לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
relevant range - טווח עניני
reliability - מהימנות
range - טווח
reliability of evidence - מהימנות ראיות
reliance on internal control - הסתמכות על ביקורת פנים
renewal fund method of depreciation - פחת בשיטת יעודה לחילוף
rate of exchange differentials - הפרשי שער
renunciation - ויתור
rate of peturn pricing - המחרה לפי תשואה:
repair - תיקון
repair order - הוראת תיקון
ratio - יַחַס
repayment guarantee - ערבות החזר תשלום
ratio analysis - יחסים ניתוח
replacement cost - עלות חילוף
replacement cost accounting - חשבונאות עלות חילוף
raw material inventory - מלאי חומרי גלם
replacement cost method of depreciation - פחת על בסיס עלות חילוף
raw material inventory to cost of manufacture - יחס מלאי חומרי גלם לעלות הייצור
replacement fund - יעודה לחילוף
re-classification - מיון מחדש
reaized profits - רווח ממומש
report form - הצגה אנכית
real - ממשי
report of management - דוּחַ הנהלה
reporting - דיווח
reporting currency - מטבע דיווח
real account - חשבון ראלי
reporting period - תקופת דיווח
real accunt - חשבון ממשי
reporting standards - תקני דיווח
representation letter - מכתב הנהלה
reproduction cost value - ערך עלות חידוש
realization - מימוש
repudiation costs - עלות דחייה
realization account - חשבון מימוש
research and develoment expense - הוצאות מחקר ופיתוח
reservation - הסתייגות
realization value - ערך מימוש
reserve adequacy - עתודה הולמת
realized appeciation - עליית ערך ממומשת
reserve for deduction of securities - עתודה להפחתת ניירות ערך
realized capital gain - רווח הון ממומש
reserve for expansion - עתודה להתרחבות
realized income - הכנסה ממומשת
reserve for increased replacement costs - עתודה לעלויות חילוף מוגדלות
realized loss - הפסד ממומש
reserve for taxes - הפרשה למיסים
realloction reapportionment - הַקְצָאָה מֵחָדָש
reappraisal of property - שיערוך נכסים
reasonability of estimates - סבירות אומדנים
resideal value - ערך משתייר
residual approch to brand equity measurment - גישת שארית למדידת ניכסיות מותג
recapture - החזר מחדש
residual income - הכנסה שיורית
receipt voucher - שובר קבלה
residual value - ערך שיורי
receipts and payments account - חשבון תקבולים ותשלומים
receipts on shares account - תקבולים על חשבון מניות
receivable bill - שטר לקבל
responsibislity accunting - חשבונאות אחריות
restate translate method - התאם ותרגם, שיטת
receivables turnover - יחס מחזור חייבים
reclassification - סיווג מחדש
restricted ffund - קרן מסוייגת
recognized expense - הוצאה מוכרת
reconciliation of surplus - התאמת עודפים
reconciliation statement - דוּחַ התאמה
retained earnings cost - עלות יתרת רווח
retire - סילוק
recoverable amount - סכום בר היפרעות
retrenchment - צימצום
recovery - היפרעות
return on aolreztiging spending [roas - תשואת פרסום
recovery expenditure - הוצאה מפוצה
recovery value - ערך היפרעות
revaluated assets value - ערך נכסי משוערך
rectification - תיקון (2)
revaluation fund - קרן שיערוך
redistributed cost - עלות מחולקת מחדש
revaluation surplus - עודף משיערוך
referance - אסמכתא
revenue - פידיון
refund - החזרה
revenue center - מרכז הכנסה
refund) - החזר
revenue expenditure - הוצאת פֵרות
register - פנקס
revenue index - מדד פדיון
register of members - פנקס חברים
revenue premium - פרמיית פדיון
registered capital - הון מניות רשום
revenue premium index - מדד פרמיית הפדיון
registrar - רשם
reversing entry - רישום מחזיר
registration - רישום (2)
regular charge account - חשבון חיובים רגיל
review of financial statements - סקירת דו"חות כספיים
regular dividend - דיווידנד רגיל
revolving charge account - חשבון חיובים חוזר
right of first refusal - זכות סירוב ראשונה
rejection) - דחייה
relaited accounts - חשבון קשור
rosponsibility costing - תמחיר אחריות
related cost - עלות קשורה
rounnd sum - סכום עגול
relevant cost - עלות שייכת
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות