א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
קנייה בתשלומים לשיעורין - instalment buying תשלום לשיעורין - instalments ביטוח - insurance assurance ביטוח חשבונות חייבים - insurance accounts receivable עתודה לביטוח - insurance fund בלתי מוחשי - intangible נכס בלתי-מוחשי - intangible asset נכס לא-מוחשי - intangible asset ערך בלתי מוחשי - intangible value חשבונאות משולבת - integrated accounting נכס אינטלקטואלי - intellectual asset קיזוז עסקות בין חברתיות - intercompany elimination עסקות בין חברתיות - intercompany transactions ריבית שהורווחה וטרם שולמה - interest earned but not collected ריבית פיגורים - interest for delay ריבית לשלם - interest payable ריבית לקבל - interest receivable השוואה ענפית - interfirm comparision תַּקְצִיב בֵּינַיִים - interim budget ביקורת ביניים - interim audit סגירת ביניים - interim closing דיווידנד ביניים - interim dividend דוּחַ כספי ביניים - interim financial statement תקופת בינים - interim period סקירת ביניים - interim review חשבון ביניים - intermediate account מוצר ביניים - intermediate product תַחזִית פְּנִימִית - internal forecast שִׁיעוּר תְשׂוּאָה פְּנִימִי - internal rate of return ביקורת פנימית - internal audit מבדק פנימי - internal audit מטרות ביקורת פנימית - internal audit objectives מבקר פנים - internal auditor מינוי מבקר פנים - internal auditor's nomination בידוק פנימי - internal check בַּקָּרָה פְּנִימִית - internal control כפיפות מבקר פנים - internal controlers subordination מסמך פנימי - internal document תיעוד פנים - internal documentation אירוע פנימי - internal event קרן פנימית - internal fund דיווח פנימי - internal reporting הכנסה פנימית - internal revenue עסקה פנימית - internal transaction פעולה פנימית - internal transaction אימות פנימי - internal verification תקני ביקורת בינלאומיים - internatinal accounting standards חשבונאות בינלאומית - international accounting ועדה לתקני ביקורת בינלאומיים - international accounting standard committee תקני דיווח כספי בינלאומי - international finance reporting standards [ifrs] תקן ענפי - inustry average מלאי - inventory מְצַאי - inventory מיפְקָד מְלַאי - inventory taking ספר מלאי - inventory books בַּקָּרַת מְלַאי - inventory control עלות אחזקת מלאי - inventory cost מִשְוָואַת מְלַאי - inventory equation רובד מלאי - inventory layer מלאי, רמת - inventory level הפסד במלאי - inventory loss מלאי, שיטת - inventory method מודל מלאי - inventory model בחינת מלאי - inventory observation מדיניות מלאי - inventory policy מלאי, מדיניות - inventory policy רֶוַוח מְלַאי - inventory profit רְשוּמַת מְלַאי - inventory record מְלַאי, תוֹרַת - inventory system ספירת מלאי - inventory taking יחס מלאי להון חוזר נטו - inventory to net working capital יחס מחזור מלאי - inventory turnover יחס ניצול מלאי - inventory utilization ratio הערכת מלאי - inventory valuation שִׁינוּי בַּמְלַאי - inventory variation שינוי מלאי - inventory variation חקירה - investigation זְמַן הֶחְזֵר הַשְקָעָה - investment payback period הֶחְזֵר הַשְׁקָעָה - investment recovery תקציב השקעות - investment budget החזר השקעה, שיטת - investment recovery עתודת השקעות - investment reserve ערך השקעה - investment value השקעות - investments חשבונית - invoice מחיר חשבונית - invoice cost מיספוּר חשבוניות/קבלות - invoiceqreceipts numbering חריגים - irregularities הוצאות הנפקה - issue expenses פריט - item הַקְצָאָה מְפוֹרֶטֶת - itemized appropriation הַקְצָבָה מְפוֹרֶטֶת - itemized appropriation מיון סעיפים - items classification סִיווּג פְּרִיטִים - items classification
עלות תקנית מושלמת (2) - ideal standard cost עלות כושר פנוי - idle capacity cost הכנסה בלתי חוקית - iliegal income אי חוקיות דיבידנד - illegal dividend דיווידנד בלתי חוקי - illegal dividend אי חוקיות הכנסה - illegal income לא-נזיל - illiquid המחרת חיקוי - imitative pricing חסר מהותיות - immaterial לא-מהותי - immaterial יעודה לצרכים שוטפים - immediate reserve דוּחַ השפעה - impact statement הון מופחת - impaired capital אובדן ערך - impairment of value חשבונות לא אישיים - imperronal accounts חשבון ראשי (לא אישי) - impersonal account עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית סְמוּיָה - implicit alternative cost עלוּת לֹא־מְפוֹרֶשֶת - implicit cost עלוּת מְחוּשֶבֶת - implicit cost זיקת הנאה מכללא - implied easement חֶשְבּוֹן מַחזוֹר - imprest account דמי מחזור - imprest cash מוּצָר לֹא־תָקִין - improper product ערך תשומה - imput value יִיחוּס - impute הכנסה מיוחדת - imputed income ערך זקוף - imputed value ערך רעיוני - imputed value בפיגור - in arrears סחורה בערובה - in bond דיווידנד בעין - in kind dividend נֶכֶס לֹא־פָּעִיל - inactive asset רְשוּמָה לֹא פְּעִילָה - inactive record אי-התאמה (2) - inadequancy היקרות - incidence הוצאה בייצור הכנסה - incidental expense פעילות אגבית - incidental operation הכנסה - income הכנסה בחו"ל - income abroad חשבון הכנסות - income account דוּחַ תקבולים ותשלומים - income and expense statement איגרת חוב הכנסה - income bond דיווידנד הכנסה - income dividend הכנסה מפעולות - income from operation הַכְנָסָה בְּעַיִן - income in kind הכנסה מראש - income in advance מימוש הכנסה - income realization הכרה בהכנסה - income recognition סיכום הכנסה - income summary יחס הכנסה להשקעה - income to investment ration ניתוח תוספתי - incremental analysis תועלת תוספתית - incremental benefit תיקצוב תּוֹסַפְתִּי - incremental budgeting הכנסה תוספתית - incremental revenue עלוּת שֶנִגְרְמָה - incurred cost רואה חשבון בלתי תלוי - independent account מאמת עצמאי - independent authenticator הַקְצָבָה לֹא־מוּגְבֶּלֶת - indeterminate appropriation מַפְתֵּחַ - index מדד - index אינדקס - index מדד קישור - index linkage עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית עקִיפָה - indirect alternative cost עלוּת חוֹמָרִים עקִיפָה - indirect material cost עלוּת עקִיפָה - indirect cost הוצאות עקיפות - indirect expenses עבוֹדָה עקִיפָה - indirect labor עלוּת עבוֹדָה עקִיפָה - indirect labor cost מיסוי עקיף - indirect taxation אחריות בלתי ניתנת לחלוקה - indivisible responsibility דינמיקה עיסקית - industrial dynamics נֶכֶס תַעשִׂיָיתִי - industrial property נִיתּוּחַ ענָפִי - industry analysis ענף, ניתוח - industry analysis יחסים ענפיים - industry ration חֶשְבּוֹנָאוּת בִּתְנָאֵי אִינְפְלַצְיָה - inflation accounting התאמה אינפלציונית - inflationary adjustment סכום אינפלציוני - inflationary amount עודף אינפלציוני - inflationary surplus רשומה לא רשמית - informal record עלויות מידע - information cost דוחות מידע - information returns מקורות מידע - information sources עלוּת תְשׂוּמָה - input cost תיקצוב תְּשׂוּמוֹת - input-oriented budgeting עלות מיוחסת - inputed cost ביקורת - inspection דוחַ ביקורת - inspection report איגרת חוב נפדית בחלקים - instaliment bond מכירה בתשלומים, שיטת - instaliment sale method לשיעורין - instaliments חשבונאות תשלומים לשיעורין, שיטת - installment method of accounting מכירה בתשלומים לשיעורין - installment sale