א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מכס מועדף - preferred tariff עבודה מועדפת - preferred work הריון - pregnancy שמירת הריון - pregnancy preserving אישה בהיריון - pregnant woman חצרים - premises מקדמות מס - prepayment of taxes מקדמת הוצאות עודפות - prepayments for excess expenses זכות יתר - prerogative זכות התערבות בהליכים - prerogative of intervening in proceedings אב בית דין - president of court / presiding judge חזקה (2) - presumption פרזומפציה - presumption חזקת אשמה - presumption of guilt חזקת תוקף - presumption of validity יורש משוער - presumptive heir יומרנות - pretentioness גניבת עין (2) - pretentiousness הטיית משפט - prevention of justice ממונה על מחירים - price commissiner ועדת מחירים - price committee פיקוח על מחירים - price control התאמת מחיר, סעיף - price current clause התאמת מחיר, סעיף (2) - price determination clause קביעת מחירים - price fixing על פניו - prima facia מוטב ראשי - primary beneficiary חקיקה ראשית - primary legislation זכות בכורה - priority rights פירמה פרטית - private firm משפט פרטי - private law נאמנות פרטית - private trust תיקשורת חסוייה - privilaged communication רוב מיוחס - privilaged majority צו מבחן - probation order תקופת מבחן - probation period שירות מבחן - probation service סדרי הדין - procedure סדר דין - procedure פרוצדורה - procedure נוהל - procedure הליך - proceedings זכות חתימה - procuration מוצר - product אחריות מוצר - product liability פחת על בסיס ייצור - production method of depreciation מכסות ייצור - production quotas הענקה בעד פיריון עבודה - productivity premium חוק פיקוח על מצרכים ושירותים - products and services control law ספרות מקצועית - profesional litriture אחריות מקצועית - professional liability הפקעת שערים - profitireeng רווח לאחר מס - profits after taxes פרוגרסיוויות מס - progressiviness of tax חוק איסור אפיית לילה - prohibition of night baking law איסור עבודה במנוחה השבועית - prohibition of work in holidays מכס מונע - prohibitive tariff צו לא תעשה - prohibitory injuction שטר חוב - promissory note חריצת משפט - pronouncement of sentence הוכחה - proof הוכחת נזק - proof of damage נכסים - property ארנונת רכוש - property rates מוצר פטנטי - proprietary article התביעה הכללית - prosecution תביעה כללית - prosecution קטגוריה - prosecution התובע הכללי - prosecutor תובע כללי - prosecutor קטגור - prosecutor מסמך חסוי - protected document תעסוקה מוגנת - protected employment השבתה מוגנת - protected lockout שביתה מוגנת - protected strike דמי חסות - protection הגנה על עובדים בשעת חירום - protection of workers in emergency time צו מניעה - protective injunction / wirt of prohibition מכס מגן - protective tariff העדה - protest פרוטוקול - protocol / minuts חוב לקופת גמל - provident fund debt העברת כספים בין קופות - provident funds transfer הפרשה לייצוב הון - provision for capital stabilisation הצעה וקבלה - prposal and acceptance כלל האדם הסביר - prudent man rule נוטריון ציבורי - public notary רשות ציבורית - public authority רכוש הכלל - public domain גוף ציבורי - public entity טובת הציבור - public interest עניין ציבורי - public interest משפט ציבורי - public law נציג ציבור - public member אחריות ציבורית - public responsebility שירות ציבורי - public service חברה ציבורית לעומת חברה פרטית - public vs. private company פירסום פומבי - publication in public פירסום דוחות כספיים - publication of financial statements בר-עונשין - punishable ענישה - punishment פיצויים עונשיים - punitive damages מס קנייה - purchase tax
תיקנון אריזות - package standartization הרשות הפלסטינית - palestinian authority סמכות מקבילה - parallel authority מס מקביל - parallel tax חוק מס מקביל - parallel tax law חברה אם - parent company אשמה שווה - pari in delicto שוויון בתשלום חובות - parity in paying debts פיצויים חלקיים - partial compensation פסק דין חלקי - partial judgement שותף - partner אחריות שותפים - partners liability ייסוד שותפות - partnership foundation מחיקת שותפות - partnership write-off הסכם שותפות - partnership agreement שותפות כאישיות משפטית - partnership as a legal entity שותפות בעל-פה - partnership at will פשיטת רגל של שותפות - partnership bankrupcy יסוד שותפות - partnership foundation שותפות במקרקעין - partnership in land שם שותפות - partnership name רשם שותפויות - partnership registrar שותפות - פשיטת רגל - partnerships bankruptcy צד לדיון - party צד - party / side הכנסה פסיווית - pasive income עובד שנפטר - passed away employee גניבת עין - passing off פטנט - patent תביעות פטנט - patent claims הפרת זכויות פטנט - patent infringement תקופת פטנט - patent period רשם פטנטים - patent registrar חוק פטנטים - patents law פנקס פטנטים - patents register רשם משכונות - pawns registrar פדיון חופשה - pay in liue of leave תלוש שכר - pay slip ניכויי שכר - payroll deduction מס שכר - payroll tax נזק ממוני - pecuniary damage עונש - penalty קנס פיגורים - penalty for delay משפט תלוי ועומד - pendente lite [l] דחיית קיצבה - pension deferment צו הרחבה לביטוח פנסיוני - pension insurance extention order חוק פנסיה ממלכתית - pension law משווק פנסיוני - pension marketer שיווק פנסיוני - pension marketing מוצר פנסיוני - pension product חלוקה לפי ראש - per capita מס גולגולת - per capita tax חוות דעת בית המשפט - per curium opinion עילה פסוקה - peremptory rule פסק דין חלוּט - peremptory rule קִניין מושלם - perfect title היתר פיטורים - permission to dismiss זכות חזקה - perscription התיישנות (2) - perscription רכוש אישי - personal estate ניכויים אישיים - personal exemption יגיעה אישית - personal exertion דוח כספי אישי - personal financial statement ימי חופשה אישיים - personal holydays מס הכנסה אישי - personal income tax עניין אישי - personal interest משפט עבודה אישי - personal labor law אחריות אישית - personal liability צו אישי - personal order ערבות אישית - personal surety מס פרסונלי - personal tax חזקת חפוּת - persumption of innocence פטיציה - petition עתירה - petition פטיציה - petition עותר - petitioner מקום הכנסה - place of income תובע - plaintiff עמית - planholder חוק התכנון והבנייה - planning and building law פגיעה תיכנונית - planning damage עתירה לבג"ץ - plea to high court of justic טוען - pleader / contester עסקת טיעון - pleading deal גֶזֶל - plunder פוליגרף - polygraph הסכם פוליגרף - polygraph agreement שינויים חיוביים - positive changes חזקה - possession חוק בדיעבד - post factor ex-law ייפוי כוח - power of attorney טרום חוזה - pre-contract זכות קדימה - pre-emptive right פסיקה מוקדמת - pre-rulling קדם-משפט - pre-trial תקדים - precedent סדר עדיפויות - prefernce order הכנסה מועדפת - preferred income