לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
deta collection - איסוף נתונים
days purchases to accounts payable ratio - יחס קניות יומיות לחשבונות זכאים
days to sel inventory ratio - יחס ימי מכירה למלאי
determination - קביעה
deterministic model - מודל דטרמיניסטי
debit balance - יתרת חובה
development expense - הוצאות פיתוח
development expenses - פיתוח, הוצאות
debt - חוב
deviation - סטייה (2)
debt analysis - ניתוח חובות
deviation from accounting principles - סטייה מעקרונות חשבונאיים
debt collection - גביית חוב
difference account - חשבון הפרשים
diminishing balance method - יתרה פוחתת, שיטת
debt service - שירותי חוב
debtor - חייב
debtors - חייבים
direct income - הכנסה ישירה
debtors examination - בחינת חייבים
debtors management - ניהול חייבים
declaration - הצהרה
declaration of capital - הצהרת הון
direct taxation - מיסוי ישיר
declared dividend - דיווידנד מוצהר
direct test of financial balance - בדיקה ישירה של יתרה כספית
declining balance method - פחת בשיטת יתרה פוחתת
direct verification - אימות ישיר
declining balance method depreciation - פחת לפי יתרה, שיטת
decompositon analysis - הרכבה מחדש
directors report - דוּחַ מנהלים
disclosure - גילוי
deduction - ניכוי (2)
discount - ניכיון
deead stock - מלאי מת
discount earned - הנחה שהורווחה
discount lost - הנחה שאבדה
discount policy - מדיניות הנחות
discount tables - לוחות ניכיון
defensive intrval - יכולת נשימה
deferred account - חשבון דחוי
discounted present value - ערך נוכחי מנוכה
deferred asset - נכס נדחה
deferred billing - תיארוך נידחה
discrepancy - אי-התאמה
discretion - שיקול דעת
deferred income - הכנסה נדחית
dishonor of bill - חילול שטר
deferred payments - תשלום נידחים
disposable income - הכנסה פנויה
deferred tax liability - חבות מס נדחית
disposal value - ערך סילוק
defferd expenses - הוצאות נדחות
deficiency - חוסר (2)
distort - סילוף
deficiency account - חשבון חוסר
distribution coat analysis - עלות הפצה, ניתוח
distribution column - טור חלוקה
deficit - גירעון
distribution cost analysis - הפצה, ניתוח עלות
deficit accouut - חשבון גרעון
distribution expenses - הוצאות הפצה
delinquency ratio - יחס פיגורים
distribution of partnership;s profits - חלוקת רווחי שותפות
delivery basis - בסיס העברה
dividend declaration - הכרזת דיווידנד
delivery note - תעודת מישלוח
dividend equalization - איזון דיבידנד
dividend in arrears - דיווידנד בפיגור
dividend in bankruptcy - דיווידנד בפשיטת רגל
departemental charge - הוצאה מחלקתית
dividend payout ratio - יחס דיבידנד משולם
department - מחלקה
dividend per share - דיווידנד למניה
department burden - העמסה מחלקתית
dividend stabilzation fund - קרן ייצוב דיבידנד
dividend taxation - מיסוי דיווידנד
deplation - דילדול
documentation - תיעוד
depletion - אזילה
domestic value - ערך מקומי
donated asset - נכס במתנה
depreciable - בר פחת
donatedf surplus - עודף מוענק
depreciable asset - נכס בר פחת
double counting - ספירה כפולה
depreciable value - ערך מופחת
depreciated book value capital - הון פנקסי מופחת
double entry bookkeeping - הנהלת חשבונות דו צדית
depreciation - פְּחָת
double rate method - שער כפול, שיטת
depreciation accouting - חשבונאות פחת
depreciation adequancy - פחת מספיק
double straight line depreciation - פחת שווה כפול, שיטת
depreciation base - בְּסִיס פְּחָת
doubtful debt - חוב מסופק
depreciation expense - הוצאה לפחת
down payment - תשלום ראשון
depreciation funds cost - עלות קרנות פחת
drawing account - חשבון משיכות
depreciation provision - הפרשה לפחת
dualism - דואליזם
depreciation rate - שיעור פחת
due - חל
depreciation ratio - יחס פחת
depreciation recapture - החזר פחת
depreciation unit - יחידת פחת
due diligence - בדיקת נאותות
depth of debts - עומק חוב
descriptive financial statement - דוּחַ תיאורי
dynamic analysis - ניתוח דינמי
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות