א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
בַּקָּרָה בּוֹ-זְמַנִּית - concurrent control דוּחַ כספי מקוצר - condesed financial statement דוּחַ כספי מגובב - conglomerate financial statement ניסוי העדפות - conjoint test שמרנות, עיקרון - conservatism principle אשגרה - consignment תעודת מישלוח (2) - consignment note עיקביות - consistency עקביות - consistency עקביות, עקרון - consistency principle עיקרון העיקביות - consistency principle מאוחד - consolidated קבוצה מאוחדת - consolidated group רווחים שלא יועדו מאוחדים - consolidated retained earnirgs דוחות מאוחדים - consolidated statements חברה בת שאוחדה - consolidated subsidiary דוּחַ מס מאוחד - consolidated tax return דוּחַ רווח והפסד מאוחד - consolidateed profit and loss statement איחוד - consolidation האחדה - consolidation איחוד סעיפים - consolidation of items האחדה, מדיניות - consolidation policy עֶסֶק בַּעַל עלוּת קְבוּעָה - constant cost industry חשבונאות בערכים קבועים - constant value accounting בניה בתהליך - construction in progress עבוֹדַת בְנִיָיה בְּתַהלִיךְ - construction work in progress תקבול להלכה - constructive receipt חשבון קונסולרי - consular invoice עלוּת שֶנִצְרְכָה - consumed cost הוֹצָאוֹת צְרִיכָה - consumption costs מַדָד צְרִיכָה - consumption index אירוע תלוי - contingency הפרשה לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve עתודה לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve עתודה לתלויות - contingency reserve קרן לאירועים בלתי צפויים - contingency reserve הוצאה על תנאי - contingent expense אחריות מותנית - contingent liability התחייבות מותנית - contingent liability רווח מותנה - contingent profit הקצבה מתמשכת (2) - continuing appropriation פעילות מתמשכת - continuing operations המשכיות - continuity רציפות - continuity המשכיות, עקרון - continuity principle חשבון מתמשך - continuning account תַּקְצִיב מִתְמַשֶּׁךְ - continuous budget חיובים רציפים - continuous billing מלאי רציף - continuous inventory חשבון מקביל - contra account חשבון נגדי - contra account נגדי לנכס - contra asset רישום נגדי - contra entry מרווח תרומה - contributing margin תַמְחִיר תְרוּמָה - contribution costing בקרה - control לוח בקרה - control chart בקרה, עיקרון - control concept עיקרון בקרה - control concept מוֹדֵל בַּקָרָה - control model סיכום מבקר - control total ברות-שליטה, עקרון - controllability principle עלוּת נִשְלֶטֶת - controllable cost אי תלות מבקר פנימי - controllers independence תַּפְקִיד בַּקָּרָה - controlling function מוסכמה - convention עלוּת עִיבּוּד - conversion cost ערך להמרה - conversion value איגרת חוב ניתנת להמרה - convertible bond חשבונאות קערת עוגיות - cookie jar accounting בְּרִית פִּיקּוּחַ - cooperative audit union צורת העתקה - copying form איגרת חוב של חברה - corporate bond בַּקָרָה בְּרָמַת הַחֶבְרָה - corporate level control עודף מאזני - corporate surplus מוֹדֵל בַּקָרָה מְתַקֵן - corrective model of control ראיָיה מסייעת - corroborating evidence עלות - cost חֶשְבּוֹנָאוּת העלות - cost accounting יְעִילוּת עלוּיוֹת - cost effectiveness מְחִיר הוֹן - cost of capital חֵקֶר עלוּיוֹת - cost study תַמְחִירָן - cost accountant תמחיר - cost accounting חשבונות עלות - cost accounts הקצאת עלויות - cost allocation עלות, בסיס - cost basis עלות-תועלת, ניתוח - cost benefit analysis כַּרְטִיס עלוּת - cost card מֶרְכָּז עלוּת - cost center עלות אחידה - cost constant בַּקָרַת עלוּיוֹת - cost control חֶשְבּוֹן בקרת עלויות - cost control account אזִילַת עלוּת - cost depletion מוביל עלויות - cost driver גורם עלות - cost factor עלות, גורם - cost factor מְצִיאַת עלוּת - cost finding קְבִיעַת עלוּת - cost finding תַזְרִים עלוּיוֹת - cost flow חלקי עלות - cost fraction עלות בניכוי פחת - cost less depreciation ערך עלות בניכוי פחת - cost less depreciationh value עלוּת הוֹן - cost of capital עלוּת חִידוּש - cost of reproduction עלות נכס - cost of assets עלות אשראי - cost of credit עלות מוצרים שיוצרו - cost of goods manufactured עלות קניות - cost of goods purchased עלוּת מוּצָרִים שֶנִמְכְּרוּ - cost of goods sold עלות מכר - cost of goods sold עלוּת תְפוּסָה - cost of occupancy עלות מניות בכורה - cost of preferred stock עלוּת יִיצוּר - cost of production . מכירות, עלות - cost of sales עלות מכירות - cost of sales עלות מניות - cost of stock מחיר עלות או שוק - cost or mardet עלוּת אוֹ שוּק - cost or market המחרה לפי עלות - cost oriented pricing עלות, המחרה לפי - cost oriented pricing עלות רכישה (2) - cost per acquisition [cpa עלות לפעולה - cost per action [cpa עלות להקלקה - cost per click [cpc עלות כיסוי - cost per coverage [cpcov עלוּת לְשָעָה - cost per hour עלות לאלף חשיפות - cost per mille [cpm] cost per thousand impressions עלות להזמנה - cost per order cpo עלות למכירה - cost per sale [cps עלות ליחידה - cost per unit קוסט פלוס - cost pkus עלות ועוד - cost plus contract המחרה לפי עלות ועוד - cost plus pricing מחיר עלות ועוד - cost plus pricing עלות ועוד, המחרה לפי - cost plus pricing מַאגָר עלוּת - cost pool מחיר עלות - cost price החזר עלות, שיטת - cost recovery method חיסכון בעלות - cost savings גיליון עלות - cost sheet תקן עלות - cost standard מַערָךְ עלוּיוֹת - cost system עלויות, שיטת - cost system שיעור עלות הקלקות - cost through rate [ctr יְחִידַת עלוּת - cost unit ערך עלות - cost value סְטִיַית עלוּת - cost variance עלות מחזור רווח, ניתוח - cost volume profit aralysis עלות לעומת הוצאה - cost vs. expense תִקְנֵי מְחִיר - cost-accounting standards יַחַס עלוּת תוֹעֶלֶת - cost-benefit ratio (cbr) עלות ניירות ערך - costs of securities שיפוי נגדי - counter indemnity שובר נגדי - counter voucher סֶפַח - counterfoil דוּחַ סְפִירָה - counting report תְּלוּש - coupon רישום מכסה - covering entry תשלום לפי חשיפות - cpm ברות השוואה - cpmparability זיכוי (2) - credit סוכנות אינפורמציה לאשראי - credit agency ניתוח אשראי - credit analysis יתרת זכות - credit balance קו אשראי - credit line תעודת זיכוי - credit note תקופת אשראי - credit period סיכון אשראי - credit risk מכירה באשראי - credit sale מחזור אשראי - credit turnover יחס מחזור אשראי - credit turnover ratio בעל חוב - creditor זכאי - creditor נושה - creditor זכאים - creditors זכאים, יחס מחזור - creditors turnover ratio יחס מחזור זכאים - creditors turnover ratio חֶשְבּוֹנָאוּת מסלול קריטי - critical path accounting מבדק צולב - cross check בדיקה צולבת - cross section test הערת שוליים - crossfoot נִיתוּחַ מְשוּבָּץ - crossover analysis הנחה מיצטברת - cumulative discount מס תצרוכת - cunsumption tax פְּחָת בַּר־רִיפּוּי - curable depreciation עלות נוכחית - curent cost שוטף - current חשבון שוטף - current account רכוש שוטף - current assets צבר שוטף - current backlog תַּקְצִיב רָגִיל - current budget תקציב שוטף - current budget ערך כספי שוטף - current cash value חשבונאות בעלות שוטפת - current cost accunting רווח מהפעלה בעלות שוטפת - current cost operating profit יחס התחייבויות שוטפות למלאי - current debt to inventory ערך שוק מקומי - current domestic value הוֹצָאָה שוֹטֶפֶת - current expense קרן שוטפת - current fund הַכְנָסָה שוֹטֶפֶת - current income יחס התחייבויות שוטפות לשווי נקי מוחשי - current liabilities to net tangible worth התחייבות שוטפת - current liability רווח תפעולי שוטף, שיטת - current operating prrfomance income system יחס שוטף - current ratio עלות חילוף שוטפת - current replacement cost דוחות שוטפים - current statements חשבונאות ערך נוכחי - current value accounting יחס התחייבויות שוטפות להון עצמי - currnt liabilities to owners equity ערך לקוח מתמיד - customer liftime value קיטוע - cut off מועד קיטוע - cutoff date טעות קיטוע - cutoff error מבחן קיטוע - cutoff test בַּקָּרָה קִיבֶּרְנֶטִית - cybernetic control מוֹדֵל בַּקָרָה קִיבֶּרְנֶטִי - cybernetic control model
שנת לוח - calander year תחשיב - calculation קריאה חוזרת - call back איגרת חוב ניתנת לפדיון מוקדם - callable bond הוראת ביטול - cancellation order רישום ביטול - cancelling entry החזרי ביטול - cancelling returns כיפה - cap עלוּת כּוֹשֶר - capacity cost סטיית כושר - capacity variance תַּקְצִיב הוֹן - capital budget תַּזְרִים הוֹן - capital flow מְקַדֵם הֶחְזֵר הוֹן - capital recovery coefficient חשבון הון - capital account הון ועודפים - capital and surplus גידול הוני - capital appreciation הקצבה הונית - capital appriation נֶכֶס הוֹן - capital asset תַּקְצִיב פִּיתּוּחַ - capital budget תיקצוב הוֹן - capital budgeting התחייבויות הוניות - capital commitments דיווידנד הוני - capital dividend ציוד הוני - capital equipment הוצאה הונית - capital expenditure הַשְקָעָה הוֹנִית - capital investment השקעת הון - capital investment שימור הון, עקרון - capital mintenance concept יַחַס הוֹן־תְפוּקָה - capital output ratio קרן הון - capital reserve הכנסה הונית - capital revenue קרן ייצוב הון - capital stabilizaton fund סכום הון - capital sum עודף הוני - capital surplus יחס הון למאזן - capital to balance sheet ratio הַרְחָבַת הוֹן - capital widening היוון הוצאות - capitalizatio of expenses היוון ריבית - capitalization of interest היוון השקעות - capitalization of investments היוון דמי חכירה - capitalization of lease יחס היוון - capitalization ratio היוון - capitalize הוצאה מהוונת - capitalized expense עודפים מהוונים - capitalized surplus פריט פנימי - captive item אַחְזָקַת רֶכֶב - car allowance הועבר - careied עיכבון מוביל - carrier's lien דמי דחייה - carring charge תְמִיכָה - carry העברה - carry forward ניירות עבודה מועברים - carry forward working papers ערך החזקה - carrying value תיק מועבר - carryover file תַּזְרִים מְזוּמָנִים - cash flow חשבון מזומנים - cash account חשבון קופה - cash account מזומנים, בסיס - cash basis חשבונאות על בסיס מזומן - cash basis accounting תקציב מזומנים - cash budget מַחזוֹר המָרַת מְזוּמָנִים - cash conversion cycle ספירת קופה - cash counting הוצאת מזומן - cash disbursement יומן תשלומי מזומן - cash disbursement journal הנחה כספית - cash discount דיווידנד במזומן - cash dividend תחליפי מזומנים - cash equivalent שווה ערך למזומנים - cash eqvivalent זרימת מזומנים - cash flow ביקורת תזרים מזומנים - cash flow audit חִיזוּי מְזוּמָנִים - cash flow forecasting יחס תזרים מזומנים לחוב כולל - cash flow ot total debt ratio יחס תורים מזומנים להוצאות הוניות - cash flow to capital - expenditure ratio מזומנים בבנק - cash in bank מזומנים בקופה ובבנקים - cash in hand and in banks יומן קופה - cash journal ניהול מזומנים - cash management מצב מזומנים - cash position יחס מזומנים - cash ratio יומן תקבולי מזומן - cash receipt journal קופה רושמת - cash register עתודת מזומנים - cash reserve מכירה במזומנים - cash sale דוּחַ על תזרימי מזומנים - cash statement יחס מזומן להתחייבויות שוטפות - cash to current liabilifies ratio ספר קופה - cashbook רווח אקראי - casual profit דִּיאַגְרָמַת סִיבָּה וּמְסוֹבֵב - cause-and-effect diagram תיקרה - ceiling הנהלת חשבונות מרכזית - central accounting דוּחַ כספי מאושר - certified financial statement הפסקת התעסקות - cessation of business הנחות בשלשלת - chain discount נָתִיב - channel חשבון הקפה - charge account חשבון חיובים - charge account דוּחַ חיוב ושיחרור - charge and discharge statement הכנסה חייבת (במס) - chargeable income ככל שיעלה המזלג - charging what the traffic will bear לוח חשבונות - chart of accounts תַּרְשִׁים תְּכוּנוֹת - chart of attributes מיטלטלין - chattel בִּידּוּק - check מיספר בקרה - check figure רְשִימַת תִיוּג - check list גִילְיוֹן מִבְדָק - check sheet גִילְיוֹן תִּיווּי, גִילְיוֹן תִּיוּג - check sheet נְקוּדַת בִּיקוֹרֶת - checkpoint ניסוי בחירה - choice test ביקורת בעזרת מחשב - cimputer assist audit משלוח חוזרים - circularization מַחזוֹר עלוּיוֹת - circulation of costs ספיגת עלות - cist absorption סדרה (2) - class מיון חשבונות - classification of accounts נכסים,סיווג - classification of assets הוצאות, מיון - classification of expenses מיון הוצאות - classification of expenses שטר נקי - clean bill עודף נקי, שיטת - clean surplus concept עודף נקי, עקרון - clean surplus doctrine סילוק חשבון - clearance חשבון סילוקין - clearing account טעות סופר - clerical error טעות רישום - clerical error שיעור הקלקה - click through rate [ctr מלאי במערכות - closed stock סגירה, עלויות - closing costs עלויות סגירה - closing costs תאריך סגירה - closing date פגם בקנין - cloud on title כללי התנהגות מקצועית - code of professional ethics מְקַדֵם יְעִילוּת הוֹן - coefficient of relative effectiveness סוכן גבייה - colecting agent מחיר משורשר - collar pricing יחס ביטחונות לחוב - collateral to debt ratio איגרת חוב מובטחת בנאמנות - collateral trust bond גוביינא - collect shipment בר גביה - collectible גבייה - collection סוכנות לגבייה - collection agency) ניתוח גבייה - collection analysis הוצאות גבייה - collection cost מחזור גבייה - collection cycle פריטים לגביה - collection items אחוז גבייה - collection percentage תקופת גבייה - collection period יחס גבייה - collection ratio הודעת תשלום - collection reminder גובה - collector הנהלת חשבונות טורית - columnar bookkeeping שליטה ובקרה [שו"ב] - comand and control שילוב - combination דוּחַ כספי מקובץ - combined financial statement מאזן משולב - combined financial statement חלִישָה - commanding בסיס מסחרי - commercial basis חשבונאות על בסיס צבירות - commercial basis accounting הנחה מיסחרית - commercial discount הוצאה מסחרית - commercial expence חשבון מיסחרי - commercial invoice שנה מסחרית - commercial year עלות מחוייבת - commited cost בסיס התחייבות - commitment basis רווח למניה מוקצה - committed earnings per share עלוּת מְשוּתֶפֶת - common cost המחרה אחידה - common pricing פנקס חברות - companies register חברה / חברה בע"מ - company השוואה, עקרון - comparability principle ניתוח השוואתי - comparative analysis עלוּת בַּת־הַשְוָואָה - comparative cost דוּחַ משווה - comparative statement השוואה - comparison מיספר השוואה - comparison figure השוואה, שיטת - comparison method שיטת השוואה - comparison method טבלת השוואה - comparison schedule השוואה, ניתוח - compartive analysis ביקורת משווה - comperative audit עלות ברת השוואה - comperative cost ראיָיה כשירה - competent evidential matter המחרה לפי מתחרים - competition oriented pricing מיתחרים, המחרה לפי - competition oriented pricing הקצאה לפי מתחרים - competitive parity תיקצוב לפי מתחרים - competitive parity method עריכת דוחות כספיים - compilation of financial statements ביקורת מלאה - complete audit עלוּת מַחזוֹר מָלֵא - complete cycle costs חוזה מוגמר, שיטת - completed contract method בסיס מכירה מוגמרת - completed sales basis ביקורת ציות - compliance audit טעות ציות - compliance error בדיקת ציות - compliance test בדיקת תיפקוד - compliance test בסיס עבודות גמורות - complited contrat base פחת מקובץ - composite depreciatin עודף על ניכיון - compound discount פחת בשיטת ריבית דריבית - compound interest method of depreciation רישום יומן מורכב - compound jorunal entry תַּקְצִיב מַקִּיף - comprehensive budgeting בִּיקוֹרֶת מַקִיפָה - comprehensive audit הכנסה כוללת - comprehensive income הנהלת חשבונות ממוחשבת - computerized bookkeeping עיקרון - concept מסגרת רעיונית - conceptual framework