לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
nigative verification - אימות בדרך השלילה
narrative form / verbal report - דוּחַ מילולי
no cumulative dividend - דיווידנד לא צביר
national account - חשבון ארצי
nominal account - חשבון חולף
natural business year - שנת עסקים טבעית
nominal element - יסוד חולף
natural financing - מימון עצמי
nominal share capital - הון מניות נקוב
negative capital gain - רווח הון שלילי
non accrual asset - נכס לא צובר
non admitted asset - נכס לא מוכר
negative goodwill - מוניטין שליליים
net - נטו
non current liability - התחייבות לא שוטפת
net assets - נכסים נטו
non depreciable asset - נכס שאינו בר פחת
net assets value - ערך נכסי נטו
net balance - יתרה נטו
non interest bearing bond - איגרת חוב ללא ריבית
non ledger asset - נכס לא פינקסני
net capital - הון נטו
net circulation - תפוצה נטו
non operating - לא-תפעולי
net cost - עלות נטו
non operating expenses - הוצאות שלא מהפעלה
net income - הכנסה נטו
non operating income - הכנסה לא תפעולית
net incremental benefit - תועלת נטו תוספתית
non payment - אי תשלום
net liquidation value - ערך חיסול נטו
non poerating income - הכנסה שלא מהפעלה
non recurring charge - הוצאה אקראית
non-disclosure - אי-גילוי
net of tax method - ערך לאחר מס
net operating income - הכנסה תפעולית נטו
net operating profit - רווח מהפעלה נטו
net profit ot tangible net assets ratio - יחס רווח נטו לשווי נקי מוחשי
normal balance - יתרה רגילה
net profits on equity capital - יחס רווחיות נטו להון עצמי
net profits on net sales - יחס רווח נטו למכירות
normal course of business - מהלך עסקים רגיל
net profits on net working capital - יחס רווח נטו להון חוזר נטו
net profits per share - רווח נקי למניה
normal shrinkage - התכווצות רגילה
net realizable value - ערך מימוש נטו
net replacement cost - עלות חילוף נטו
note - הערה
notes payable - שטרות לפרעון
notes payable to accounts payable ratio - יחס שטרות זכאים לחשבונות זכאים
net sales to net working capital - יחס מכירות נטו להון חוזר
notes receiveable to accounts receivable ratio - יחס שטרות חייבים לחשבונות חייבים
net surplus - עודף נקי
notes to the financial statements - ביאורים לדו"חות כספיים
notional - רעיוני
net working capital - הון חוזר נטו
net worth to fixed assets ratio - יחס שווי נקי לנכסים קבועים
next in first out nifo - הבא נכנס ראשון יוצא
numbering - מיספוּר
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות