לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
machine hour rate - עלות שעת מכונה
materiality - מטריאליות
macro accunting - חשבונאות מקרו
made good - זיכוי
mathematical model - מודל מתמטי
maintenance reserve - עתודת תחזוקה
maturity date - מועד חלות
maturity value - ערך חלות
management - הנהלה
management advisory service - ייעוץ ניהולי
measurement - מְדִידָה
management audit - ביקורת ניהול
measurement concept - מדידה, עקרון
management control - בקרה ניהולית
mechanical accurancy test - בדיקת דיוק טכני
management discussion and analysis - סקירת הנהלה
mercantile method - מסחרית, שיטה
merchandise classification - סִיווּג סְחוֹרָה
merchandise turnover - יחס מחזור סחורות
merchandize cost - עלוּת סְחוֹרָה
management of earnings - ניהול רווחים
merchandize inventory - מלאי סחורות
management override - התערבות הנהלה
merchantile method - שיטה מסחרית
managers declaration - הצהרת מנהלים
method analysis - שיטות, ניתוח
manque - מנקו
manufacturing account - חֶשְבּוֹן ייצור
middle price - מחיר אמצעי
manufacturing expenses - הוצאות עיבוד
minority share - חלק המיעוט
miscellaneous assets - נכסים שונים
margin \ mark-up - מִרוַוח
miscellaneous expenses - הוצאות שונות
miscellaneous revenue - הכנסות שונות
marginal business - עסקים שוליים
misinformation - מידע מטעה
misleading - הטעייה
mismatching - אי הקבלה
marginal income ratio - יחס הכנסה שולית
misrepresentation - מצג-שווא
mixed account - חשבון מעורב
margingal costing - תמחיר שולי
model - מודל
market approach to value - גישת שוק לערך
modified accrual basis - בסיס צבירות מתואם
market by market allocation - תקציב אזורי
market price - מחיר שוק
monetary error - טעות כספית
monetary gain - רווח מוניטרי
marketing budget - תקציב שיווק
marketing expense - הוצאות שיווק
money equivalent - שווה ערך כספי
marketing spread - פער שיווק
marshal - הסדרה
master budget - תקציב אב
money measurement convention - מדידה כספית, עקרון
matching - הקבלה
mortality - תפוגה
moving budgeting - תיקצוב נָע
material representation - מַצָּג מַהוּתִי
moving projection - תַּחזִית נָעָה
moving average - מְמוּצָע נָע
material control - חומרים, בקרה
moving average csoting - תמחיר לפי ממוצע נע
material fact - עובדה מהותית
moving average method - ממוצע נע, שיטת
moving expenses - הוצאות העברה
material quantity variance - סטיית כמות חומרים
multinational accounting - חשבונאות רב לאומית
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות