דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
תקציב פירסום - advertising budget תוצאות חיפוש בתשלום - advertisments sponored links הודעת מישלוח - advice note נִיתוּחַ עלוּת - אֶפֶקְטִיבִיוּת - affectivity cost analysis מאזן בוחן מגויל - aged trial balance עלוּת מִצְרָפִית - aggregate cost מידע מצרפי - aggregate information גיול - aging גיול חשבונות - aging of accounts גיול חייבים - aging of receivables טבלת גיול - aging schedule שיטת דיווח כוללת - all inclusive concept רווח כולל, שיטת - all inclusive income system עיסוק נלווה - allied occupation הוֹצָאָה מוּקְצֵית - allocated expense הקצאה - allocation בסיס הקצאה - allocation base הקצאה, בסיס - allocation basis שיוך תשלומים - allocation of payments הַקְצָאַת סְטִיוֹת - allocation of variances קְצוּבָה - allowance תַּקְצִיב חלוּפִי - alternative budget יומן אמריקני - american journal אַמוֹרְטִיזַצְיָה - amortization לוח הפחתה - amortization schedule לוח סילוקין - amortization schedule הפחתה - amortization. סכום שהועבר ל- - amount carried forward יומן קופה אנליטי - analtical cash journal ניתוח - analysis ניתוח הצעות מחיר - analysis of quotations טבלת ניתוח - analysis schedule נִיתוּחַ סְטִיוֹת - analysis.variance אמידה אנליטית - analytical estimating בדיקה אנליטית - analytical procedure סקירה אנליטית - analytical review מבחן אנליטי - analytical test ביקורת שנתית - annual audit סגירה שנתית - annual closing דיווידנד שנתי - annual dividend הכנסה שנתית - annual earnings דוּחַ כספי שנתי - annual financial statement דוּחַ שנתי - annual statement ריבית משונתת - annualized interest ריבית שנתית מתואמת - annualized interest פחת בשיטת אנונה - annuity method of depreciation אי דילול, סעיף - anti diluation clause עלוּת חזוּיָה - anticipated cost עלות צפויה - anticipated cost רווח צפוי - anticipated profit ערך רווחים צפויים - anticipated profit value הוֹצָאָה זְקוּפָה - applied cost עלות מוקצית - applied cost חִילוּק - apportion מינון - apportionment שיחרור לשיעורים - apportionment הון מהערכה - appraisal capital דוּחַ הערכה - appraisal report עודף שיערוך - appraisal surplus שווי מוערך - appraised value שמאי - appraiser עליית ערך - appreciation רווחים שיועדו - appropriated retained earrings הַקְצָבָה - appropriation ייעוד - appropriation חֶשְבּוֹן הַקְצָבוֹת - appropriation account חשבון יעוד רווחים - appropriation account תַּקְצִיב יִיעוּדִי - appropriation budget ייעוד תמורה - appropriation of proceeds ייעוד רווחים - appropriation of profits דוּחַ ייעוד הרווחים - appropriation statement אישור עסקה - approval of transaction קיום - approve קֵירוּב - approximation פיגורים - arrears חיתוך הדדי - articulation כְּאִילוּ - as if ליום - as at יְחִידַת אַחרָיוּת נְכָסִים - asset-accountability unit נֶכֶס - assets נכסים (2) - assets נִיהוּל נְכָסִים - assets management סיווג נכסים - assets classification יַחַס מַחזוֹר נְכָסִים - assets turnover מחזור נכסים - assets turnover ערך נכסי - assets value מחיקת נכסים - assets write off הוֹצָאָה יְעוּדָה - assigned expense לשכת רואה חשבון - association of accountants מיון נכסים - assts classification איגרת חוב נטולות - assumed bonds הנָחָה - assumption עלות מושגת - attainable cost תכונה - attribute דְגִימָה לְפִי תְכוּנוֹת - attributes sampling ביקורת (2) - audit עוזר ביקורת - audit assistant מחזור ביקורת - audit cycle מדריך ביקורת - audit manual פנקס ביקורת - audit notebook תקופת ביקורת - audit period תכנון ביקורת - audit planning תוכנית ביקורת - audit program דוּחַ בעקבות ביקורת - audit report סיכון ביקורת - audit risk היקף ביקורת - audit scope גילוי דעת - audit statements מבדק ביקורת - audit test נתיב ביקורת - audit trail שנת ביקורת - audit year ראיית חשבון - auditing ראיָת ביקורת - auditing evidence נוהל ביקורת - auditing procedure תהליך ביקורת - auditing process רואה חשבון - auditor הימנעות רואה חשבון - auditor's avoidance אישור רואה חשבון - auditor's certificate מינוי רואה חשבון - auditor's nomination הסתייגות רואה חשבון - auditor's qualification דוּחַ מבקרים - auditor's report מועצת רואי חשבון - auditors council אי תלות רואה חשבון - auditors independence סקירת רואה חשבון - auditors review רשומות ביקורת - ausit records אמינות - authenticity הון מסייע - auxilary capital פעילות עזר - auxiliary activities ספרי עזר - auxilliary books נכסים חופשיים - available assets ממוצע - average תוֹצָר פִיסִי מְמוּצָע - average physical product עלוּת אַלְטֶרְנָטִיבִית מְמוּצַעַת - average alternative cost תקופת גביה ממוצעת - average collection period עלוּת מְמוּצַעַת - average cost תמחיר לפי עלות ממוצעת - average cost pricing שְׂכַר שָעָה מְמוּצָּע - average hourly earnings מלאי ממוצע - average inventory תוחלת חיים ממוצעת - average life expectancy תְפוּקָה מְמוּצַעַת - average product רווח ממוצע - average profit שיעור תשואה ממוצע - average rate of return עלוּת כּוֹלֶלֶת מְמוּצַעַת - average total cost עלוּת מִשְתַנָה מְמוּצַעַת - average variable cost שָׂכָר מְמוּצָּע - average wage הימנעות מס - avoidance of tax
נְטִישָה - abandonment החזר (2) - abatement ניכוי - abatement אב"ג, שיטת - abc method עלוּת בִּלְתִי רְגִילָה - abnormal costs אובדן יחידות בלתי רגיל - abnormal lost units הִתְכַּוְוצוּת בִּלְתִי רְגִילָה - abnormal shrinkage מעל לקו - above the line תקן מוחלט - absolute standard עלות ספוגה - absorbed cost עלוּת שֶנִסְפְּגָה - absorbed cost ספיגה - absorption חשבון ספיגה - absorption account תַמְחִיר סְפִיגָה - absorption costing תקני חשבונאות - accaunting standards פְּחָת מוּאָץ - accelerated depreciation דְגִימַת קְבִילוֹת - acceptance sampling דְגִימַת קַבָּלָה - acceptance sampling עקרונות חשבונאיים מקובלים - accepted principles of accounting רְכוּשָה - accession חשבון - account פעילות בחשבון - account activity חשבון, ניתוח - account analysis ניתוח חשבון - account analysis יתרת חשבון - account balance הצגה אופקית - account form מיספר חשבון - account number דוּחַ מכירות - account sales חשבון מכירה - account sales מכירה על חשבון - account sales יחידה אחריותית - accountabilily unit אחריותיות - accountability בר אחריות - accountable חייב ברישום - accountable חשבונאי - accountant דוּחַ רואה חשבון - accountant's peport אחריות רואה חשבון - accountants respossibility חֶשְבּוֹנָאוּת - accounting חשבונאות, בסיס - accounting basis שינוי בסיס חשבונאי - accounting basis change שינוי חשבונאי - accounting change בקרה חשבונאית - accounting control מַחזוֹר חֶשְבּוֹנָאִי - accounting cycle פחת חשבונאי - accounting depreciation ישות חשבונאית - accounting entity רישום חשבונאי - accounting entry משוואה חשבונאית - accounting equation טעות חשבונאית - accounting error אומדן חשבונאי - accounting estimate אירוע חשבונאי - accounting event ראייה חשבונאית - accounting evidence הונאות חשבוניות - accounting frauds זהות חשבונאית - accounting identity מידע חשבונאי - accounting information המולה חשבונאית - accounting noise תקופת חשבון - accounting period מדיניות חשבונאית - accounting policy הנחה חשבונאית - accounting poltulate נוהג חשבונאי - accounting practice כללי חשבונאות - accounting principles עקרונות חשבונאיים - accounting principles נוהל חשבונאי - accounting procedure תהליך חשבונאי - accounting process רווח חשבונאי - accounting profit שיעור תשואה חשבונאי - accounting rate of return תקני ביקורת - accounting standards דוּחַ חשבונאי - accounting statement מַערָךְ חֶשְבּוֹנָאִי - accounting system פעולה חשבונאית - accounting transaction יחידה חשבונאית - accounting unit הערכה חשבונאית - accounting valuation שנת חשבון - accounting year סיווג חשבונות - accounts classification יחס חשבונות זכאים - accounts payable ratio יחס חשבונות זכאים לקניות - accounts payable to purchases ratio חשבונות חייבים - accounts receivable טבלת גיול חשבונות חייבים - accounts receivable aging schedule יחס מחזור גבייה - accounts receivable turnover צמיחות - accrual צבירות, בסיס - accrual basis תַמְחִיר צְבִירוּת - accrual costing מועד צבירות - accrual date נצבר - accrued חיובים שנצברו - accrued charges פחת תקופתי - accrued depreciation הוצאות נצברות - accrued expenditure הוצאות נצברות, בסיס - accrued expenditure basus בסיס הוצאות נצברות - accrued expenditures basis הוֹצָאָה נִצְבֶּרֶת - accrued expense הוֹצָאָה שֶנִצְבְּרָה - accrued expense הכנסה נצברת - accrued income הכנסה נצמחת - accrued income ריבית נצברת - accrued interest ריבית נצברת לתשלום - accrued interest payable ריבית נצברת לקבלה - accrued interest receivable התחייבות נצברת - accrued liebility חשבונות חייבים נצברים - accrued receivable שכר עבודה צבור - accrued salaries משכורת שנצברה - accrued salary הכנסה שהצטברה - accumulate income פחת שנצבר - accumulated depreciation הכנסה שנצברה - accumulated earnings עודפים שהצטברו - accumulated earnings קרנות שהצטברו - accumulated funds רווחים שהצטברו - accumulated profits צבירה - accumulation דיוק - accuracy יחס "חומצי" - acid test ratio עודף נרכש - acquired surplus עלות רכישה - acquisition cost ערך רכישה - acquisition value חֶשְבּוֹנָאוּת פעילות - activity accounting בסיס פעילות - activity base תקופת פעילות - activity period סְטִיַית פְּעִילוּת - activity variance עלוּת בְּפוֹעַל - actual cost ערך בפועל - actual value הפרש אקטוארי - actuarial differentials הון מניות נפרע נוסף - additional paid in capital הוספות - additions נאות - adequate חשבונאות על בסיס מזומנים מתואם - adfusted cash basis of accounting רישום התאמה - adjhusting entry חשבון מתואם - adjusted account יתרה מתואמת - adjusted balance יתרת בנק מתואמת - adjusted bank balance בסיס מותאם - adjusted basis יתרת ספרים מתואמת - adjusted book balance הכנסה גולמית מותאמת - adjusted gross income שווי נקי מותאם - adjusted net worth דוּחַ מתואם - adjusted statement ערך מותאם - adjusted value דוּחַ תיאום - adjusting statement התאמה - adjustment תיאום - adjustment איגרת חוב מתואמת - adjustment bond דוּחַ תיאום אינפלציוני - adjustment for inflation return תיאום דו"חות - adjustment of statements תַּקְצִיב מִנְהָלִי - administrative budget גבייה מינהלית - administrative collection הוצאות הנהלה - administrative expenses נכסים מוכרים - admitted assets מִקְדָּמָה - advance מקדמות על חשבון - advance billing תיארוכים מראש - advance billing תשלום מראש - advanced payment הרפתקה - adventure חוות דעת שלילית - adverse opinion סטייה שלילית - adverse variance

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022