לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
idle capacity cost - עלות כושר פנוי
insurance \ assurance - ביטוח
insurance accounts receivable - ביטוח חשבונות חייבים
insurance fund - עתודה לביטוח
illiquid - לא-נזיל
imitative pricing - המחרת חיקוי
intangible value - ערך בלתי מוחשי
integrated accounting - חשבונאות משולבת
impact statement - דוּחַ השפעה
intellectual asset - נכס אינטלקטואלי
impaired capital - הון מופחת
impairment of value - אובדן ערך
intercompany transactions - עסקות בין חברתיות
imperronal accounts - חשבונות לא אישיים
interest earned but not collected - ריבית שהורווחה וטרם שולמה
interest for delay - ריבית פיגורים
interest payable - ריבית לשלם
interest receivable - ריבית לקבל
interfirm comparision - השוואה ענפית
imprest cash - דמי מחזור
interim closing - סגירת ביניים
imput value - ערך תשומה
interim financial statement - דוּחַ כספי ביניים
imputed income - הכנסה מיוחדת
interim period - תקופת בינים
interim review - סקירת ביניים
in arrears - בפיגור
intermediate account - חשבון ביניים
intermediate product - מוצר ביניים
in kind dividend - דיווידנד בעין
inadequancy - אי-התאמה (2)
internal audit objectives - מטרות ביקורת פנימית
incidence - היקרות
internal auditor - מבקר פנים
internal auditor's nomination - מינוי מבקר פנים
incidental operation - פעילות אגבית
internal check - בידוק פנימי
income - הכנסה
income abroad - הכנסה בחו"ל
internal controlers subordination - כפיפות מבקר פנים
income account - חשבון הכנסות
internal document - מסמך פנימי
income and expense statement - דוּחַ תקבולים ותשלומים
internal documentation - תיעוד פנים
internal event - אירוע פנימי
internal fund - קרן פנימית
income from operation - הכנסה מפעולות
internal reporting - דיווח פנימי
internal revenue - הכנסה פנימית
income in advance - הכנסה מראש
income realization - מימוש הכנסה
internal verification - אימות פנימי
income recognition - הכרה בהכנסה
internatinal accounting standards - תקני ביקורת בינלאומיים
income summary - סיכום הכנסה
international accounting - חשבונאות בינלאומית
income to investment ration - יחס הכנסה להשקעה
international accounting standard committee - ועדה לתקני ביקורת בינלאומיים
incremental analysis - ניתוח תוספתי
international finance reporting standards [ifrs] - תקני דיווח כספי בינלאומי
incremental benefit - תועלת תוספתית
inustry average - תקן ענפי
incremental revenue - הכנסה תוספתית
inventory taking - מיפְקָד מְלַאי
inventory books - ספר מלאי
independent authenticator - מאמת עצמאי
inventory layer - רובד מלאי
index linkage - מדד קישור
inventory level - מלאי, רמת
inventory loss - הפסד במלאי
inventory method - מלאי, שיטת
inventory model - מודל מלאי
indirect expenses - הוצאות עקיפות
inventory observation - בחינת מלאי
inventory profit - רֶוַוח מְלַאי
indirect taxation - מיסוי עקיף
inventory system - מְלַאי, תוֹרַת
industrial dynamics - דינמיקה עיסקית
inventory taking - ספירת מלאי
inventory to net working capital - יחס מלאי להון חוזר נטו
inventory turnover - יחס מחזור מלאי
industry analysis - ענף, ניתוח
inventory utilization ratio - יחס ניצול מלאי
industry ration - יחסים ענפיים
inventory valuation - הערכת מלאי
inflationary adjustment - התאמה אינפלציונית
investigation - חקירה
inflationary amount - סכום אינפלציוני
inflationary surplus - עודף אינפלציוני
informal record - רשומה לא רשמית
investment budget - תקציב השקעות
information cost - עלויות מידע
investment recovery - החזר השקעה, שיטת
information returns - דוחות מידע
investment reserve - עתודת השקעות
information sources - מקורות מידע
investment value - ערך השקעה
investments - השקעות
input-oriented budgeting - תיקצוב תְּשׂוּמוֹת
invoice - חשבונית
inputed cost - עלות מיוחסת
inspection - ביקורת
invoiceqreceipts numbering - מיספוּר חשבוניות/קבלות
inspection report - דוחַ ביקורת
irregularities - חריגים
issue expenses - הוצאות הנפקה
instaliment sale method - מכירה בתשלומים, שיטת
item - פריט
instaliments - לשיעורין
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות