א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מבוא introduction - מבחן test - מבחן אובייקטיווי objective test - מבחן בוזגלו Buzaglo test - מבטח חוץ foreign insurer - מבקר visitor - מבקר חיצוני xternal auditor - מדגם design - מדד "בגין" index "in lieu" - מדד נזק כלכלי economic damage index - מדד עיקרי main index - מדרגות מס tax brackets - מהותיות איכותית qualitive materiality - מהותיות כמותית quontative materiality - מוטב אגבי incidental beneficiary - מוטב ראשי primary beneficiary - מוכר מרצון willing seller - מומחה חוץ foreign expert - מונופול חוקי legal monopoly - מוניטין לצורכי מס taxation of goodwill - מוסד כספי financial institution - מוסד לביטוח לאומי national insurance institution - מועד התקשרות attachment date - מועד חופשה vacation date - מועד חלות maturity date - מועדות recidivism - מועל embezzler - מועצה ליחסי עבודה labor relation council - מועצה לפיקוח על הגבלים עסקיים supervisoty council on restraint of trade - מועצת מיזוגים takeover panel - מועצת מנהלים board of directors - מוצג exhibit - מוצג משפטי legal exhibit - מוציא לפועל executor - מוצר product - מוצר בר-פיקוח controlled product - מוצר דומה similar product - מוצר חדש new product - מוצר פטנטי proprietary article - מוצר פנסיוני pension product - מוקנה vested - מורשה licensee - מורשה bequest - מושא המס incidence of taxation - מושב שיתופי cooperative setlement - מותב board - מזונות alimony - מחדל defult / omission - מחוץ לסמכות ultra vires - מחייב firm - מחיקה על הסף writing off out of hand - מחיקת אגודה שיתופית mutual society write off - מחיקת חברה company write-off - מחיקת שותפות partnership write-off - מחיקת שם עסק business name write-off - מחיקת תביעה obliteration of claim - מחיר הוגן laesio enormis - מחיר יצוא export price - מחיר יציב stable price - מחיר מינהלי administrative price - מחיר מינימום minimum price - מחיר מפוקח controlled price - מחיר מקובל customary price - מחיר מקורי original price - מחיר מרבי maximum price - מחיר מתואם adjusted price - מחיר קבוע fixed price - מחיר רצפה bottom price - מחיר תקני standard price - מחירי העברה transfer pricing - מחלת מקצוע occupational disease - מחשב computer - מחשב עזר auxiliary computer - מטרד nuisance - מיאון disclaimer - מידע כוזב misinformation - מידע מהותי material information - מידע פנים inside information - מיזוג הופכי משולש invert triangle merger - מיטב השפיטה administrative discretion - מיכללא implied - מימוש הפסדים losses realization - מינהל עסקים קטנים small business administration - מיסוי חברה taxing a company - מיסי חוץ foreign taxes - מיצוי הדין deliver a severe sentence - מירמה fraude - מירמה בכרטיסי אשראי credit card fraude - מכון התקנים bureau of standards - מכונת אמת truth machine - מכירה קצרת מועד short term sale - מכירת מקרקעין land sale - מכירת נכסי חייב selling assets of a debtor - מכס tariff - מכס אחיד uniform tariff - מכס גמיש flexible tariff - מכס יבוא import tariff - מכס מגן protective tariff - מכס מונע prohibitive tariff - מכס מועדף preferred tariff - מכס מעבר transit duty - מכס מעורב compound tariff - מכס מפלה differencial tariff - מכס מקזז compensatory tariff - מכס נגד היצף anti-dumping tariff - מכס סלקטיווי differential tariff - מכס ספציפי specific duty - מכס פיסקלי revenue tariff - מכס קצוב specific duty - מכסות ייצור production quotas - מכר sale - ממונה על יחסי עבודה labor relation director - ממונה על מחירים price commissiner - ממונה ראשי על יחסי עבודה labor relation chief director - ממחה assignor - מנדט mandate - מנהל בעל שליטה controlling director - מנהל חיצוני outsider director - מנהל מקרב הציבור outsider director - מנהל עיזבון administrator - מנוחה שבועית weekly rest - מניין חוקי quorum -
מניעה restraint - מניעת מידע concealment - מס בחסר underpaid tax - מס ביתר overpaid tax - מס במקור tax at source - מס בפיגור delinquent tax - מס בשיעור אחיד flat rate tax - מס גולגולת per capita tax - מס הורשה succession tax - מס הכנסה אישי personal income tax - מס הכנסה שלילי negative income tax - מס השבחה land beterment tax - מס טורדני nuisance tax - מס טריטורייאלי teritorial tax - מס יסף surtax - מס ירושה inhertance tax - מס לפי ערך ad valorem tax - מס מכירות sales tax - מס מכירת קרקע sale of land tax - מס מסווג classified tax - מס מעסיקים employers tax - מס מצטבר comulative tax - מס מקביל parallel tax - מס מקומי local tax - מס מרבי maximum tax - מס משוער estimated tax - מס נדחה defered tax - מס נמל harbour tax - מס נסוג regreesive tax - מס נסיעות foreign travel tax - מס נספח supplement tax - מס עיזבון estate tax - מס עיסוק occupation tax - מס עירוני municipal tax - מס על איגרות חוב tax on bonds - מס על יוממים commuters tax - מס על כספי קופות גמל tax on providance funds - מס על ניירות ערך tax on securities - מס על פנסיה (קיצבה) tax on pension - מס עסקות output tax - מס עסקים business tax - מס פרסונלי personal tax - מס קנייה purchase tax - מס קצוב specific tax - מס רווחים עודפים excess profits tax - מס שבח מקרקעין land betterment tax - מס שימוש use tax - מס שכר payroll tax - מס שעשועים entertainment tax - מס תאורה light dues - מס, שיעור tax rate - מסדר זיהוי dentification parade - מסחר עצמי self commerce - מסמך גנוב stolen instrument - מסמך חסוי protected document - מסמך משפטי legal document - מעילה embezzlment - מעמד standing - מעניק grantor - מענק reward - מענק הישבון tax return allowance - מענק השקעות investment grant - מענק לידה maternity grant - מערער appellant - מעשה בית דין final judjement / res adjiudicata - מעשה מגונה indecent assault - מפלט מס tax haven - מפעל חיוני essential enterprise - מפעל מאושר approved enterprise - מפעל תעשייתי industrial enterprise - מפקח superintendent - מפקח עבודה work superintendent - מפקח על התעבורה transportation controller - מפקיד depositor - מפקיד (2) bailor - מפרק liquidator - מפרק זמני temporary liquidator - מצג שווא misrepresentation - מקבל מתנה donee - מקדמה advance - מקדמות מס prepayment of taxes - מקדמת הוצאות עודפות prepayments for excess expenses - מקום הכנסה place of income - מקום מושב domicile - מקום שיפוט venue - מקור הכנסה source of income - מקרקעין real estate - מקרקעין כפופים subjected property - מרכז השקעות investment center - משא ומתן מסחרי commertial negotiations - משוא פנים discrimination - משווק פנסיוני pension marketer - משלח יד occupation - משמעות שווה idem sonans [L] - משפט law - משפט (2) trial - משפט אזרחי civil law - משפט בינלאומי פומבי international public law - משפט בינלאומי פרטי international private law - משפט השוואתי comperative law - משפט זוטא little trial - משפט חוזר retrial - משפט ימי admirality law - משפט מינהלי administrative law - משפט מסחרי commercial law - משפט עבודה labor law - משפט עבודה אזרחי civil labor law - משפט עבודה אישי personal labor law - משפט עבודה מגן regulatory labor kaw - משפט עבודה מסדיר regulatory labor kaw - משפט עבודה פלילי criminal labor law - משפט עבודה קיבוצי collective labor law - משפט עברי talmudic law - משפט עותומני Ottoman law - משפט פלילי criminal law - משפט פרטי private law - משפט ציבורי public law - משפט תלוי ועומד pendente lite [L] - משתמע tacit - מתמחה stagiaire / intern - מתנה gift -