לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
object classification - מיון לפי מטרות
optimal inventory - מלאי אופטימלי
objective statement - דוּחַ מטרות
objectives of financial - מטרות דו"חות כספיים
order of liquidity - סדר נזילות
objectives of financial reporting - מטרות דיווח כספי
order of performance - סדר פעילות
ordinary depreciation - פְּחָת רָגִיל
obligation to report (tax return) - חובת דיווח למס הכנסה
ordinary assets - נכסים רגילים
observation test - בחינה בעין
observed depreciation - פחת נצפה
ordinary income - הכנסה רגילה
obsolescence - היתיישנות
ordinary obsolescene - היתיישנות רגילה
occupancy expenses - הוצאות תפוסה
offset - קיזוז
organization exspenses - הוצאות יסוד
offsetting right - זכות קיזוז
ofil - אנר"י
organization wide audit - ביקורת רב ארגונית
omnibus account - חשבון כוללני
original cost - עלות מקורית
on account - על חשבון
original document - מסמך מקורי
on consignment - במשגור
original entry - רישום ראשוני
on hand - בעַיין
other income - הכנסה אחרת
on line - מקוון
open debt - חוב פתוח
open end credit account - חשבון אשראי פתוח
open the books - פתיחת ספרים
output capacity basis - כושר תפוקה, בסיס
output value - ערך תפוקה
opening entry - רישום פתיחה
outside collection - גבייה חיצונית
oper account - חשבון פתוח
outside collector - גובה חיצוני
outside information - מידע חיצוני
outstanding - תלוי
outstanding claims letter - מכתב תביעות תלויות
operating cycle - מחזור פעולות
operating income - הכנסה תפעולית
over applied overhead - הקצאת יתר של עקיפות
over due - אחר מועד
operating ledger - ספר הפעלה
overabsorption - ספיגת יתר
overall reasonableness test - מבחן היגיון כולל
overextended account - חשבון בפיגור
operating ratio - יחס תפעולי
operating roport - דוּחַ הפעלה
operating statement - דוּחַ תיפעול
overhead application rate - שיעור הקצאת עקיפות
operational analysis - ביצועים, ניתוח
overhead efficiency variance - סטיית יעילות עקיפות
operations budgeting - תיקצוב פעולות (2)
owner - בעלים
opreating accounts - חשבונות תפעול
owners equity turnover - יחס מחזור הון
owners of managers declaration - הצהרות בעלים או מנהלים
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות