א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
איגרת חוב צמודה למטבע חוץ - bond linked to foreign currency איגרת חוב, פדיון - bond redemption קרן לפדיון אגרות חוב - bond sinking fund חוב ערוב - bonded debt טובין במחסן ערובה - bonded goods מחיר אגרות חוב - bonds cost איגרת חוב לפרעון - bonds payable חשבון איגרות חוב לפרעון - bonds payable account איגרת חוב בידי הציבור, שיטת - bonds-outstanding method מְלַאי פִּנְקָסִי - book inventory סגירת ספרים - book closing ניהול פנקסים - book deeping פחת מאזני - book depreciation מלאי בספרים - book inventory פנקסים, ניהול - book keeping ספרי חשבונות - book of accounts יומן רישומים סופיים - book of final entry יומן רישומים ראשוניים - book of original entries רווח פינקסי - book profit עודף בספרים - book surplus ערך מאזני - book value ערך ספרים - book value ערך פינקסי - book value ערך מאזני של מניה - book value per share מנהל חשבונות - bookkeeper הנהלה חשבונות - bookkeeping ניהול חשבונות - bookkeeping נִיהוּל סְפָרִים - bookkeeping פִּנְקְסָנוּת - bookkeeping ספרים - books ספר רישומים מקוריים - books of original entries תוכנית חִילּוּץ - boot strap שורה תחתונה - bottom line נכסיות מותג - brand equity עלות נכסיות מותג - brand equity cost מדידת נכסיות מותג - brand equity meanrment ערך מותג - brand value שבר - break ערך בפירוק - break up value מוֹדֶל נְקוּדַּת אִיזוּן - break-even model נְקוּדַּת אִיזוּן - break-even point איזון (2) - breakeven נִיתוּחַ עִסְקָה שָוָוה - breakeven analysis כושר נקודת איזון - breakeven capacity העברה מ-/ל' - bring forward חשבון עמילות - brokerage account תקציב - budget ביקורת תקציב - budget audit לוּחַ תִקְצוּב - budget calendar גֵּירָעוֹן תַּקְצִיבִי - budget deficit גְלִישָה תַקְצִיבִית - budget glut תקופת פרעון, שיטת - budget period תקופת תקציב - budget period תקן תקציבי - budget standarde פִּיקּוּחַ תַּקְצִיבִי - budgetary control בַּקָרָה תַקְצִיבִית - budgetary control מיגבלת תקציב - budgetary limitation רפיפות תקציבית - budgetary slack תיקְצוּב - budgeting תִקצוּב - budgeting מלאי בטחון - buffer stock העמסה, שיעור - burden rate דוּחַ מצב עסקים - business condition statement מחזור עסקים - business cycle תוכנית עִסְקִית - business plan
צֶבֶר - backlog צבר פחת - backlog depreciation דיווח צבר - backlog reporting חוב אבוד - bad debt הוצאה לחובות רעים - bad debt expense ביטוח חובות אבודים - bad debt insurance היפרעות חוב אבוד - bad debt recovery מחיקת חובות אבודים - bad debts write off רשימת מוגבלים - bad pay list פיתיון, המחרה - bait pricing יתרה שהועברה ל- - balance carried forward יתרת חוב - balance due מזומנים בקופה - balance in hand יִתְרַת קָו - balance of line מַאזָן - balance sheet חשבון מאזני - balance sheet account משוואת מאזן - balance sheet equation הצגת מאזן - balance sheet presentation תחזית מאזן - balance sheet projection מאזן - פריסה - balance sheet spread מבנה מאזן - balance sheet structure אימות יתרות - balances verification איזון - balancing אישור בנק - bank confirmation יתרת חובה בבנק - bank overdraft התאמת בנק - bank reconciliation בקשת פשיטת רגל - bankruptcy application מלאי בסיסי (2) - base invontory המחרה בסיסית - base point pricing שִׁיטַת מְלַאי בְּסִיסִי - base stock method בקרת מלאי בסיסי - base stock control מלאי בסיסי, שיטת - base stock method עלות ראשונית - basic cost הוצאה ראשונית - basic expenditure מחיר יסודי - basic price עלות תקנית בסיסית - basic standard cost מלאי בסיסי - basic stock נקודת מוצא - basing point אצווה - batch צְרוֹר - batch רכישה באצווה - batch buying תַמְחִיר בְּאַצְוָוה - batch costing מְלַאי פְּתִיחָה - beginning inventory עלות מתחת לקו - below the line cost תועלת עלות, ניתוח - benefit cost analysis השבחה - beterment מאזן בוחן דו-טורי - bicollumar trial balance דו טורי - bicolumnar מיכרז, המחרת - bid pricing המחרת מיכרז - bid pricing) אמבטיה גדולה - big bath חיוב לקוחות - billing משלוח חשבונות - billing הַקְצָאָה בִּסְכוּם כּוֹלֵל - blanket appropriation חבילה, שיטת - block method שיטת חבילה - block method יומן התרחשות - blotter ערך מאזני של מניה רגילה - bok value per common sgare איגרת חוב - bond [am.] / debenture [br.] איגרת חוב נסחרת במטבע חוץ - bond dealt in foreign currency הוצאה לאיגרת חוב - bond expense איגרת חוב צמודה למדד - bond linked to cost of living index