דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
גיליון אישום - letter of indictment כתב נכונות - letter of intend בית דין שקול - level headed court קרן נאמנות חייבת - leviable unit trust אחריות - liability אחריות שילוחית - liability for acts of agents אחריות למוצרים פגומים - liability for defective products חוק אחריות למוצרים פגומים - liability for defective products law אחראי - liable חייב במס - liable to tax הוצאת שם רע - libel דיבה - lible הוצאת שם רע - lible רישיון - licence עסק טעון רישוי - license requiering buisiness רישיון שימוש בפטנט - license to use a patent מורשֶה - licensee בר־רשות - licensee רישוי - licensing רישוי עסקים - licensing of business גלאי שקר / גלאי אמת - lie detector עיכבון - lien רישום שיעבוד - lien registration זכות עיכבון - lien right עיזבון לחיים - life estate עיזבון בחיים - life income fund מס תאורה - light dues הגבלה - limitation התיישנות - limitation התיישנות תובענה - limitation of actions בעירבון מוגבל (בע"מ) - limited (ltd.) חברה בעירבון מוגבל (בע"מ) - limited company [ltd.] אחריות מוגבלת - limited liability שותף מוגבל - limited partner שותפות מוגבלת - limited partnership ייפוי כוח מוגבל - limited power זכות מוגבלת - limited right תנאי מגביל - limiting condition פיצויים מוסכמים - liquidated damages דיווידנד בפירוק - liquidating dividend פירוק - liquidation פירוק על ידי בית המשפט - liquidation by court חברה, פירוק - liquidation of company פירוק אגודה שיתופית - liquidation of cooprative society פירוק שותפות - liquidation of partnership פירוק שותפות במקרקעין - liquidation of real estate partnership פירוק קרן נאמנות - liquidation of unit trust צו פירוק - liquidation order פירוק בהשגחת בית המשפט - liquidation under courts supervision מפרק - liquidator דוח מפרק - liquidator`s statement הידיינות / התדיינות - litigation אגרת משפט - litigation fee משפט זוטא - little trial הלוואה ממעביד (לעובד) - loan from employer ביטוח הלוואה - loan insurance הלוואות מבעלי שליטה - loans from controlling persons רשות מקומית - local authority בית משפט לעניינים מקומיים - local court מס מקומי - local tax הודעה על שביתה או השבתה - lockout חוזה לתקופה ארוכה - long term contract שותפות - פירוק - loquidation of partnership איבוד יציגות - loss of representativenwss קיזוז הפסדים - losses offset מימוש הפסדים - losses realization הגרלה - lottery בית משפט קמא - lower court
הצעה הנמוכה ביותר - l0west bid חוקי עבודה - labor law בית דין לעבודה - labor court חוק בית דין לעבודה - labor court law סכסוך עבודה - labor dispute משפט עבודה - labor law דיני עבודה - labor law תְּחִיקַּת עבוֹדָה - labor laws ממונה ראשי על יחסי עבודה - labor relation chief director מועצה ליחסי עבודה - labor relation council ממונה על יחסי עבודה - labor relation director לַקוּנה - lacuna מחיר הוגן - laesio enormis קרקע - land ארנונת שבח מקרקעין - land beterment rates מס השבחה - land beterment tax מס שבח מקרקעין - land betterment tax היטל השבחה - land betterment tax חוק מקרקעין - land law מכירת מקרקעין - land sale חוק הגנת הדייר - landlord and tenant law אחריות בעלים - landlord`s liability פקיעה - lapse הנחלה מוחמצת - lapsed legacy חוק - law משפט - law חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות - law for encouragement of capital in agriculture דיני חוזים - law of contracts חוק לעידוד תעשיה (מסים) - law of encourengment of industry (taxes) דיני חיובים - law of obligations דיני קניין - law of titles תביעה משפטית - law suit סחורה חוקית - lawfull merchandise טענת כשרות - lawfulness plea דיני ניירות ערך - laws of securities דיני ירושה - laws of succession דיני מלחמה - laws of war עורך דין - lawyer שכר טירחת עורך דין - lawyer`s fee רשלנות עורך דין - lawyer`s negligence שאלות מנחות - leading questions שיפור במושכר - leasehold improvement חופשה - leave / vacation הנחלה - legacy ירושה - legacy / inheritance ייעוץ משפטי - legal advise סיוע משפטי - legal aid כשרות משפטית - legal capacity אילוצים משפטיים - legal constraints מסמך משפטי - legal document אישיות משפטית - legal entity ישות משפטית - legal entity מוצג משפטי - legal exhibit פיקציה משפטית - legal fiction אחריות חוקית - legal liability מונופול חוקי - legal monopoly חוות דעת עורך דיון - legal opinion הליך שיפוטי - legal proceeding הליך משפטי - legal proceeding עתודת חובה - legal reserve קִניין חוקי - legal title ערך משפטי - legal value לגליזציה - legalization תקנה בת פעל תחיקתי - legislative effect regulation השאלה - lending חוזה הלוואה - lending contract חוזה הלוואה לעומת שטר - lending contract vs. notes אורך חופשה - lenght of vacation הֶרְכֵּב חָסֶר - lessen court כתב סמכות (2) - letter of authority כתב שיפוי - letter of indemnity

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022