לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
factor - נוכֵס
flexible budget - תקציב גמיש
factor's lien - עיכבון סוכן
flexible standard - תֶקֶן גָמִיש
flow statement - דוּחַ זרימה
fluctuting earnings dividend - דיווידנד צמוד לרווחים
factory overhead - תקורת חרושת
fair market value - ערך שוק הוגן
for value - בעד ערך
fair presentation - מצג הוגן
forced sale value - ערך מכירה כפויה
fairness - הגינות
forecasting - חִיזוּי
farward accounting - חשבונאות מקדימה
favorable variance - סטייה חיובית
foreign currency translation - תרגום מטבע חוץ
fee basis - בסיס שכר
foreign exchange adjustment coeficient - מקדם לתיאום שער
fictitious asset - נכס מדומה
fiduciary accounting - חשבונאות נאמנים
foreign residents living expenses - אש"ל תושבי חוץ
figure of merit - מיספר כושר
forgery - זיוף
forgiveness - מחיקת חוב
financial approch to brand equity measurment - גישות פיננסיות למדידת ניכסיות מותג
form cradle to grave test - בדיקה "מעריסה לקבר"
forward financial statement - דוּחַ כַּסְפִּי חָזוּי
financial data adequatcy - נאותות נתונים כספיים
foundation statement - דוּחַ יסוד
fraudnlent financial reporting - הטעיה בדיווח פיננסי
financial headlights - כותרות פיננסיות
financial highlight - הדגשה פיננסית
free from bias - חופשי מהטיה
financial period - תקופת כספים
freight apsorption - ספיגת דמי הובלה
financial reporting - דיווח פיננסי
financial statement - דוּחַ כַּסְפִּי
financial statement audit - ביקורת דו"חות כספיים
full dilution - דילול מלא
financial statement in bankruptcy - דוּחַ כספי בפשיטת רגל
fully diluted earnings per share - רווח למניה על בסיס דילול מלא
financial statements adjustment - התאמת דו"חות כספיים
financial stetement - דוּחַ פיננסי
functional classification - מיון פונקציונלי
financing - מִימוּן
functional currency - מטבע פונקציונלי
functional depreciation - פחת פונקציונלי
financing expenses - הוצאות מימון
functional discount - הנחה פונקציונלית
financing gap - פער מימון
functional statement - דוּחַ פונקציונלי
finished goods inventory - מלאי מוצרים מוגמרים
fund - קרן
finished goods inventory to cost of goods sold ratio - יחס מלאי מוצרים מוגמרים לעלות המכר
fund balance sheet - מאזן קרנות
fund depreciation - קרן פחת
funded debt to net working capital - יחס חוב מיוצב להון חוזר נטו
fisical observation test - בחינת קיום פיסי
funded debt to total capitalization - יחס חוב מיוצב להון כולל
funded reserve - עתודה מיוצבת
fixed assets - נכס קבוע
fixed assets to total assets ratio - יחס נכסים קבועים לכלל הנכסים
furniture and fixtures - רהיטים וציוד
fixed budget - תקציב קבוע
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות