דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
חבור stub - חבות מס נדחית deferred tax liability - חבילה, שיטת block method - חברה / חברה בע"מ company - חברה בעירבון מוגבל limited company - חברה בת שאוחדה consolidated subsidiary - חברות בת שלא אוחדו unconsolidated subsidiaries - חדירה, המחרת penetration pricing - חוב debt - חוב אבוד bad debt - חוב ביחס להון בעלים debt to equity ratio - חוב לא מבוטח unsecured debt - חוב מסופק doubtful debt - חוב ערוב bonded debt - חוב פתוח open debt - חובה debit - חובת דיווח למס הכנסה obligation to report (tax return) - חוות דעת opinion - חוות דעת "כפופה" "subject to" opinion - חוות דעת לגבי חלקים מסוימים piecemeal opinion - חוות דעת מסויגת qualified opinion - חוות דעת שלילית adverse opinion - חוזה מוגמר, שיטת completed contract method - חולשת מערכת systems weakess - חומרים, בקרה material control - חוסר shortfall - חוסר (2) deficiency - חופשי מהטיה free from bias - חיוב debit - חיוב לקוחות billing - חיוב נוסף surcharge - חיוב עודף surcharge - חיוב על בסיס התקדמות progress billing - חיובים רציפים continuous billing - חיובים שנצברו accrued charges - חיזוי forecasting - חיזוי מזומנים cash flow forecasting - חייב debtor - חייב (2) payer - חייב במס liable to tax - חייב ברישום accountable - חייבים debtors - חילול שטר dishonor of bill - חילופי מניות exchange of shares - חילוק apportion - חיסול חוב liquidation of debt - חיסכון בעלות cost savings - חישוב כדאיות profitability calculation - חיתוך הדדי articulation - חכירה lease - חכירה אחוזית percentage lease - חכירה במנוף leveraged lease - חכירה ברבדים sandwich lease - חכירה חוזרת lease back - חכירה לדורות long-term lease - חכירה לזמן term lease - חכירה מדורגת graduated lease - חכירה מידרגית step-up lease - חל due - חלוקת הוצאות expense distribution - חלוקת רווחי שותפות distribution of partnership;s profits - חלוקת רווחים profit sharing - חלישה commanding - חלק המיעוט minority share - חלק כחלק prorate - חלקי מפתח, בקרה key-parts control - חלקי עלות cost fraction - חסר במלאי stock shortage - חסר מהותיות immaterial - חקירה investigation - חקר עלויות cost study - חריגים irregularities - חשבון account - חשבון איגרות חוב לפרעון bonds payable account - חשבון אישי personal account - חשבון ארצי national account - חשבון אשראי פתוח open end credit account - חשבון ביניים intermediate account - חשבון בירורים suspense account - חשבון בעל מחזור גדול high volume account - חשבון בעלים proprietary accounts - חשבון בפיגור overextended account - חשבון בקרת עלויות cost control account - חשבון גרעון deficit accouut - חשבון דחוי deferred account - חשבון הון capital account - חשבון הוצאות expense account - חשבון הכנסות income account - חשבון הערכה valuation account - חשבון הפרשים difference account - חשבון הקפה charge account - חשבון הקצבות appropriation account - חשבון השלשה escrow agreement - חשבון התאמת מס tax adjustment account - חשבון זמני temporary account - חשבון חולף nominal account - חשבון חוסר deficiency account - חשבון חיובים charge account - חשבון חיובים חוזר revolving charge account -
חשבון חיובים רגיל regular charge account - חשבון ייצור manufacturing account - חשבון יעוד רווחים appropriation account - חשבון כוללני omnibus account - חשבון כללי general account - חשבון לא מוגבל unlmited account - חשבון לקוח trade account receivable - חשבון מאזני balance sheet account - חשבון מופרד segregation account - חשבון מזומנים cash account - חשבון מחזור imprest account - חשבון מטלה job account - חשבון מימוש realization account - חשבון מיסחרי commercial invoice - חשבון מכירה account sales - חשבון ממשי real accunt - חשבון מעבר: suspense account - חשבון מעורב mixed account - חשבון מקביל contra account - חשבון משיכות drawing account - חשבון משני secondary account - חשבון מתואם adjusted account - חשבון מתמשך continuning account - חשבון נגדי contra account - חשבון סחר trading account - חשבון סטיות variance account - חשבון סילוקין clearing account - חשבון ספיגה absorption account - חשבון ספקים suppliers invoice - חשבון עבודה job account - חשבון עזר subsidiary account - חשבון עמילות brokerage account - חשבון פג expired account - חשבון פרו פורמה pro forma bill - חשבון פתוח oper account - חשבון קבוע permanent account - חשבון קונסולרי consular invoice - חשבון קופה cash account - חשבון קמץ T-account - חשבון קשור relaited accounts - חשבון ראלי real account - חשבון ראשוני primary account - חשבון ראשי (לא אישי) impersonal account - חשבון רווח והפסד profit and loss account - חשבון רכוש property account - חשבון שוטף current account - חשבון תוצאתי temporary account - חשבון תקבולים ותשלומים receipts and payments account - חשבון, ניתוח account analysis - חשבונאות accounting - חשבונאות "מבליטה" "crave out" accounting - חשבונאות "משקפת כלפי מטה" "push down" accounting - חשבונאות אחריות responsibislity accunting - חשבונאות בין-דורית generational accounting - חשבונאות בינלאומית international accounting - חשבונאות בעלות שוטפת current cost accunting - חשבונאות בערכים קבועים constant value accounting - חשבונאות בתנאי אינפלציה inflation accounting - חשבונאות היסטורית histirical coat accounting - חשבונאות העלות cost accounting - חשבונאות וודו voodoo accounting - חשבונאות מיקרו micro accunting - חשבונאות מלכר"ים public interest accounting - חשבונאות ממשלה governmental accuunting - חשבונאות מס tax accounting - חשבונאות מסלול קריטי critical path accounting - חשבונאות מפעלית enterprise accounting - חשבונאות מקדימה farward accounting - חשבונאות מקרו macro accunting - חשבונאות משאבי אנוש human resource accounting - חשבונאות משולבת integrated accounting - חשבונאות נאמנים fiduciary accounting - חשבונאות ניהולית management accounting - חשבונאות סטטיסטית statistical accounting - חשבונאות על בסיס מוצר product basis accounting - חשבונאות על בסיס מזומן cash basis accounting - חשבונאות על בסיס מזומנים מתואם adfusted cash basis of accounting - חשבונאות על בסיס צבירות commercial basis accounting - חשבונאות עלות חילוף replacement cost accounting - חשבונאות ערך נוכחי current value accounting - חשבונאות פונקציונלית functional accounting - חשבונאות פחת depreciation accouting - חשבונאות פיננסית financialaccounting - חשבונאות פעילות activity accounting - חשבונאות קערת עוגיות cookie jar accounting - חשבונאות קרנות fund accounting - חשבונאות רב לאומית multinational accounting - חשבונאות תפוקה throughput accounting - חשבונאות תשלומים לשיעורין, שיטת installment method of accounting - חשבונאות, בסיס accounting basis - חשבונאות, בסיס מעורב hybrid basis accounting - חשבונאי accountant - חשבונות חייבים accounts receivable - חשבונות חייבים נצברים accrued receivable - חשבונות לא אישיים imperronal accounts - חשבונות נאותים proper accounts - חשבונות עלות cost accounts - חשבונות תפעול opreating accounts - חשבונית invoice -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022