לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון דיני עסקים
 א 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
אימוץ ילד child adoption -
אב בית דין president of court / presiding judge -
אימות verification -
אגרה charge -
אין שליח ממנה שליח erageled delegatus non potest [L] -
אגרה שנתית annual fee -
אין תביעה Non-suit -
אגרת משפט litigation fee -
אינטר-אליה inter aila -
אדם סביר reasonable person -
אוחז כשורה holder in due course -
איסור injunction -
אופציה option -
איסור אפיית לילה night baking prohibition -
אורך חופשה lenght of vacation -
איסור העבדה make to work prohibition -
איסור עבודה במנוחה השבועית prohibition of work in holidays -
אזור פיתוח development area -
אירגון העבודה הבינלאומי international labor organization -
אחזקה בתיאום holding in concern -
אירוח entertainment -
אחזקת רכב car allowance -
אירוע מס taxable event -
אחראי liable -
אישה בהיריון pregnant woman -
אחריות liability -
אישי In personam -
אחריות אישית personal liability -
אישיות טבעית natural entity -
אחריות ביחד ולחוד joint and several liability -
אישיות מלאכותית artificial personality -
אחריות בלתי מוגבלת unlimited liability -
אחריות בעלי שליטה controling shareholders liability -
אכיפה enforcement -
אחריות בעלים landlord`s liability -
אכיפת חוזה enforcement of contract -
אחריות חוקית legal liability -
אליבי alibi -
אחריות למוצרים פגומים liability for defective products -
אמנה לבוררות arbitration treaty -
אחריות מוגבלת limited liability -
אמנות עבודה בינלאומיות international labor conventions -
אחריות מוצר product liability -
אמצאה invention -
אחריות מנהלים directors` liability -
אמצאה חדשה new invention -
אחריות מעבידים employer`s liability -
אמצאה כשירת פטנט invention qualified for patent -
אחריות מקצועית professional liability -
אמת באשראי truth in lending -
אחריות משותפת joint liability -
אמת מידה yardstick -
אחריות על-פי דין statutory liability -
אנונה benefit -
אחריות ציבורית public responsebility -
אסיפה כללית נדחית deferred general meeting -
אחריות שותפים partners liability -
אסיפה כללית שלא מן המנין exstraordinary general meeting -
אחריות שילוחית liability for acts of agents -
אסיפה כללית שנתית annual general meeting -
אחריותיות accountability -
אסיפת יסוד statutory meeting -
אי ידיעת החוק אינה פוטרת ignorance of the law is not excuse -
אספת נושים creditors meeting -
אי-אכיפת חוזה עבודה non-enforcement of labor contract -
אפוטרופוס custodian / fiduciary -
אי-אפליה non-discrimination -
ארגון עולמי לקניין רוחני world intellectual property organiization [WIPO] -
אי-גילוי non-disclosure -
ארנונה rates -
ארנונה ביתר exsess rates -
אי-חידוש חוזה עבודה non-renewal of labor contract -
ארנונה כללית general rates -
ארנונה לפיצוי נזקי מלחמה war damage compensation tax -
אי-כיבוד dishonor -
ארנונת רכוש property rates -
אי-קיום defult / omission -
ארנונת שבח מקרקעין land beterment rates -
אי-תשלום תוספת יוקר non-payment of cost of living allowance -
אשם fault -
איבוד יציגות loss of representativenwss -
אשם guilty -
אשם תורם contrbutory fault -
איחוד consolidation -
אשמה שווה pari in delicto -
איחוד תיקים consolidation of action -
אילוצים משפטיים legal constraints -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות