לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
earning per click [epc - רווח להקלקה
estimating cost ststem - אמידת עלות, שיטת
earning per share adjustments - רווח למניה, התאמת
estimation sampling - דגימת אומדנים
earning power - כושר השתכרות
evaluation of internal control - סקר בקרה פנימית
earnings before interest and taxes (ebit)): - רווח לפני הוצאות מימון ומסים
evaluation. - הערכה
earnings before interest' taxes depreciation and amortization [ebitda] - רווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות
event - אירוע:
earnings per share - רווח למניה
events and conditions - אירועים ותנאים
earnings report - דוּחַ הכנסות
ex - אקס
exact duplicate - העתק מדויק
examiner - בוחן
economic depreciation - פחת כלכלי
excessive expenses - הוצאה עודפת
exchange of shares - חילופי מניות
economic obsolescence - היתיישנות כלכלית
excise tax - בלו
econonic revaluation - ייסוף כלכלי
exempt income - הכנסה פטורה
exhibit - מַצָּג
existence - קיימות
efficiency analysis - ניתוח יעילות
exit value - ערך יציאה
efficiency variance - סטיית יעילות (2)
electronic processing sheet - גיליון עיבוד אלקטרוני
expected exit value - ערך יציאה מיוחל
electronic spread sheet - גיליון מיון אלקטרוני
employee's expenses - הוצאות עובד
expected profits - תוחלת רווח
expenditure method - הוצאה, שיטת
encumbrance - התחייבות
expense allocation - הקצאת הוצאות
endorser - מיסב
expense allowance - מענק הוצאות
engagement letter - כתב העסקה
expense budget - תקציב הוצאות
enter value - ערך כניסה
enterprise cost - עלות למפעל
expense distribution - חלוּקַת הוֹצָאוֹת
entertainment - אירוח
entitlement - זכאות
entity - ישות
expenses for deduction - הוצאות להפחתה
entry - רישום
expired account - חשבון פג
equipment - צִיוּד
equipment valuation - הערכת ציוד
exspense budget - הוצאות, תקציב
equity multiplier - מכפיל הון עצמי
external adcumentation - תיעוד חוץ
equity transaction - עסקת בעלות
external document - מסמך חיצוני
errors and omission insurance - ביטוח טעויות והשמטות
external transaction - עסקה חיצונית
errors and omissions expected - טעות לעולם חוזר (טל"ח)
extract - נסח
escalator clause - התאמה, סעיף
escrow agreement - חשבון השלשה
extraordinary depreciation - פחת מיוחד
estimate - אומדן
extraordinary gain - רווח מיוחד
extraordinary items - פריטים מיוחדים
extraordinary loss - הפסד מיוחד
estimated tax return - דוּחַ משוער
extraordinary repair - תיקון מיוחד
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות