לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ח 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
חשבון חיובים רגיל regular charge account -
חבור stub -
חשבון ייצור manufacturing account -
חבות מס נדחית deferred tax liability -
חשבון יעוד רווחים appropriation account -
חבילה, שיטת block method -
חשבון כוללני omnibus account -
חשבון כללי general account -
חשבון לא מוגבל unlmited account -
חברה בת שאוחדה consolidated subsidiary -
חשבון לקוח trade account receivable -
חברות בת שלא אוחדו unconsolidated subsidiaries -
חשבון מאזני balance sheet account -
חדירה, המחרת penetration pricing -
חשבון מופרד segregation account -
חוב debt -
חוב אבוד bad debt -
חשבון מחזור imprest account -
חוב ביחס להון בעלים debt to equity ratio -
חשבון מטלה job account -
חוב לא מבוטח unsecured debt -
חשבון מימוש realization account -
חוב מסופק doubtful debt -
חשבון מיסחרי commercial invoice -
חוב ערוב bonded debt -
חשבון מכירה account sales -
חוב פתוח open debt -
חשבון ממשי real accunt -
חובה debit -
חשבון מעבר: suspense account -
חובת דיווח למס הכנסה obligation to report (tax return) -
חשבון מעורב mixed account -
חוות דעת opinion -
חשבון מקביל contra account -
חוות דעת "כפופה" "subject to" opinion -
חשבון משיכות drawing account -
חשבון משני secondary account -
חוות דעת מסויגת qualified opinion -
חשבון מתואם adjusted account -
חוות דעת שלילית adverse opinion -
חשבון מתמשך continuning account -
חוזה מוגמר, שיטת completed contract method -
חשבון נגדי contra account -
חולשת מערכת systems weakess -
חשבון סחר trading account -
חומרים, בקרה material control -
חשבון סטיות variance account -
חוסר shortfall -
חשבון סילוקין clearing account -
חוסר (2) deficiency -
חשבון ספיגה absorption account -
חופשי מהטיה free from bias -
חשבון ספקים suppliers invoice -
חיוב debit -
חשבון עבודה job account -
חשבון עזר subsidiary account -
חיוב נוסף surcharge -
חשבון עמילות brokerage account -
חיוב עודף surcharge -
חשבון פג expired account -
חיובים רציפים continuous billing -
חשבון פתוח oper account -
חיובים שנצברו accrued charges -
חשבון קבוע permanent account -
חיזוי forecasting -
חשבון קונסולרי consular invoice -
חיזוי מזומנים cash flow forecasting -
חשבון קופה cash account -
חייב debtor -
חשבון קמץ T-account -
חייב (2) payer -
חשבון קשור relaited accounts -
חייב במס liable to tax -
חשבון ראלי real account -
חייב ברישום accountable -
חשבון ראשוני primary account -
חייבים debtors -
חילול שטר dishonor of bill -
חשבון רווח והפסד profit and loss account -
חילופי מניות exchange of shares -
חשבון רכוש property account -
חילוק apportion -
חשבון שוטף current account -
חיסול חוב liquidation of debt -
חשבון תוצאתי temporary account -
חיסכון בעלות cost savings -
חשבון תקבולים ותשלומים receipts and payments account -
חישוב כדאיות profitability calculation -
חשבון, ניתוח account analysis -
חיתוך הדדי articulation -
חשבונאות accounting -
חכירה lease -
חשבונאות "מבליטה" "crave out" accounting -
חכירה אחוזית percentage lease -
חכירה במנוף leveraged lease -
חשבונאות אחריות responsibislity accunting -
חכירה ברבדים sandwich lease -
חשבונאות בין-דורית generational accounting -
חכירה חוזרת lease back -
חשבונאות בינלאומית international accounting -
חכירה לדורות long-term lease -
חשבונאות בעלות שוטפת current cost accunting -
חכירה לזמן term lease -
חשבונאות בערכים קבועים constant value accounting -
חכירה מדורגת graduated lease -
חכירה מידרגית step-up lease -
חשבונאות היסטורית histirical coat accounting -
חל due -
חשבונאות העלות cost accounting -
חלוקת הוצאות expense distribution -
חשבונאות וודו voodoo accounting -
חלוקת רווחי שותפות distribution of partnership;s profits -
חשבונאות מיקרו micro accunting -
חלוקת רווחים profit sharing -
חשבונאות מלכר"ים public interest accounting -
חלישה commanding -
חשבונאות ממשלה governmental accuunting -
חלק המיעוט minority share -
חשבונאות מס tax accounting -
חלק כחלק prorate -
חשבונאות מסלול קריטי critical path accounting -
חלקי מפתח, בקרה key-parts control -
חשבונאות מפעלית enterprise accounting -
חלקי עלות cost fraction -
חשבונאות מקדימה farward accounting -
חסר במלאי stock shortage -
חשבונאות מקרו macro accunting -
חסר מהותיות immaterial -
חשבונאות משאבי אנוש human resource accounting -
חקירה investigation -
חשבונאות משולבת integrated accounting -
חקר עלויות cost study -
חשבונאות נאמנים fiduciary accounting -
חריגים irregularities -
חשבונאות ניהולית management accounting -
חשבון account -
חשבונאות סטטיסטית statistical accounting -
חשבונאות על בסיס מוצר product basis accounting -
חשבון אישי personal account -
חשבון ארצי national account -
חשבון אשראי פתוח open end credit account -
חשבונאות על בסיס צבירות commercial basis accounting -
חשבון ביניים intermediate account -
חשבונאות עלות חילוף replacement cost accounting -
חשבון בירורים suspense account -
חשבונאות ערך נוכחי current value accounting -
חשבון בעלים proprietary accounts -
חשבונאות פחת depreciation accouting -
חשבון בפיגור overextended account -
חשבונאות פיננסית financialaccounting -
חשבון בקרת עלויות cost control account -
חשבונאות פעילות activity accounting -
חשבון גרעון deficit accouut -
חשבון דחוי deferred account -
חשבונאות קרנות fund accounting -
חשבון הון capital account -
חשבונאות רב לאומית multinational accounting -
חשבון הוצאות expense account -
חשבונאות תפוקה throughput accounting -
חשבון הכנסות income account -
חשבון הערכה valuation account -
חשבונאות, בסיס accounting basis -
חשבון הפרשים difference account -
חשבונאות, בסיס מעורב hybrid basis accounting -
חשבון הקפה charge account -
חשבונאי accountant -
חשבון הקצבות appropriation account -
חשבונות חייבים accounts receivable -
חשבון השלשה escrow agreement -
חשבון התאמת מס tax adjustment account -
חשבונות לא אישיים imperronal accounts -
חשבון זמני temporary account -
חשבונות נאותים proper accounts -
חשבון חולף nominal account -
חשבונות עלות cost accounts -
חשבון חוסר deficiency account -
חשבונות תפעול opreating accounts -
חשבון חיובים charge account -
חשבונית invoice -
חשבון חיובים חוזר revolving charge account -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות