לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
safe harbor - נמל מבטחים
safegurding of assets - שמירת נכסים
sorting - מיון
sound value - ערך ממשי
sale of receivables - מכירת חובות
source document - מסמך מקור
source evaluation - הערכת מקור
special event - אירוע מיוחד
sales discount - הנחת מכירות
sales forecast - תחזית מכירות
sales journal - יומן מכירות
special journal - יומן מיוחד
sales method of depreciation - פחת על בסיס מכירות
special purpose financial statement - דוּחַ כספי למטרה מיוחדת
sales oriented budgeting - תיקצוּב לפי מכירות
special reports - דוחות מיוחדים
specific cost - עלות ספציפית
sales returns and allowances - החזרות והנחות על מכירות
specific indentification - זיהוי ספציפי
specific reserve - עתודה מפורשת
sales to other assets ratio - יחס מכירות לנכסים אחרים
specific unit method - יחידה מפורשת, שיטת
sales volume - היקף מכירות
specification - מיפְרָט
spending variance - סטיית הוצאה
salvage value depreciation - פחת בשיטת ערך שארית
spot testing - בדיקת נקודה
spread sheet - גיליון מיון
spreading a balance sheet - פריסת מאזן
stand by equipment - ציוד בעתודה
sampling scop - היקף דגימה
standard - תקן
sandwich lease - חכירה ברבדים
standard cost - עלות תקנית
standard cost basis - עלות תקנית, בסיס
scheduling - ליווח
standard cost method - עלות תקנית, שיטת
seasonal discount - הנחה עונתית
standard costing - תַמְחִיר תֶקֶן
secondary account - חשבון משני
standard material price - מחיר חומרים תקני
secondary classification - מיון משני
standard of comparison - תקן השוואה
start up cost - עלות תחילתית
segment - מגזר
statement analysis - ניתוח דוחות
segment information - מידע מגזרי
statement heading - כותרת דוח
segment margin - רווח מגזרי
statement of accounts - העתק חשבון
statement of changes in balance sheet - דוּחַ על השינויים במאזן
segregation account - חשבון מופרד
statement of changes in financial position - דוּחַ על השינויים במצב הכספי
segregation of duties - הפרדת תחומי פעילות
statement of changes in working capital - דוּחַ על השינויים בהון החוזר
self regulatory body - גוף מסדיר את עצמו
statement of sources and applications - דוּחַ מקורות ושימושים
sell and lease back agreement - הסכם שכר-מכר
statement of stockholder's equity - דוּחַ על שינויים בהון העצמי
seller's lien - עיכבון מוכר
statements of international accounting standards - גילוי דעת בדבר תקני ביקורת בינלאומיים
static budgeting - תיקצוב סְטָטִי
selling expenses - הוצאות מכירה
static inventory - מְלַאי סְטָטִי
statistical accounting - חשבונאות סטטיסטית
semi variable cost - עלות משתנה בחלקה
statistical quality control - בקרת איכות סטטיסטית
senior accountant - רואה חשבון בכיר
stepped rebate - הנחה מידרגית
sentimental value - ערך רגשי
stochastic model - מודל סטוכסטי
stock in trade - מלאי עיסוק
separate return - דוּחַ נפרד
stock shortage - חסר במלאי
separtable cost - עלות ברת הפרדה
sequence - עוֹקֵב
service cost - עלות שירות
straight line - קַו יָשָר
service property - נכס ציבורי
service value - ערך שירות
set of accounts - מערכת חשבונות
settlement discount - הנחת מזומנים
shadow price - מחיר צל
shight test - מבחן ראייה
subsidiary account - חשבון עזר
shipping bill - שטר מישלוח
shortfall - חוֹסֶר
substitution value - ערך חילופי
shortform statatement - דוּחַ מקוצר
shre certificate book - פנקס תעודות מניות
sum - סכום
shrinkage - התכווצות
sum of years digits method - פחת לפי סכום ספרות
shutdown point - נקודת הפסד
supervisory committee - וַעדַת פִּיקּוּחַ
supplemental appropriation - הַקְצָבָה מִתְמַשֶכֶת
significant - משמעותי
supplemental appropriation - הקצבה נוספת
significant amoant - סכום משמעותי
significant ratios - יחסים משמעותיים
supplementary costs - עלות נוספת
simple journal - יומן פשוט
suppliers invoice - חשבון ספקים
suppliers(credit): - אשראי ספקים
single entry bookkeeping - הנהלת חשבונות חד צדית
supporting ducument - מסמך תומך
sinking fund - קרן לפדיון
sinking fund method of depreciation - פחת בשיטת יעודה צוברת
surplus on investment - עודף עלות השקעה
skimming pricing - המחרת גריפה
surplus on net worth - עודף שווי מאזני
sliding scale - סולם נע
sliding scale rebate - הנחה עולה (2)
suspension of payment - דחיית תשלום
slow moving inventory - מלאי איטי
sychological pricing): - פסיכולוגית, המחרה
social impact statement - דוּחַ השפעה חברתית
systems analyis - ניתוח מערכות
social report - דוּחַ חברתי
systems strenght - עוצמת מערכות
soliciation - שידול
systems weakess - חולשת מערכת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות