דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
כושר פרעון - solvency מיון - sorting ערך ממשי - sound value מסמך מקור - source document הערכת מקור - source evaluation דיווידנד אקראי - special dividend דיווידנד מיוחד - special dividend אירוע מיוחד - special event הוֹצָאָה מְיוּחֶדֶת - special expense יעודה מיוחדת - special fund קרן מיוחדת - special fund יומן מיוחד - special journal דוּחַ כספי למטרה מיוחדת - special purpose financial statement דוחות מיוחדים - special reports עלות ספציפית - specific cost זיהוי ספציפי - specific indentification עתודה מפורשת - specific reserve יחידה מפורשת, שיטת - specific unit method מיפְרָט - specification רְשוּמַת מִפְרָטִים - specification record סטיית הוצאה - spending variance בדיקת נקודה - spot testing גיליון מיון - spread sheet פריסת מאזן - spreading a balance sheet ציוד בעתודה - stand by equipment תקן - standard עלות תקנית - standard cost שִׁיטַת עלוּת תִקְנִית - standard cost method עלות תקנית, בסיס - standard cost basis עלות תקנית, שיטת - standard cost method סְטִיַית עלוּת תִקְנִית - standard cost variance תַמְחִיר תֶקֶן - standard costing מחיר חומרים תקני - standard material price תקן השוואה - standard of comparison עלות תחילתית - start up cost ניתוח דוחות - statement analysis כותרת דוח - statement heading העתק חשבון - statement of accounts דוּחַ על השינויים במאזן - statement of changes in balance sheet דוּחַ על השינויים במצב הכספי - statement of changes in financial position דוּחַ על השינויים בהון החוזר - statement of changes in working capital דוּחַ מקורות ושימושים - statement of sources and applications דוּחַ על שינויים בהון העצמי - statement of stockholder's equity גילוי דעת בדבר תקני ביקורת בינלאומיים - statements of international accounting standards תיקצוב סְטָטִי - static budgeting מְלַאי סְטָטִי - static inventory חשבונאות סטטיסטית - statistical accounting בקרת איכות סטטיסטית - statistical quality control ביקורת סטטוטורית - statutory audit חכירה מידרגית - step-up lease הנחה מידרגית - stepped rebate מודל סטוכסטי - stochastic model מלאי עיסוק - stock in trade חסר במלאי - stock shortage יַחַס מְלַאי־מְכִירוֹת - stock-sales ratio עלוּת תַחזוּקַת מְלַאי - stockholding costs עלוּת הַחְסָנָה - storage costs סחורה במחסן - stores רישום מבטל - storno פרעון בתשלומים שווים - straight amortizatiojn קַו יָשָר - straight line פחת בקו ישר - straight line depreciation פחת שווה, שיטת - straight line depreciation קו ישר, שיטת - straight line method שִׁיטַת קַו יָשָר - straight line method דְגִימָה מִקְרִית בִּשְכָבוֹת - stratified random sampling חָבוּר - stub דְגִימָה מְרוּבֶּבֶת - subsampling חשבון עזר - subsidiary account בדיקה מבססת - substantive test בדיקת אימות - substantive test ערך חילופי - substitution value רואה חשבון מחליף - successor auditor סכום - sum פחת לפי סכום ספרות - sum of years digits method וַעדַת פִּיקּוּחַ - supervisory committee הַקְצָבָה מִתְמַשֶכֶת - supplemental appropriation הקצבה נוספת - supplemental appropriation תַּקְצִיב חוֹדְשִי נוֹסָף - supplemental monthly budget עלות נוספת - supplementary costs חשבון ספקים - suppliers invoice אשראי ספקים - suppliers(credit): מסמך תומך - supporting ducument חיוב נוסף - surcharge חיוב עודף - surcharge ניתוח עודפים - surplus analysis עודפים, ניתוח - surplus analysis סיווג עודפים - surplus classification עודפים, סיווג - surplus classification עודף עלות השקעה - surplus on investment עודף שווי מאזני - surplus on net worth עתודה (2) - surplus reserve עתודה (2) - surplus reserve חשבון בירורים - suspense account חשבון מעבר: - suspense account דחיית תשלום - suspension of payment פסיכולוגית, המחרה - sychological pricing): תֵּיאוּר מַערָכוֹת - system description דְגִימָה שִיטָתִית - systematic sampling ניתוח מערכות - systems analyis עוצמת מערכות - systems strenght חולשת מערכת - systems weakess
נמל מבטחים - safe harbor שמירת נכסים - safegurding of assets נִיהוּל מַשְׂכּוֹרֶת - salary administration מכירת חובות - sale of receivables ערך למכירה - sale value מכירות - sales תקציב מכירות - sales budget הנחת מכירות - sales discount תחזית מכירות - sales forecast יומן מכירות - sales journal פחת על בסיס מכירות - sales method of depreciation תיקצוּב לפי מכירות - sales oriented budgeting רשומות מכירות - sales records החזרות והנחות על מכירות - sales returns and allowances יחס מכירות להתחייבויות שוטפות - sales to current liabilties ratio יחס מכירות לנכסים אחרים - sales to other assets ratio היקף מכירות - sales volume עֶרֶךְ נִיצָל - salvage value ערך ניצולת - salvage value ערך שארית - salvage value פחת בשיטת ערך שארית - salvage value depreciation בִּיקוֹרֶת מִדְגָמִית - sample audit דְגִימָה - sampling יִיצּוּגִיּוּת דְּגִימָה - sampling representation היקף דגימה - sampling scop חכירה ברבדים - sandwich lease סריקה - scan טַבְלָה - schedule לוּחַ - schedule רשימה - schedule ליווח - scheduling ערך גרט - scrap value ערך שרידים - scrap value הנחה עונתית - seasonal discount חשבון משני - secondary account מיון משני - secondary classification איגרת חוב מובטחת - secured bond מגזר - segment מידע מגזרי - segment information רווח מגזרי - segment margin דיווח מיגזרי / דיווח מגזרי - segmental reporting חשבון מופרד - segregation account הפרדת תחומי פעילות - segregation of duties גוף מסדיר את עצמו - self regulatory body הסכם שכר-מכר - sell and lease back agreement עיכבון מוכר - seller's lien הוצאות מכירה, כלליות והנהלה - selling הוצאות מכירה - selling expenses עלות קבועה בחלקה - semi fixed cost עלות משתנה בחלקה - semi variable cost רואה חשבון בכיר - senior accountant איגרת חוב בכירה - senior bond ניתוח רגישות - sensitivity analysis רגישות, ניתוח - sensitivity analysis ערך רגשי - sentimental value עלוּת בַּת־הפְרָדָה - separatable cost דוּחַ נפרד - separate return עלות ברת הפרדה - separtable cost עוֹקֵב - sequence דְגִימָה עוֹקֶבֶת - sequential sampling סִדְרָה - series מֶרְכַּז שֵׁירוּת - service center עלות שירות - service cost מֶשֶךְ שִימוּש - service life נכס ציבורי - service property ערך שירות - service value מערכת חשבונות - set of accounts הנחת מזומנים - settlement discount מחיר צל - shadow price מבחן ראייה - shight test שטר מישלוח - shipping bill חוֹסֶר - shortfall דוּחַ מקוצר - shortform statatement פנקס תעודות מניות - shre certificate book התכווצות - shrinkage נקודת הפסד - shutdown point כותרת משנה - side head משמעותי - significant סכום משמעותי - significant amoant יחסים משמעותיים - significant ratios יומן פשוט - simple journal דְגִימָה מִקְרִית פְּשוּטָה - simple random sampling הנהלת חשבונות חד צדית - single entry bookkeeping הלוואה בתשלום יחיד - single payment loan דְגִימָה בּוֹדֶדֶת - single sampling קרן לפדיון - sinking fund פחת בשיטת יעודה צוברת - sinking fund method of depreciation המחרת גריפה - skimming pricing טעות גלישה - slide סולם נע - sliding scale הנחה עולה (2) - sliding scale rebate מלאי איטי - slow moving inventory ביקורת חברתית - social audit דוּחַ השפעה חברתית - social impact statement הוֹצָאוֹת תְקוּרָה חֶבְרָתִית - social overhead דוּחַ חברתי - social report שידול - soliciation

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022