיחות - safety committee פקודת בטיחות בעבודה - safty in work ordinance חוק הגנת השכר - salaries protection law עובד במשכורת - salary employee מכר - sale מס מכירת קרקע - sale of land tax הסכם מכירה - sales agreement חוק מכר - sales law מס מכירות - sales tax בן מינו - same kind סדר דין מקוצר - sammary procedure שבת - saturday כף חובה - scale of demerit כף זכות - scale of merit חקירה מדעית - scientific research שותף מסייע - second partner האזנת סתר - secret listening סכומים משוריינים - secured sums שידול לעבירה - sedution שומה עצמית - self assessment מסחר עצמי - self commerce עצמאי - self employed הכנסת עצמאי - self-employed income עיכבון מוכר - seller`s lien מכירת נכסי חייב - selling assets of a debtor ותק - seniority גזר דין (2) - sentence פסק דין - sentence דוח נפרד - separate return חישוב נפרד - seperate calculation עבודת שירות - service work חוק יישוב סכסוכי עבודה - settlement of labor disputes law הודעת סילוק - settlment admission פיצויי פיטורים - severance pay חוק פיצויי פיטורין - severance pay law הטרדה מינית - sexual harassment מכירה קצרת מועד - short term sale יום עבודה מקוצר - shortened working day שבוע עבודה מקוצר - shortned work week חופשת מחלה - sick leave זכאות לדמי מחלה - sick pay entitlement דמי מחלה, חוק - sick pay law חוק דמי מחלה - sick pay law דמי מחלה - sickness benefit מוצר דומה - similar product רוב רגיל - simple majority חטא - sin לשון הרע - slander / lible מינהל עסקים קטנים - small business administration בית משפט לתביעות קטנות - small debt court אותיות קטנות - small prunt ביטוח סוציאלי - social insurance הנחות סוציאליות - social relife תוכנה - software מקור הכנסה - source of income שומה מיוחדת - special assessment תקופת שומה מיוחדת - special assessment period הסכם קיבוצי מיוחד - special collective bargaining agreement דוחות מיוחדים - special reports פיצויים מיוחדים - specific damages מכס ספציפי - specific duty מכס קצוב - specific duty הכנסה מיוחדת - specific income ביצוע בעין - specific performance צו ביצוע בעין - specific remedy מס קצוב - specific tax מחיר יציב - stable price סטז'ר - stagiaire / intern מתמחה - stagiaire / intern דוכן - stand העמדה לדין - stand to trial סמכות בעתודה - stand-by authority

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022