א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
בלוק בטון - concrete block טברה - concrete dish ייפוי כוח מקביל - concurrent authority קונדנסציה - condensation זכות בעלות מותנית - conditional fee simple מענק מותנה - conditional grant זכות מותנית - conditional right בַּיִת משוּתָף - condominium קוֹנְדוֹמִינִיּוּם - condominium רישום בית משותף - condominium registration תקנון בית משותף - condominium regulation צו בתים משותפים - condominiums order בנייה רוויה - condominum complex ביטוח בית משותף - condominum insurance אגודה לתרבות הדיור - condominum onners association פנקס בתים משותפים - condominum record קווי הולכה - conduction cables קַשְׁרָן - connector סומך - consistency זיז - console / bump משכנתא מאוחדת - consolidated mortgage אישוש - consolidation איחוד חלקות - consolidation of parcels / plottage מרכז הבנייה - consraction center מבנה (2) - construction קונסטרוקציה - construction יועץ לבנייה - construction advisor גמר בנייה - construction complishen אגרת בנייה - construction fee בניה בתהליך - construction in progress ליווי פיננסי - construction loan הוראת בניה - construction order אחוזי בנייה מותרים - construction perentages תוכנית בנייה - construction plan זכויות בנייה - construction rights עבודת בניה בתהליך - construction work in progress חזקה להלכה - constructive possession קבלן - constructor מדד מחירים לצרכן - consumer price index תכולה - content ביטוח תכולה - contents insurance תוכנית מגירה - contingency plan זיקה מותנית - contingent interest דמי שכירות מותנים - contingent rentals יסוד נמשך - continuous foundation זיקה על תנאי (מותנית) - contnigent interest תכסית - contour קונטור - contour חוזה - contract ערובת חוזה - contract bond חוזה בכתב - contract in writing חוזה ביצוע - contract to build התאחדות הקבלנים - contractors and builders association סיווג קבלנים - contractors classification רשם קבלנים - contractors registrar זכות חוזית במקרקעין - contractual right in land קונסולה - control panel קָמוּר - convex העברת קניין - conveyance of title מסוע - conveyor נִדְבַּך מֵיתָר - cord course אבן ליבה - core stone כּותֶרֶת קורינְתית - corinth capitol סִגנון קורינתי - corinth style פּינה - corner אריח פינה - corner tile אבן פינה - cornerstone כרכוב - cornice קרניז - cornice קוֹרוֹנָה - corona כתר - coronet / cap נכס גשמי - corporeal מסדרון - corridor פרוזדור - corridor קוֹרִידוֹר - corridor עלות - cost בקרת עלויות - cost audit אומדן עלות - cost estimating עלות נכס - cost of assets מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים - cost of building index מדד תשומות בנייה - cost of building index עלות תפוסה - cost of occupancy מדד מחירי תשומה בסלילה - cost of road surfacing index קוסט פלוס - cost plus עלות ועוד - cost plus הסכם עלות ועוד - cost plus agreement קוֹטֵג' - cottage חווילה - cottage / villa קַנְטְרִי קְלָאבּ - country club נדבך - course בית דין לערעורים - court appellate אריח קעור - cove tile חיפה - cover / shield תאחוז בינוי - coverage טיח חיפוי - covering plaster סדקים - cracks עגורן - crane זכאים - creditors כַּרבּולֶת - crest ערִיסָה - crib אחריות צולבת - cross liability כביש חוצה ישראל - cross-israel highway פרשת דרכים - crossroads חצץ - crushed coarse aggregate אבן גרוסה - crushed stone מגרסה - crusher כוכית - crypt חלון קוקייה - cuckoo window שטח עיבּוּד - cultivated eara מפלש מים - culvert אבן כיפה - cupola stone אבן שפה - curbstone אשפרה - curing / after-treatment חומר מקרים - curing compound קיר מסך - curtain wall סַהרוֹן - curvature קימורה - curvature אַבּוּל - curved gate מבתר - cutting בנייה קיקלופית - cyclops construction מַעלִית תּוֹף - cylinder elevator
מפת רישום קרקעות - cadastral map קָפֵטֶרְיָה - cafeteria כלוב - cage חוֹמַת סוּגָרִים - cage wall קַמְפּוּס - campus קִרְיָה - campus אַפִּרְיוֹן - canopy חופה - canopy קַנט - cant חכירה הונית - capital lease היוון - capitalization דמי היוון - capitalization fee היוון דמי חכירה שנתיים - capitalization of annual leasing fee היוון דמי חכירה - capitalization of lease חכירה מהוונת - capitalized lease כותרת - capitol ציפוי - capping מַעלִית מְכוֹנִיוֹת - car elevator חנייה - car park קָרָוון - caravan קַרִיאַטִידָה - cariatida קיר נושא - carrier wall קַסְבָּה - casbah תזרים מזומנים - cash flow תשואת מזומנים על מזומנים - cash on cash return יצֶקֶת - cast iron זחל - caterpillar תָּפוּס - caught-up ייזהר הקונה - caveat emptor ייזהר המוכר - caveat venditor מחיקת הערת אזהרה - caveat write-off מוטב אזהרה - caveator רושם אזהרה - cavetee צו הפסקה מינהלי - cease and desist order תקרה - ceiling תָּא - cell חדות - cellar מרתף - cellar / basement סלוטיט - cellulite צמנט - cement מַתֵז צמנט - cement gun טיח צמנט - cement plaster תָוֶוך - center תִסמוכֶת - centering אזור עסקים מרכזי - central buisiness district עַמוּד התָוֶוך - central pillar קרמיקה - ceramic תעודת גמר - certificate of completion היתר איכלוס - certificate of occupancy מודד מוסמך - certified surveyor כדכוד - chalceology לשכה - chamber שינוי ייעוד - change of designation תוכנית שינויים - changes plan תיעוּל - channeling תפילה - chapel שָׁטוֹ - chateau מְטַלְטְלִים, מיטַלטְלין - chattels ארובה - chimney סיבית - chipboard זכות מוחזקת - choose in possession זכות ראויה - chose in action קוֹלְנוֹעַ - cinema קִרְקָס - circus סִיטָדֵל - citadelle מרכז העיר - city center מפת עיר - city map הגנה אזרחית (הג"א) - civil defense לזבז - clamp חופניים - clamshell סיווג נכסים - classification of assets מס מסווג - classified tax סעיף 197 - clause 197 חימר - clay חרס - clay טיט - clay פּוּזוֹלָאן - clay קניין נקי - clear title טפסה מטפסת - climber shuttering קלמרה - clip סִגנון קולוסָלי - cllossesus style סוֹגֵר - close מיכרז סגור - closed tender סִמטָה ללֹא מוצָא - closed-end alley משכנתא סגורה - closed-end mortgage פגם בקנין - cloud on title אגרגט גס - coarse aggregate בֵּית קָפֶה - coffee shop התמוטטות - collapse בטוחה - collateral בעלות קיבוצית - collective ownership זווית התנגשות - collision angle סטיו, סטָו - colonnade קולונדה - colonnade כותרת עמוד - columm capitol ראש עמוד - columm head עַמוּד - column / pillar קומבינציה - combination עסקת קומבינציה - combination transaction עסקת קומבינציה תמורות - combination transaction by considiration תַשְליב - combined ornament צרוף זכאויות - combining of entitlements שטח מסחרי - commercial area בניין מסחרי - commercial building מרכז מסחרי - commercial center אזור מסחרי - commercial zone ועדה לבנייה למגורים (ול"ל) - committee housing construction מקרקעין משותפים - common land רכוש משותף - common property שטח ציבורי - common property מערכות משותפות - common sets רכוש בני זוג - community property הידוק - compaction השוואה, שיטת - comparison method שיטת השוואה - comparison method פיצויים - compensation קומפליקציה - compile סגירה - completion תִרכּובֶת - compound בטון - concrete