דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
מדיניות סביבתית - enviormental policy סביבה - enviroment תכנון סביבתי - environmental planning זיקה ראויה - equitable interest קניין שבזכות - equitable title זכות - equity אקוויטי - equity שקיל - equivalent ביטוח עבודות הקמה - erection insurace כַּיִיד - estate זכות רצונית במקרקעין - estate at will זכות סבילה במקרקעין - estate by sufferance זכות צפויה במקרקעין - estate in expectancy נכס משועבד לזיקת הנאה - estate.dominant אומדן - estimate צו פינוי - evacuation order פסק דין לפינוי - evacuation verdict פינוי-בינוי - evacuation-building פינוי דייר (2) - evication פינוי ושיקום - evication and rehabilitation נישול - eviction חפורת - excavated material חציבה - excavation מַחפר - excavator דמי שכירות עודפים - excess rent דירות תמורה - exchange appartments מכתב החרגה - exclusion letter ייעוד ספציפי - exclusive zoning זיכוי, סעיף - exculpatory clause פיגור בביצוע - execution delay מהנדס ביצוע - execution engineer מנהל ביצוע - execution manager הוצאה לפועל - execution proceeding office קבלן ביצוע - executive contractor זכות מחליפה - executory device הרחבה - expansion רשת אקספנדיר - expendic net מומחה - expert שַׁכְפָּ"ץ - explosion layer הפקעה - expropriation מימוש מטרת הפקעה - expropriation aim realization ארנונה ביתר - exsess rates שְׁלוּחָה - extension מחוברים חיצוניים - exterior fixtures קיר חיצוני - external wall נסח - extract
רעידת אדמה - earthquake תקן רעידת אדמה - earthquake standard עבודות עפר - earthworks זיקת הנאה - easement זיקת הנאה במקרקעין - easement / easement appurtenant זכות שימוש - easement / easement appurtenant זיקת הנאה בשל חזקה - easement by prescription זיקת הנאה אישית - easement in gross אורך חיים כלכליים - economic life קיום כלכלי - economic life התיישנות כלכלית - economic obsolescence דמי שכירות כלכליים - economic rent שׁוּל - edge גיל אפקטיווי - effective age בֵּיצים וּרְמָיִים - egges and אבן מוצא - egress stone תביעת פינוי - ejectment ברך - elbow גָדֵר חַשמָלית - electric fence רשת חשמל - electric mains תוכנית חשמל - electricity plan מגרד מעלה - elevating scraper מעלית - elevator / lift עוּקַת מַעלית - elevator sump סוללה - embankment יציאת חירום - emerency exit מַדרֵגות מילוּט - emergency staircase זגוגית - enamel כיתור - encirclement מסיג גבול1 - encroacher הסגת גבול (2) - encroachment שיעבוד - encumbrance]. משכנתא עם ביטוח - endowment mortgage זכות הפקעה - enemata domain אנפילדה - enfilade מינהל ההנדסה - engineering administration ביטוח הנדסי - engineering insurance תוכנית הנדסית - engineering plan לשכת המהנדסים והארכיטקטים - engineers and architects bureau חלון אנגלי - english window אריח אנקאוסטי - enkaustik tile תעודת זכאות - entitlement certificate קבוצת זכאות - entitlement group טבלת זכאות - entitlement table כְּנִיסָה - entrance מָבוֹא - entrance פֶּתַח - entrance אוּלַם כּניסה - entrance hall יזם - entrepreneur

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022