דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
התחייבויות קבועות - fixed liabilities מחוברים - fixtures מקובעים - fixtures דוּחַ מִבְזָקִי - flash report תקציב גמיש - flexible budget תֶקֶן גָמִיש - flexible standard דוּחַ זרימה - flow statement דיווידנד צמוד לרווחים - fluctuting earnings dividend בִּיקּוֹרֶת מַעקָב - follow-up control בדיקת סיכומים - footing test בעד ערך - for value ערך מכירה כפויה - forced sale value חִיזוּי - forecasting איגרת חוב זרה - foreign bonds תרגום מטבע חוץ - foreign currency translation מקדם לתיאום שער - foreign exchange adjustment coeficient הַכְנָסָה מִחוּץ לָאָרֶץ - foreign income הכנסות חוץ - foreign income אש"ל תושבי חוץ - foreign residents living expenses זיוף - forgery מחיקת חוב - forgiveness נִיתּוּחַ טְפָסִים - form analysis בדיקה "מעריסה לקבר" - form cradle to grave test דוּחַ כַּסְפִּי חָזוּי - forward financial statement דוּחַ יסוד - foundation statement הטעיה בדיווח פיננסי - fraudnlent financial reporting תזרים מזומנים חופשי - free cash flow חופשי מהטיה - free from bias ספיגת דמי הובלה - freight apsorption המחרה לפי עלות מלאה - full cost pricing תַמְחִיר סְפִיגָה מְלֵאָה - full cost pricing תמחיר עלות מלאה - full cost pricing תַמְחִיר מָלֵא - full costing דילול מלא - full dilution עלוּת מוּקְצֵית בְּמִילוּאָה - fully allocated costs רווח למניה על בסיס דילול מלא - fully diluted earnings per share חֶשְבּוֹנָאוּת פונקציונלית - functional accounting מיון פונקציונלי - functional classification תַמְחִיר פוּנְקְציוֹנָלִי - functional costing מטבע פונקציונלי - functional currency פחת פונקציונלי - functional depreciation הנחה פונקציונלית - functional discount היתיישנות פונקציונלית - functional obsolescence דוּחַ פונקציונלי - functional statement קרן - fund חשבונאות קרנות - fund accounting מאזן קרנות - fund balance sheet קרן פחת - fund depreciation יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו - funded debt to net working capital יחס חוב מיוצב להון כולל - funded debt to total capitalization עתודה מיוצבת - funded reserve הקצבה ליעודה - funding יעודות, קרנות ועתודות - funds and reserve קרנות, יעודות ועתודות - funds and reserves עלות קרנות הון - funds cost רהיטים וציוד - furniture and fixtures שירותים עתידיים - future services
מִתְקָנִים - facilities אמצעי הפעלה - facility נוכֵס - factor עלוּת גוֹרְמֵי יִיצוּר - factor cost עיכבון סוכן - factor's lien נכיסה - factoring פקטורינג - factoring הוֹצָאַת עִיבּוּד - factory overhead עלוּיוֹת חרוֹשֶת - factory cost תקורת חרושת - factory overhead ערך שוק הוגן - fair market value מצג הוגן - fair presentation הגינות - fairness חשבונאות מקדימה - farward accounting סטייה חיובית - favorable variance בסיס שכר - fee basis נכס מדומה - fictitious asset חשבונאות נאמנים - fiduciary accounting מיספר כושר - figure of merit קובץ - file תִּיק - file נִיהוּל פִינַנְסִי - financial management גישות פיננסיות למדידת ניכסיות מותג - financial approch to brand equity measurment הון - תפיסה פיננסית - financial concept of capital תפיסה פיננסית של הון - financial concept of capital נאותות נתונים כספיים - financial data adequatcy תַּחזִית פִינַנְסִית - financial forecast כותרות פיננסיות - financial headlights הדגשה פיננסית - financial highlight תקופת כספים - financial period דיווח פיננסי - financial reporting דוּחַ כַּסְפִּי - financial statement ביקורת דו"חות כספיים - financial statement audit דוּחַ כספי בפשיטת רגל - financial statement in bankruptcy השוואת דו"חות כספיים - financial statements התאמת דו"חות כספיים - financial statements adjustment דוּחַ פיננסי - financial stetement חֶשְבּוֹנָאוּת פִינַנְסִית - financialaccounting מִימוּן - financing מַאגַר מִימּוּן - financing pool הוצאות מימון - financing expenses פער מימון - financing gap מוצר מוגמר - finished goods סְחוֹרָה מוּגְמֶרֶת - finished goods תוֹצֶרֶת גְמוּרָה - finished goods מלאי מוצרים מוגמרים - finished goods inventory יחס מלאי מוצרים מוגמרים לעלות המכר - finished goods inventory to cost of goods sold ratio עלוּת רִאשוֹנָה - first cost רִאשוֹן נִכְנָס רִאשוֹן יוֹצֵא - first in first out נכנס ראשון יוצא ראשון (נרי"ר) - first-in first-out [fifo} בחינת קיום פיסי - fisical observation test הוֹצָאוֹת תְקוּרָה קְבוּעוֹת - fixed overhead יחידת נכסים קבועים - fixed asset unit נכס קבוע - fixed assets יחס נכסים קבועים להון עצמי - fixed assets to equity capital ratio יחס נכסים קבועים לחוב מיוצב - fixed assets to equity capital ratio יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים - fixed assets to total assets ratio יחס מחזור נכסים קבועים - fixed assets turnover תקציב קבוע - fixed budget הוֹצָאָה קְבוּעָה - fixed expenditure

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022