א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
חקלאות - agriculture אליבי - alibi מזונות - alimony דמי מזונות - alimony דמי מזונות - allimony קיצבה - allocation זקיפת תשלומים - allocation of payments נקודת קיצבה - allowance point פחת מותר - allowed depreciation תיקון תשקיף - amendment of prospectus חנינה - amnesty / pardon ו / או - and / or דוח שנתי - annual statement אגרה שנתית - annual fee דוח כספי שנתי - annual financial statement אסיפה כללית שנתית - annual general meeting חופשה שנתית, חוק - annual leave act חוק חופשה שנתית - annual leave law הסכם קדם־נישואין - ante-nuptial contract מכס נגד היצף - anti-dumping tariff חוֹק נֶגֶד קַרְטֶלִים - anti-trust law חוקי אנטי-טרסט - anti-trust law הפרה חזוייה - anticipatory breach שליחות נחזית - apparent agency יורש נחזה - apparent heir ראייה לכאורה - apparently evidence השגה - appeal ערעור - appeal ערער - appeal מערער - appellant בית משפט לערעורים - appellate court בית דין לערעורים - appellate tribunal תחולה - application קביעת שיעורים - apportionment חניך - apprentice חוק חניכות - apprenticeship law מפעל מאושר - approved enterprise הלכת אפרופים - apropim rule צו לרכישה - aquisition order שם שרירותי - arbitrary name בוררות - arbitration הסכם בוררות - arbitration agreement שטר בוררים (2) - arbitration agreement הסכם בוררות - arbitration agreement פסק בוררות - arbitration award בוררות זבל"א - arbitration by two arbitrators one chosen by each party שכר בוררות - arbitration fee חוק בוררות - arbitration law אמנה לבוררות - arbitration treaty בורר - arbitrator בורר - arbitrator העברת בורר מתפקידו - arbitrator depositioning ועדת בוררים - arbitrators committee עסקה בלתי-תלוייה - arm`s lenght transaction תקנות התאגדות - articals of association חוזה שותפות - articles of partnership אישיות מלאכותית - artificial personality עסקה מלאכותית - artificial transaction לפנים משורת הדין - as an act of grace רווח בר-שומה - assessable profit שומה - assessment שומה לפי מיטב השפיטה - assessment based on judgement נכס - asset גילוח נכסים - assets disclosure גילוי נכסים - assets disclosure יכולת המחאה - assignability הסבה לנושים - assignment for the benefit of creditors חוק המחאת חיובים - assignment of debt law מַמחֶה - assignor ראיית סיוע - assisstance evidence מועד התקשרות - attachment date פרקליט - attorney בא כוח - attorny סמכות - authority רשות - authority מחשב עזר - auxiliary computer הימנעות מס - avoidance of tax
נטישה - abandonment החזר - abatement הפסקת רצף - abeyance היעדרות בשל מחלת ילד - absence due to ilness of a child היעדרות לרגל מחלה או תאונה - absence due to ilness or accident נכסי נפקדים - absentee property צו החלטי - absolute rule פחת מואץ - accelerated depriciation ריבית צבורה - accelerated interest שותפות לעבירה - accessory אחריותיות - accountability פרשנות חשבונאית - accounting interpretation תקופת חשבון - accounting period צבירת חופשה - accumulation of leave נאשם - accused ספסל נאשמים - accused bench רכישה - acquisition צו רכישה - acquisition order זיכוי - acquittal טענת פרעתי - acquittance plea כוח עליון - act of god תובענה - action / claim שותף פעיל - active partner ביצוע ממשי - actual performence מס לפי ערך - ad valorem tax הוספת זכויות - adding rights פטנט מוסף - additional patent התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני - adequacy of pension advising services מחיר מתואם - adjusted price בסיס מותאם - adjusted value הכנסה גולמית מותאמת - adjustment gross income דוח תיאום אינפלציוני - adjustment for inflation return תיאום דוחות - adjustment of statements חוק תיאומים - adjustments law צו ניהול - administration injunction הוראת ניהול - administration provisions פעולה מינהלית - administrative action צו מינהלי - administrative action בית דין מינהלי - administrative court מיטב השפיטה - administrative discretion קנס מינהלי - administrative fine משפט מינהלי - administrative law עבירה מינהלית - administrative offence עתירה מינהלית - administrative plea מחיר מינהלי - administrative price מְנָהל עיזבון - administrator בית דין ימי - admirality court משפט ימי - admirality law חוק אדמירליות - admiralty law הודאה - admission הודאה בעובדות - admission of facts בגיר - adult מקדמה - advance תביעה נגדית (2) - adverse claim חזקה פגומה - adverse possession חוק ייעוץ - advising law תצהיר (2) - affidavit הצהרה בשבועה - affidavit קיום - affirm לאחר מס, גורם - after tax effect שליחות - agency שליחות - agency הסכם שליחות - agency agreement שליחות על ידי השתק - agency by estoppel שליחות על־ידי השתק - agency by estoppels חוק שליחות - agency law סוכן - agent סמכות סוכן - agent`s authority עיכבון סוכן - agent`s lien הסכם - agreement תכנון מס אגרסיווי - agresive tax planning