דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
יובל חכירה - leasing jubilee שיפור במושכר - leaslhold improvement דייר יוצא - leaving tenant דייר מוגן - legal tenant קניין חוקי - legal title אומדן אורך חיים - length of life estimate חוכר - lessee מחכיר - lessor זיכרון דברים לבנייה - letter of agreement to build רובֶד - level / layer מיפלַס - level / store הפלסה - leveling חכירת מינוף - leverage lease חכירה במנוף - leveraged lease אדריכל רשוי - licenced architect מהנדס רשוי - licenced engineer רישום שיעבוד - lien registration הסרת שיעבוד - lien revocation מוטב לחיים - life beneficiary תוחלת חיים - life expectancy לוח קיום - life table דייר לחיים - life tenant גג קל - light roof שׁוֹשָׁן - lily סיד - lime / quicklime אבן גיר - limestone רכוש משותף מסויג - limited common area זכות בעלות מוגבלת - limited fee הלוואה צמודה - linked loan שַעמָנית - linoleum משקוף - linter מנטשלה - little man טוּרט - little tower גדר חיה - live fence עומס - load מַעלִית מַשָא - load elevator בנייה תומכת משא - load supporting construction אי המתנה - loading island ערך הלוואה - loan value מְבוֹאָה - lobby רשות מקומית - local authority מועצה מקומית - local council בית משפט לעניינים מקומיים - local court רשות רישוי מקומית - local licensing authority ועדה מקומית לתכנון ובנייה - local planning and building commission ועדת בניין ערים מקומית - local town building committee מיקום - location מענק מקום - location grant תוכנית סביבה - location plan נכס בר קיום ממושך - long lived asset חכירה לזמן ארוך - long term lease חוכר לדורות - long term lessee נחלה - long-lease farm חכירה לדורות - long-term lease חכירה לזמן ארוך - long-term lease לולאה - loop הפסד התפטרות - loss on ndisposal מגרש - lot גבול מגרש - lot boundry קו מגרש - lot line לוֹטוּס - lotus בנייה נמוכה - low building בנייה נמוכה - low building תַחתִיִים - lower rooms לוציט - lucite לונט - lunette נִדְבָּך שְכוּבוֹת - lying course
מבוך - labyrinth אדמה - land קרקע - land מועצת שמאי מקרקעין - land appraisors board מס שבח מקרקעין - land appreciation tax ארנונת שבח מקרקעין - land beterment rates היטל השבחה - land betterment tax אופציה למכירת מקרקעין - land buying option סיווג מקרקעין - land classification חוזה מכר מקרקעין - land contract פיתוח קרקע - land development הנדסת קרקע - land engineering הפקעת קרקע - land expropriation הקפאת קרקע - land freeze שיפור במקרקעין - land improvement חוק מקרקעין - land law מקרקעין, חוק - land law שכירות מקרקעין - land lesae צמודי קרקע - land linked מדיניות קרקעית - land policy איסוף חלקות - land pottage assembling מירשם מקרקעין - land registration מרשם מקרקעין - land registration מפקח על רישום מקרקעין - land registration controller סִפרֵי אחוּזה - land registry לשכת רישום מקרקעין - land registry bureau טַבּוּ - land registry office מכירת מקרקעין - land selling סקר קרקע - land survey תורת המדידות - land survey מיסי מקרקעין - land tax מפת שימושי קרקע - land use map לשכת שמאי מקרקעין - land valuers association ייעוד קרקע - land-use assignment חוק הגנת הדייר - landlord and tenant law חוק הגנת הדייר - landlord and tenant law התאחדות בעלי בית - landlord` association אחריות בעלים - landlords liability נוף - landscape אדריכלות נוף - landscape architect זיחת עפר - landside מפולת עפר - landslide נתיב - lane טבלת עבירה - lapsing schedule שְׂבָכָה - lattice חוק לעידוד השקעות הון - law for encouragement of capital investments חוק לעידוד השכרת דירות - law for encouragement rent דיני קניין - law of titles מדשאה - lawn שכבה - layer זכוכית שכבות - layers glass תוכנית בינוי - layout plan / building plan בור ספיגה - leaching cesspool / cesspit עָלֶה - leaf עַלווה - leafage חכירה - lease חכִירָה, חכִירוּת - lease חכירה חוזרת2 - lease back חוזה חכירה - lease contract חוזה שכירות - lease contract רישום שכירות - lease registration העברת זכות חכירה - lease transfer חכירה עם זכות הורשה - lease with interit right חוזה חכירה־קנייה - lease-purchase contract שכירות מוגנת - lease. protected רכוש מוחכר - leased fee שטח חכור - leased space זכות חכירה - leasehold זיקת חכירה - leasehold interest ביטוח חכירה - leasehold interest insurance התחייבות חכירה - leasehold obligation ערך חכירה - leasehold value דמי חכירה - leasing fee

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022