לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
abandonment - נְטִישָה
advertising budget - תקציב פירסום
advertisments sponored links - תוצאות חיפוש בתשלום
abc method - אב"ג, שיטת
aged trial balance - מאזן בוחן מגויל
above the line - מעל לקו
aggregate information - מידע מצרפי
absolute standard - תקן מוחלט
aging - גיול
aging of accounts - גיול חשבונות
absorption - ספיגה
aging of receivables - גיול חייבים
absorption account - חשבון ספיגה
aging schedule - טבלת גיול
all inclusive concept - שיטת דיווח כוללת
accaunting standards - תקני חשבונאות
all inclusive income system - רווח כולל, שיטת
accelerated depreciation - פְּחָת מוּאָץ
allied occupation - עיסוק נלווה
accepted principles of accounting - עקרונות חשבונאיים מקובלים
allocation - הקצאה
accession - רְכוּשָה
allocation base - בסיס הקצאה
account - חשבון
allocation basis - הקצאה, בסיס
account activity - פעילות בחשבון
allocation of payments - שיוך תשלומים
allocation of variances - הַקְצָאַת סְטִיוֹת
account balance - יתרת חשבון
allowance - קְצוּבָה
account form - הצגה אופקית
account number - מיספר חשבון
american journal - יומן אמריקני
accountabilily unit - יחידה אחריותית
accountability - אחריותיות
amortization. - הפחתה
amount carried forward - סכום שהועבר ל-
accountant - חשבונאי
analtical cash journal - יומן קופה אנליטי
accountant's peport - דוּחַ רואה חשבון
analysis - ניתוח
accountants respossibility - אחריות רואה חשבון
analysis of quotations - ניתוח הצעות מחיר
analysis schedule - טבלת ניתוח
accounting basis - חשבונאות, בסיס
accounting basis change - שינוי בסיס חשבונאי
analytical estimating - אמידה אנליטית
accounting change - שינוי חשבונאי
analytical procedure - בדיקה אנליטית
accounting control - בקרה חשבונאית
analytical review - סקירה אנליטית
analytical test - מבחן אנליטי
accounting depreciation - פחת חשבונאי
accounting entity - ישות חשבונאית
annual closing - סגירה שנתית
accounting entry - רישום חשבונאי
annual dividend - דיווידנד שנתי
accounting equation - משוואה חשבונאית
annual earnings - הכנסה שנתית
accounting error - טעות חשבונאית
annual financial statement - דוּחַ כספי שנתי
accounting estimate - אומדן חשבונאי
annual statement - דוּחַ שנתי
accounting event - אירוע חשבונאי
accounting evidence - ראייה חשבונאית
annuity method of depreciation - פחת בשיטת אנונה
accounting frauds - הונאות חשבוניות
anti diluation clause - אי דילול, סעיף
accounting identity - זהות חשבונאית
accounting information - מידע חשבונאי
anticipated profit - רווח צפוי
accounting noise - המולה חשבונאית
anticipated profit value - ערך רווחים צפויים
accounting period - תקופת חשבון
apportion - חִילוּק
accounting poltulate - הנחה חשבונאית
accounting practice - נוהג חשבונאי
appraisal capital - הון מהערכה
appraisal report - דוּחַ הערכה
accounting procedure - נוהל חשבונאי
appraisal surplus - עודף שיערוך
accounting process - תהליך חשבונאי
appraised value - שווי מוערך
accounting profit - רווח חשבונאי
appraiser - שמאי
accounting rate of return - שיעור תשואה חשבונאי
appreciation - עליית ערך
accounting standards - תקני ביקורת
appropriated retained earrings - רווחים שיועדו
accounting statement - דוּחַ חשבונאי
accounting transaction - פעולה חשבונאית
appropriation of proceeds - ייעוד תמורה
accounting valuation - הערכה חשבונאית
appropriation of profits - ייעוד רווחים
accounting year - שנת חשבון
appropriation statement - דוּחַ ייעוד הרווחים
accounts classification - סיווג חשבונות
approval of transaction - אישור עסקה
accounts payable ratio - יחס חשבונות זכאים
approve - קיום
accounts payable to purchases ratio - יחס חשבונות זכאים לקניות
approximation - קֵירוּב
accounts receivable - חשבונות חייבים
arrears - פיגורים
accounts receivable aging schedule - טבלת גיול חשבונות חייבים
articulation - חיתוך הדדי
accounts receivable turnover - יחס מחזור גבייה
accrual - צמיחות
as at - ליום
accrual basis - צבירות, בסיס
accrual date - מועד צבירות
accrued - נצבר
assets classification - סיווג נכסים
accrued charges - חיובים שנצברו
accrued depreciation - פחת תקופתי
assets value - ערך נכסי
accrued expenditure - הוצאות נצברות
assets write off - מחיקת נכסים
accrued expenditure basus - הוצאות נצברות, בסיס
accrued expenditures basis - בסיס הוצאות נצברות
association of accountants - לשכת רואה חשבון
assts classification - מיון נכסים
accrued interest - ריבית נצברת
assumption - הנָחָה
accrued interest payable - ריבית נצברת לתשלום
attainable cost - עלות מושגת
accrued interest receivable - ריבית נצברת לקבלה
attribute - תכונה
accrued liebility - התחייבות נצברת
accrued salaries - שכר עבודה צבור
audit assistant - עוזר ביקורת
accumulate income - הכנסה שהצטברה
accumulated depreciation - פחת שנצבר
audit notebook - פנקס ביקורת
accumulated funds - קרנות שהצטברו
audit planning - תכנון ביקורת
accumulated profits - רווחים שהצטברו
accumulation - צבירה
accuracy - דיוק
acid test ratio - יחס "חומצי"
acquired surplus - עודף נרכש
audit statements - גילוי דעת
acquisition cost - עלות רכישה
acquisition value - ערך רכישה
activity base - בסיס פעילות
activity period - תקופת פעילות
auditing evidence - ראיָת ביקורת
auditing procedure - נוהל ביקורת
auditing process - תהליך ביקורת
actual value - ערך בפועל
actuarial differentials - הפרש אקטוארי
additional paid in capital - הון מניות נפרע נוסף
auditor's certificate - אישור רואה חשבון
additions - הוספות
auditor's nomination - מינוי רואה חשבון
adequate - נאות
auditor's qualification - הסתייגות רואה חשבון
auditor's report - דוּחַ מבקרים
adjhusting entry - רישום התאמה
adjusted account - חשבון מתואם
auditors independence - אי תלות רואה חשבון
adjusted balance - יתרה מתואמת
adjusted bank balance - יתרת בנק מתואמת
adjusted basis - בסיס מותאם
authenticity - אמינות
adjusted book balance - יתרת ספרים מתואמת
auxilary capital - הון מסייע
auxiliary activities - פעילות עזר
adjusted net worth - שווי נקי מותאם
auxilliary books - ספרי עזר
adjusted statement - דוּחַ מתואם
available assets - נכסים חופשיים
adjusted value - ערך מותאם
average - ממוצע
adjusting statement - דוּחַ תיאום
average collection period - תקופת גביה ממוצעת
adjustment for inflation return - דוּחַ תיאום אינפלציוני
adjustment of statements - תיאום דו"חות
administrative collection - גבייה מינהלית
average inventory - מלאי ממוצע
administrative expenses - הוצאות הנהלה
average life expectancy - תוחלת חיים ממוצעת
admitted assets - נכסים מוכרים
average profit - רווח ממוצע
average rate of return - שיעור תשואה ממוצע
advanced payment - תשלום מראש
adventure - הרפתקה
adverse variance - סטייה שלילית
avoidance of tax - הימנעות מס
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות