לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
labore efficiency variance - סטיית יעילות עבודה
line item budget - תקציב פרטים
linkage differentials - הפרשי הצמדה
land - קרקע
linked credit - אשראי צמוד
land appraisors board - מועצת שמאי מקרקעין
liquidating dividend - דיווידנד בפירוק
liquidation of debt - חיסול חוב
liquidation value - ערך חיסול
lapse factor - גורם עבירה
lapsing schedule - טבלת עבירה
living expenses abroad - אש"ל חוץ
leader pricing - המחרת מנהיג
lease - חכירה
leasehold value - ערך חכירה
long form report - דוּחַ ארוך
leasing fees - דמי חכירה
long term transaction - עסקה ארוכת מועד
ledger balance - יתרה פינקסית
ledger control - בקרה פינקסית
long-term lease - חכירה לדורות
ledger debit balance - יתרת חובה פינקסית
lending celings - תיקרות אשראי
loquidator's statement - דוּחַ מפרק
letter of recommendation - מכתב המלצה
loss on ndisposal - הפסד התפטרות
leveraged lease - חכירה במנוף
losses realization - מימוש הפסדים
levy - היטל
lost discount - אובדן הנחה
liability certificate - תעודת התחייבות
liability direct - אחריות ישירה
liability reserve - עתודות התחייבות
liable to tax - חייב במס
loyalty rebate - הנחת נאמנות
life expectancy - תוחלת חיים
lump sum appropriation - הקצבה בסכום כולל (2)
life period - תקופת קיום
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות