דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
דיגום - modeling אַדריכָלוּת מוֹדֶרְנִית - modern architecture מוֹדוּלור, מוֹדוּלַר - modular עיצוּב מודוּלָרי - modular design מודוּל - module ברזל יצוק - molded iron טפסן - molder כּיָיר - molding material פַּצִּים - moldings מונולית - monolith מלט - mortar משכנתא - mortgage איגרת חוב מגובת משכנתא - mortgage backed bond ביטול רישום משכנתא - mortgage cancellation איחוד משכנתאות - mortgage consolidation חוב משכנתא - mortgage debt גרירת משכנתא - mortgage dragging מחזיק משכנתא - mortgage holder ביטוח משכנתא - mortgage insurance מסלולי משכנתא - mortgage options מימוש משכנתא - mortgage realization מיחזור משכנתא - mortgage refinancing [refi] התחייבות לרישום משכנתא - mortgage registration commitment אגרת רישום משכנתא - mortgage registration fee שוק משני למשכנתאות - mortgage secondary market מלווה במשכנתא - mortgagee בעל משכנתא - mortgager רשם משכונות - mortgages registrar הודעת משכון - mortgaging notice מְמַשְכֵּן - mortgagor אבן פסיפס - mosaic stone מָלוֹן רֶכֶב - motel מגרד מתנייע - motor scraper דרך מהירה - motorway / freeway מואת - mouat הזזה - moving / sliding לבנת טיט - mud brick מוּלְק - mulk בִּניָין רַב־קומות - multi-story building שימוש מגוון - multiple use רב-קומות - multistory highrise בנייה רבת-צלעות - multple sides building גבול מוניציפלי - municipal boundry חוק עזר עירוני - municipal by-law מועצת עירייה - municipal council מהנדס עיר - municipal engineer קרקע עירונית - municipal land איגוד ערים - municipal union עירייה - municipality סִגנון מוּרי - muri style מוּשַׁאע - musha מוסמסם - musmasam מוטבה - mutava
מָקָדָם - macadam ביטוח שבר מכני - machinary breakdown insurance מַצָאפֶה - madzafa שטח עיקרי - main eara דרך המלך - main road תחזוקה - maintenance הוראות תחזוקה - maintenance instructions רחוב ראשי - major street דייר ראשי - major tenant הסכם ניהול - management agreement דמי ניהול - management fee כוות כניסה - manhole מַנְיֵירִיזְם - mannerism גַג מַנסָרד - mansard roof סִגְנוֹן מַנסַרד - mansard style בית חומה - mansion בֵּית מידות - mansion טירה - mansion סִגנון מַנוּאֶלי - manuel style שיש - marble גישת שוק לערך - market approach to value סחירות - marketability קניין סחיר - marketable title חוָור / חוורה - marl אבן חוורת - marl stone מרקיזה - marquis בנאי - mason / bricklayer מסה - mass תוכנית אב - master plan בקרת חומרים - material control אריח מתמטי - mathematical tile מתרוכה - matrukha מָזוֹנִיט - mazonit תוכנית מדידה - measurement plan אבן מידה - measurement stone עֵץ מידה - measurement wood מדה - meda מוסד לפישור - mediation institute מגה מבנה - mega structure מֶגַליתית, מֶגַלית - megalith זיכרון דברים - memorandum מתכת - metal נִסְכָּה - metal מטרופולין - metropolis מיכרה - mine משרד החקלאות - ministry of agriculture משרד הבינוי והשיכון - ministry of constraction and housing משרד העבודה - ministry of labor מירי - miri אריח זוויתי - mitred tile בקרת תערובת - mix control ערבל - mixer ערבול - mixing by machine מערבל - mixing machine חֵיל - moat / ditch דֶּגֶם - model מודל - model

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022