דף הבית מקרקעין
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
יריד דירות - apartment fair מָלוֹן דִירוֹת - apartment hotel בית דירות - apartment house מרחב מוגן דירתי [ממ"ד] - apartment shelter תוכנית דירה - appartment plan שווי דירה - appartment value בקשה להיתר בנייה - application for construction permit שמאות - appraisal דוח הערכה - appraisal report שמאי - apprasor נספח - appurtenance שַעַר כָּבוד - arc of honor שַעַר ניצָחון - arc of triumph ארקדה - arcade מקמֶרֶת - arcade קשת - arch אתר ארכיאולוגי - archaeological site אַדְרִיכָל - architect בטון אדריכלי - architectural concrete תוכנית אדריכלית - architectural plan אַדְרִיכָלוּת - architecture ארכיטקטורה - architecture אַרְכִיזוּם - archizum שטח - area אריקיו - arikio שׁוֹק - arm שטח מוּסדר - arranged eara קרקע מוסדרת - arranged land אַרְט־דֶקוֹ / אר־דקו - art deco אבן מלאכותית - artificial stone טיח אומנותי - artistic plaster אזבסט - asbestos אזבסט צמנט - asbestos cement אבן גזית - ashlar / aewn stone אַסְפָלְט - asphalt בלוק אספלט - asphalt block בטון אספלטי - asphalt concrete לוח שומה - assessment schedule נכס - asset מימון נכסים - assets financing נזילות נכסים - assets. liquidity of הסבת חכירה - assignment of lease הסבת חכירה - assignment of lease איגוד - association אגודת המודדים המוסמכים - association of licensed surveyor משכנתא בת-נטילה - assumable mortgage דמי הסכמה (דמה"ס) - assumption fees / consent payment א-סימטרי / בלתי סימטרי - asymmetrical אטריום - atrium שטח מוצמד - attached erea עיקול - attachment עליית גג - attic floor / loft אודיטוריום - auditorium אוטנטיות - authenticy רשות - authority בר-רשות - authorized person מורשֶה היתר - authorized to apply for permit חיתום אוטומטי - automated underwriting דלת אוטומטית - automatic door מַעלִית אוֹטוֹמָטִית - automatic elevator הסכם הרשאה - autorization agreement אוֹטוֹסְטְרָדָה - autostrada / high way הסכם פינוי - avacuation agreement אֶכינוס - avinum נתיבי איילון - ayalon lines אָזוּלֵג'וֹס - azulagos אבן תכלת - azure stone
אַבַּקוּס - abacus זיז אבטי - abetic bump הפסקת רצף - abeyance נכסי נפקדים - absentee property גובה מוחלט - absolut height זכות בעלות מוחלטת - absolute title נסח רישום מקרקעין - abstract of title ירכה - abutment גישה - access זכות גישה - access right נגישות - accessibility מדד דיור - accomodation index חשבונות חייבים נצברים - accrued receivable טיח אקוסטי - acoustic plaster קבוצת רכישה - acquisition group לוליין - acrobat גיל ממשי - actual age אד-ולורם - ad valoren תוספת בנייה - addition of building eara הוספות - additions אדיקולה - adicula משכנתא בריבית מותאמת - adjustable rate mortgage [arm] מינהל - administration אפוטרופוס כללי - administrator general אגף האפוטרופוס הכללי - administrator general`s department אָדוֹרְסֶט - adorest התחייבות מראש - advance commitment יתרה שלילית - adverse balance מיכרז פתוח - advertized bidding תצלום אוויר [תצ"א] - aerial photograph בזנ"ט - affixing peg מתווך - agent אגרגט - aggreage אזור חקלאי - agricuktural zone רשות לתכנון ופיתוח ההתיישבות - agricultural development and investments authority קרקע חקלאית - agriculture land זכויות אוויר - air rights מיזוג אוויר - air-conditioning מָלוֹן תֵּעוּפָה - airport hotel חרד - alcove סיד אַלְקָלי - alkali lime אגרגט כל-בו - all in aggregate סמטה - alley / lane מבוי מפולש - alley / passage רכוש זולל - alligator property חילוף - alteration אלומיניום - aluminium עִנבָּר, יַנְטָר - amber טיוב - amelioration נוחות - amenity אמורטיזציה - amortization לוח הפחתה - amortization schedule לוח סילוקין - amortization schedule הפחתה - amortization. אמפיתיאטרון - amphitheater עוגן - anchor זווית - angle זווית מדרון - angle of slop כותרת זוויתית - angular capitol דמי חכירה שנתיים [דח"ש] - annual leasing fee שער ריבית שנתית - annual percentage rate [apr] אָנטה, אָנטות - anta אילגון - anti-corrosive רשות העתיקות - antiquities authority דירה - apartment שטח דירה - apartment area

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022