דף הבית דיני עסקים
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
האזנת סתר secret listening - האחדה consolidation - הארכה extention - הארכת מועד הגשה extention of time for filing - הביאס קורפוס habeas corpus - הגבל עיסקי restraint of trade - הגבלה limitation - הגבלות יבוא import restrictions - הגבלות לא-מיכסיות non-tariff barriers - הגבלות סחר trade restrictions - הגבלת מחיר tariff barriers - הגבלת מס reduced taxation - הגבלת מס (2) tax limitation - הגבלת עדים restriction on witnesses - הגדלת שיעורי מס increase of tax rates - הגנה על עובדים בשעת חירום protection of workers in emergency time - הגנות בתביעה claim defences - הגנת אי-שפיות insanity defence - הגנת השכר wage protection - הגנת השכר, חוק wage protection act - הגרלה lottery - הדחיית חובות debts deffering - הודאה confession - הודאה admission - הודאה בעובדות admission of facts - הודעה על אסיפה כללית notice of meeting to stockholders - הודעה על הריון notice on pregnancy - הודעה על סכסוך עבודה work dispute notice - הודעה על שביתה או השבתה lockout - הודעת ביטול notice of cancellation - הודעת סילוק settlment admission - הודעת שפיטה judgment note - הוכחה proof - הוכחה עקיפה indirect evidence - הוכחות evidence - הוכחת נזק proof of damage - הון מופחת impaired capital - הון מינימלי minimum capital - הון מניות לא-חתום unsubscribed share capital - הון מניות מונפק issued share capital - הון שחור black money - הונאה fraud - הונאה "ברשות" equitable fraud - הונאה / תרמית fraud - הונאה למעשה fraud in fact - הונאת מס tax fraud - הונאת מס Tax fraud - הוספת זכויות adding rights - הוצאה בייצור הכנסה incidental expense - הוצאה לפועל execution - הוצאה מוכרת recognized expense - הוצאה מותרת (לצרכי מס) deductible expense - הוצאה מעבר לדרוש unrequired expense - הוצאה מעורבת mixed exspensse - הוצאה עודפת excessive expensess - הוצאה רגילה ordinary expense - הוצאות אש"ל travel and living expenses - הוצאות בית house expensses - הוצאות העברה moving expenses - הוצאות לינה staying expenses - הוצאות משפט cost of action - הוצאות נסיעה travelling expenses - הוצאות עובד employee`s expenses - הוצאת פרות revenue expenditure - הוצאת שם רע lible - הוצאת שם רע libel - הוראה fiat - הוראה (2) order - הוראה בלתי חוזרת irrevocable order - הוראות תקניות uniform provisions - הוראת ניהול administration provisions - הוראת שעה temporary order - הורשה bequest - הזמנה לדין subpoena [L] - הזמנת עדים summoning of witnesses - החזקה holding - החזקת טלפון telephon maintainace expenses - החזקת מכונית car allowance - החזר abatement - החזר אגרה fee return - החזר הוצאות reimbursment - החזר מס tax rebate - החזר פחת depreciation recapture - החזרת מס tax refund - החזרת תיק remand - החלטה resolution - החלטה (2) decision - החלטה בכתב resolution in writing - החלטה שלא מן המניין extraordinary resolution - החלטת ביניים intermediate decision - החלפה פטורה ממס tax free exchange - החרמה impound - הטבה bonus - הטבת מס tax benefit - הטיית משפט prevention of justice - הטעייה בדיווח פיננסי fraudnlent in financial reporting - הטעיית צרכנים misleading consumers - הטרדה מינית sexual harassment - הידיינות / התדיינות litigation - היחלצות, סעיף escape clause - היטל השבחה land betterment tax - היטל על יבוא import surcharge - הימנעות forbearance - הימנעות דירקטור director`s abstention - הימנעות מס avoidance of tax - היעדרות בשל מחלת ילד absence due to ilness of a child - היעדרות לרגל מחלה או תאונה absence due to ilness or accident - הישבון tax return - היתקשרות binder - היתר לחריגה exeption permission - היתר עבודה work permit - היתר עיסקא transaction permit - היתר פיטורים permission to dismiss - הכנסה מחוץ לארץ foreign income - הכנסה - חלוקה למספר שנים income carryback and carryforward - הכנסה בחו"ל income abroad - הכנסה בלתי חוקית iliegal income - הכנסה גולמית מותאמת adjustment gross income - הכנסה זקופה notional income - הכנסה חייבת במס chargeable income - הכנסה טעונת מס taxable income - הכנסה לאחר פטירה income after death - הכנסה מועדפת preferred income - הכנסה מזכה entitled income - הכנסה מיגיעה אישית earned income - הכנסה מיוחדת specific income - הכנסה פסיווית pasive income - הכנסה שאינה חייבת במס non-taxable income - הכנסה שיורית residual income - הכנסה שלא מיגיעה unearned income - הכנסת עיוורים income by blinds - הכנסת עצמאי self-employed income - הכנסת פרות revenue income - הכנסת תושב חוץ foreign resident income - הכרעת דין verdict - הלוואה ממעביד (לעובד) loan from employer - הלוואות מבעלי שליטה loans from controlling persons - הליך proceedings - הליך משפטי legal proceeding -
הליך שיפוטי legal proceeding - הליכי משפט נאותים due process of law - הלכת אפרופים Apropim rule - הלנת פיצויי פיטורים compensation for delaying severance pay - הלנת שכר delay of pay - המוסד לביטוח לאומי national insurance institution - המצאה invention - המצאת אזהרה לחייב worning note presentation - הנחות סוציאליות social relife - הנחלה legacy - הנחלה מוחמצת lapsed legacy - הנחלה מותנית contingent legacy - הנמקת המלצות recommendations reasoning - הנמקת פיטורים dismissal reasoning - הסבה לנושים assignment for the benefit of creditors - הסגת גבול trespassing - הסגת גבול (2) encroachment - הסדר כובל cartel - הסדר נושים composition of creditors - הסכם agreement - הסכם בוררות arbitration agreement - הסכם בוררות arbitration agreement - הסכם בכתב written agreement - הסכם גישור mediation agreement - הסכם זמני temporary agreement - הסכם ליישוב סכסוך dispute settling agreement - הסכם למניעת כפל מיסוי double taxation relief agreement - הסכם מכירה sales agreement - הסכם ממון financial agreement - הסכם נאמנות trust indenture - הסכם פוליגרף polygraph agreement - הסכם קדם־נישואין ante-nuptial contract - הסכם קיבוצי collective bargaining agreement - הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות collective bargaining agreement by affiliation - הסכם קיבוצי כללי national collective bargaining agreement - הסכם קיבוצי מיוחד special collective bargaining agreement - הסכם שותפות partnership agreement - הסכם שכר wage agreement - הסכם שכר-מכר hire-purchase agreement - הסכם שליחות agency agreement - הסכמה בעל-פה orally concent - העברת בורר מתפקידו arbitrator depositioning - העברת כספים בין קופות provident funds transfer - העברת מרמה fraudulent transfer - העברת נכס במתנה transfer of title - העברת קניין conveyance of title - העדה protest - העדפת מירמה fraudulent preference - העלמה concealment - העלמת מס evading taxes - העמדה לדין stand to trial - הענקה בעד פיריון עבודה productivity premium - הערת אגב obiter dictum - הערת אזהרה warning note - הערת קיניין convryance of title - הפחתת סכום תביעה diminution of claim - הפחתת פיצויי הלנת שכר diminuition of compensation for delayed wage payment - הפחתת שכר wage reduction - הפלייה / אפלייה discrimination - הפללה incrimination - הפסד תפעולי operating loss - הפסקה intermission - הפסקת התעסקות cessation of business - הפסקת קיום demise - הפסקת רצף abeyance - הפקדת עירבון guarantee depositing - הפקדת פיצויים compensation deposit - הפקדת פיצויים בבית דין compensation payment into court - הפקעה expropriation - הפקעת שערים profitireeng - הפרדה בין בעלות לשליטה divorce of ownership from control - הפרה breach - הפרה (2) infringement - הפרה חזוייה anticipatory breach - הפרה יסודית fundamental breach - הפרשה לייצוב הון provision for capital stabilisation - הפרשה למיסים reserve for taxes - הפרת זכויות פטנט patent infringement - הפרת חוזה breach of contract - הפרת תערובה breach of warranty - הצגה כוזבת misstatement - הצהרה declaration - הצהרה בשבועה affidavit - הצהרת הון declaration of capital - הצמדה, סעיף escalator clause - הצעה offer - הצעה הנמוכה ביותר l0west bid - הצעה וקבלה prposal and acceptance - הצעה מחייבת firm offer - הצעה נגדית counter offer - הצעת מחיר quotation - הצעת עבודה job offer - הקדמה introduction - הקטנת נזק mitigation of damage - הקילה relief - הקילה שולית marginal relief - הקלת מס tax abatement - הריון pregnancy - הרכב חסר deficient panel - הרכב חסר lessen court - הרמת מסך curtain raising - הרשות הפלסטינית Palestinian Authority - השאלה lending - השבת מוצרים recall - השבתה בלתי-מוגנת unprotected lockout - השבתה מוגנת protected lockout - השבתה שלא כדין unlawful lockout - השגה appeal - השהיית תביעה claim deferment - השכרה rental - השעייה suspension - השקעות הון בחקלאות capital investment in agriculture - השקעת הון capital investment - השתמטות ממס tax evation - השתק estoppel - השתק עילה estoppel of cause - השתק פלוגתא estoppel of issue - התאמה אינפלציונית inflationary adjustment - התאמת מחיר, סעיף price current clause - התאמת מחיר, סעיף (2) price determination clause - התאמת מס tax adjustment - התאמת שירות הייעוץ הפנסיוני adequacy of pension advising services - התביעה הכללית prosecution - התובע הכללי prosecutor - התחזות impersonating - התחלת עסקים commencement of business - התחמקות ממס tax dodge - התייעצות consultation - התיישנות limitation - התיישנות (2) perscription - התיישנות תביעות claims limitation - התיישנות תובענה limitation of actions - התיישנות, חוק statue of limitation - התנגדות לביצוע שטר objection to execute - התערבות בתהליכים intervention in proceedings - התפטרות המזכה בפיצויים resignation entitling to severance pay - התפרצות break-in - התפרקות disolution -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022