א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
מאוכלס populated - מבוא entrance - מבואה lobby - מבוי מפולש alley / passage - מבוי סתום blinded alley - מבוך labyrinth - מבונה built-up - מבנה structure - מבנה (2) construction - מבנה טרומי prefabricated building - מבנה מסוכן dangerous structure - מבנה עליון surfacing - מבני ציבור public facillities - מבנן building cluster - מבצר fortress - מבתר cutting - מבתר צד sike cut - מגדל עוז donjon - מגדל שמירה guarding tower - מגה מבנה mega structure - מגורים dwelling - מגליתית, מגלית megalith - מגן עץ tree guard - מגרד scraper - מגרד מעלה elevating scraper - מגרד מתנייע motor scraper - מגרסה crusher - מגרש lot - מגרש חנייה parking lot - מגשר bridge items - מדגם soil sampler - מדד index - מדד דיור accomodation index - מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים cost of building index - מדד מחירי תשומה בסלילה cost of road surfacing index - מדד מחירים לצרכן consumer price index - מדד נדל"ן real estate 15 index - מדד תשומות בנייה cost of building index - מדה meda - מדיניות סביבתית enviormental policy - מדיניות קרקעית land policy - מדרגות stairs - מדרגות לולייניות spiral staircase - מדרגות מילוט emergency staircase - מדרגות מס רכישה purchase tax brackets - מדרוג stepping - מדרון slope - מדרחוב pedestrian mall - מדרכה sidewalk / pavement - מדשאה lawn - מהנדס ביצוע execution engineer - מהנדס בניין building engineer - מהנדס עיר municipal engineer - מהנדס רשוי licenced engineer - מואת mouat - מובא brought-up - מוביל מי גשם rain pipeline - מודד מוסמך certified surveyor - מודד מחוזי district surveyor - מודול module - מודולור, מודולר modular - מודל model - מודל דטרמיניסטי deterministic model - מודל היתכנות feasibility model - מוטב אגבי incidental beneficiary - מוטב אזהרה caveator - מוטב לחיים life beneficiary - מוטבה mutava - מולק mulk - מומחה expert - מונולית monolith - מוניטין goodwill - מוסד לפישור mediation institute - מוסמסם musmasam - מועצה אזורית regional council - מועצה מקומית local council - מועצת מקרקעי ישראל Israel land council - מועצת עירייה municipal council - מועצת שמאי מקרקעין land appraisors board - מוצבה plant - מורשה היתר authorized to apply for permit - מושאע musha - מזווה storeroom - מזוזה doorpost - מזוניט mazonit - מזחילה gutter - מזרקה fountain - מחברת binder - מחוברים fixtures - מחוברים ומקובעים fixtures and fittings - מחוברים חיצוניים exterior fixtures - מחוז district / county - מחזיק משכנתא mortgage holder - מחיצה partition wall - מחיקה write-off - מחיקת הערת אזהרה caveat write-off - מחיר למשתכן resident price - מחירון price list - מחכיר lessor - מחלף interchange - מחלקת עבודות ציבוריות [מע"צ] public work department [PWD] - מחסום אדים stream barrier - מחסן warehouse - מחפר excavator - מחצבה quarry - מחראה toilet - מטבח kitchen - מטבחון kitchenette - מטלטלים, מיטלטלין chattels - מטרופולין metropolis - מי תהום groundwater - מיזוג אוויר air-conditioning - מיחזור הלוואה refinancing - מיחזור משכנתא mortgage refinancing [refi] - מיכרה mine - מיכרז חתום sealed bid - מיכרז סגור closed tender - מיכרז פתוח advertized bidding - מימון משני secondary financing - מימון נכסים assets financing - מימוש מטרת הפקעה expropriation aim realization - מימוש משכנתא mortgage realization - מינהל administration - מינהל ההנדסה engineering administration - מינהל התכנון planning administration - מינהל לבנייה כפרית ויישובית rural building administration - מינהל מקרקעי ישראל [ממ"י] israel land institute - מינהרה / מנהרה tunnel - מיסבך truss - מיסי מקרקעין land tax - מיסעף / מסעף three way junction - מיפלס level / store - מיפתח span - מיקום location - מירי miri - מירשם מקרקעין land registration - מישור plain - מישורת flat - מישכן habitat - מישפל / משפל invert - מישק join - מיתד dibble - מכבר strainer - מכבש press / roller - מכבש הידרולי hydraulic press - מכון התקנים bureau of dtandards - מכירה sale - מכירה וחכירה חוזרת sell and lease back - מכירת מקרקעין land selling -
מכפיל דמי שכירות rent multiplier - מכתב החרגה exclusion letter - מלווה במשכנתא mortgagee - מלווה בנייה מקצועי professional building escort - מלון hotel - מלון דירות apartment hotel - מלון רכב motel - מלון תעופה airport hotel - מלט mortar - ממשכן mortgagor - מנהל ביצוע execution manager - מנהרת אוויר (רוח) wind tunnel - מנטשלה little man - מנייריזם mannerism - מס מכירה sale tax - מס מכירת קרקע sale of land tax - מס מסווג classified tax - מס נדחה deferred tax - מס רכוש property tax - מס רכישה purchase tax - מס שבח מקרקעין land appreciation tax - מסב bearing - מסגרת עץ wood frame - מסד plinth - מסדרון corridor - מסה mass - מסה סגולית unit mass - מסוע conveyor - מסיג גבול1 encroacher - מסיג גבול2 trespasser - מסילה track - מסירה סופית final delivery - מסירה ראשונה first delivery - מסירת אזהרה warning delivery - מסלולי משכנתא mortgage options - מסמרת rivet - מע"צ החדשה new PWD - מעבר pass - מעבר עילי overpass - מעון dwelling place - מעזיבה rain cover - מעלית elevator / lift - מעלית אוטומטית automatic elevator - מעלית גרירה dragging elevator - מעלית הידרולית hydraulic elevator - מעלית מכוניות car elevator - מעלית משא load elevator - מעלית נוסעים passengers elevator - מעלית תוף cylinder elevator - מענק בנייה building incentive - מענק מותנה conditional grant - מענק מקום location grant - מעקה parapet - מערבל mixing machine - מערכות משותפות common sets - מערכת סולרית solar system - מפה plan / map - מפה גאולוגית geological map - מפה טופוגרפית topographical map - מפה מצבית detailed site plan - מפולת עפר landslide - מפלסה grader - מפלסת להב blade grader - מפלש passage - מפלש מים culvert - מפקח בנייה building inspector - מפקח על רישום מקרקעין land registration controller - מפרט specification - מפרט טכני technical specifications - מפרט מכר sale specification - מפת גוש block map - מפת חלקות percolation plan - מפת מדידה surveyor`s map - מפת סוגי קרקע soil map - מפת עיר city map - מפת רישום קרקעות cadastral map - מפת שימושי קרקע land use map - מפתן threshold - מצאפה madzafa - מצב מוערך בחסר undervalued situation - מצודה fortress - מקבל מענק garantee - מקדחה drill - מקדם macadam - מקובעים fittings - מקלחת shower - מקמרת arcade - מקרצפת scarifire - מקרקעי ייעוד designation land - מקרקעי ישראל Israel land - מקרקעי ציבור public land - מקרקעים / מקרקעין real estate - מקרקעין real estate - מקרקעין כמנוף צמיחה real estate as growth leverag - מקרקעין כפופים subjected property - מקרקעין מוסדרים partitioned land - מקרקעין משותפים common land - מקרקעין, חוק land law - מרווח בנייה setback - מרזב drainpipe - מרחב מוגן protected space - מרחב מוגן דירתי [ממ"ד] apartment shelter - מרחב מוגן קומתי [ממ"ק] floor shelter - מריצה wheelbarrow - מריש beam - מרית spatula - מרכז הבנייה consraction center - מרכז העיר city center - מרכז למידע וניתוח כלכלי data and economic analysis center - מרכז מסחרי commercial center - מרכז קניות shopping center - מרפסת terrace - מרצפת pavement q paving - מרק putty - מרקיזה marquis - מרשם מקרקעין land registration - מרתף cellar / basement - משופע sloped - משטח surface - משכון pawn - משכיר renter - משכנתא mortgage - משכנתא בדרגה שנייה junior mortgage - משכנתא בריבית מותאמת adjustable rate mortgage [ARM] - משכנתא בת-נטילה assumable mortgage - משכנתא מאוחדת consolidated mortgage - משכנתא סגורה closed-end mortgage - משכנתא עם ביטוח endowment mortgage - משכנתת בלון balloon mortgage - משעול footpath - משק עזר home farm - משקוף linter - משקל יחסי specific gravy - משקל סגולי unit weight - משקל עצמי self weight - משרד הבינוי והשיכון ministry of constraction and housing - משרד החקלאות ministry of agriculture - משרד העבודה ministry of labor - משתת net base - מתווך agent - מתז צמנט cement gun - מתחם site - מתחם מבוצר fortified site - מתכנן planner - מתכת metal - מתמך supportive foundation - מתנה gift - מתקנים וציוד plant and equipment - מתרוכה matrukha -