לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
paid in capital - הון נפרע
prepaid expense - הוצאה מראש
paper profit - רווח להלכה
parallel amounts - סכומים מקבילים
present value - ערך נוכחי
parent company statements - דוחות חברה-אם
present value coefficients tables - לוח מקדמי ערך נוכחי
parole evidence - ראייה בעל פה
present value method - ערך נוכחי, שיטת
partial audit - ביקורת חלקית
partial payment - תשלום חלקי
participating bond - איגרת חוב משתתפת
preservation of capital - שִימּוּר הוֹן
prestigious pricing - המחרת יוּקרה
pay for performance - תשלום לפי ביצועים
price - מחיר
price / earnings to growth ratio [peg - יחס מכפיל רווח למניה
pay per click [ppc - תשלום לפי הקלקה
price and yield - מחיר ותשואה
price change - שינוי מחיר
price level adjustments - תיאום לרמת המחירים
payable bills - שטר לשלם
price of rights - מחיר זכות
payables - זכאים (2)
price raising - העלאת מחיר
price structure - מיבנה מחירים
price to sales ratio - יחס מחיר למכירות
payment against documents - תשלום נגד מיסמכים
payment on account - מִפְרָעָה
pricing - המחרה
payment securing] - איבטוח תשלום
payment threshold - סף תשלום
primary account - חשבון ראשוני
payment voucher - שובר תשלום
primary classification - מיון ראשוני
payment wigh order - תשלום עם ההזמנה
primary earnings per share - רווח בסיסי למניה
payments control - בקרת תשלומים
prime cost - מחיר קרן
payments ethic - מוסר תשלומים
principal books - ספרים עיקריים
payments flow - זרם תשלומים
prior period adjustment - תיאומי תקופה קודמת
payout ratio - יחס תשלום
priviledged communication - תיקשורת חסויה
pro forma - פרו-פורמה
pro forma statement - דוּחַ פרו-פורמה
payroll register - פנקס שכר
pro-rata - פרו-רטה
peak pricing - המחרת שיא
peer review - בדיקת עומק
procedural audit - ביקורת נוהלית
proceeds - תמורה
peers control institution - מוסד ביקורת עמיתים
product - תוֹצָר
product basis accounting - חשבונאות על בסיס מוצר
pension reserve - עתודה לפנסיה
per share net - נטו למניה
product evaluation - הערכת מוצרים
percentage deplation - אזילה באחוזים
percentage lease - חכירה אחוזית
percentage of completion - אחוז השלמה
percentage of complition base - בסיס התקדמות העבודות
production control - בקרת ייצור
performance - ביצוע
production method of depreciation - פחת על בסיס ייצור
performance budgeting - תיקצוב פְּעוּלוֹת
production statement - דוּחַ ייצור
professional ethics - אתיקה מקצועית
performance comparison - השוואת ביצוע
profit - רווח
performance evaluation - הערכת ביצוע
profit and loss - רווח והפסד
profit and loss account - חשבון רווח והפסד
profit and loss summery - סיכום רווח והפסד
period expense - הוצאת תקופה
period income - הכנסת תקופה
profit margin - שולי רווח
periodic inventory - מלאי תקופתי
profit measurement - מדידת רווח
profit planing - תכנון רווחים
periodicity concept - תקופתיות, עקרון
permanent account - חשבון קבוע
permanent asset - נכס תמידי
profitability calculation - חִישוּב כַּדָאִיוּת
permanent file - תיק קבע
profitability index - מדד ריווחיות
perpetual inventory - מְלַאי מַתְמִיד
profits before taxes - רווח לפני מס
profits capitalization - היוון רווחים
perpetual inventory - מְלָאי תְמִידִי
proforma balance sheet - מאזן פרו פורמה
perpetual inventory method - מלאי מתמיד, שיטת
personal account - חשבון אישי
personal financial - דוּחַ כספי אישי
personal income - הכנסה אישית
petty cash fund - קופה קטנה
progressive payment - תשלום עולה
progressive rebate - הנחה עולה
physical deterioration - פְּחָת פִיסִי
prohibition of advertising - איסור פרסום עצמי
physical amortization - בלאי הנדסי (פיסי)
promotin expenses - הוצאות קידום
physical exanination - בחינה פיסית
physical inventory - מְלַאי פִיסִי
proof - הוכחה
plan standard - תקן תכנון
property account - חשבון רכוש
planning - תכנון
property accountability - אחריותיות לרכוש
proportion - יחס (2)
plant and equipment - מתקנים וציוד
proprietary accounts - חשבון בעלים
protected document - מסמך חסוי
point of indifference - נְקוּדַת אדִישוּת
provision - עתודה
polling of interests - איחוד עניין
provision for capital stabilisation - הפרשה לייצוב הון
pool of accounts - ריכוז חשבונות
pooling of interest - מיזוג זכויות
provission - הפרשה
position - עָמְדָה
psychological pricing - המחרה פסיכולוגית
public company accounting oversight board [pcaob] - מועצה לבקרת חשבונאות חברות ציבוריות
public control institutions - מוסדות ביקורת ציבורית
public interest accounting - חשבונאות מלכר"ים
post balance sheet review - סקירה לאחר תאריך המאזן
postclosing trial balance - מאזן בוחן לאחר סגירה
publication of financial statements - פרסום דוחות כספיים
poyroll records - רשומות שכר
purchase discount - הנחת קניות
preaquisition profits - רווחים בטרם רכישה
purchase method - קנייה, שיטת
preclosing trial balance - מאזן בוחן ראשוני
purchase records - רשומות קניות
predatory pricing - המחרה חמסנית
purchases journal - יומן קניות
preference dividend - דיווידנד בכורה
purchasing costs - עלוּת רֶכֶש
preferred income - הכנסה מועדפת
purchasing budget - תַקְצִיב רֶכֶש
preferred stock sinking fund - קרן לפדיון מניות בכורה
preliminary audit - ביקורת ראשונית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות