לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
gagel gauge - מוֹנֶה
governmental accuunting - חשבונאות ממשלה
graduated lease - חכירה מדורגת
graphic presentation - הצָגָה גְּרָפִית
gain on disposal - רווח התפטרות
gatekeepers - שומרי סף
general account - חשבון כללי
gross assets - נכסים ברוטו
general and adminisrtrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות
general and administrative expenses - הוצאות מכירה, כלליות והנהלה
general audit - ביקורת כללית
general avoidance - הימנעות כללית
general expenses - הוצאות כלליות
gross margin ratio - יחס מירווח גולמי
general journal - יומן כללי
general ledger - ספר כללי
gross operating income - הכנסה תפעולית ברוטו
general reserve - עתודה כללית
generalized audit program - תוכנית ביקורת כוללנית
gross price method - מחיר ברוטו, שיטת
generational accounting - חשבונאות בין-דורית
gross profit ratio - יחס רווח גולמי
gereral contingency reserve - עתודה כללית לתלויות
going concern value - ערך עסק חי
gross variance - סטייה גולמית
group depreciation - פחת קבוצתי
group financial statement - דוחות כספיים קבוצתיים
goods in process inventory - מלאי מוצרים בתהליך
grouping financial statement - הקבצת דו"חות פיננסיים
goodwill - מוניטין
guarantee - ערבוּת
goodwill transaction - עסקת מוניטין
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות