א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
האחדה consolidation - האחדה, מדיניות consolidation policy - הבא נכנס ראשון יוצא next in first out nifo - הגינות fairness - הדגשה פיננסית financial highlight - הודעת דחייה rejection note - הודעת מישלוח advice note - הודעת תשלום collection reminder - הוכחה proof - הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital - הון ועודפים capital and surplus - הון חוזר נטו net working capital - הון חוזר, ניתוח working capital analysis - הון מהערכה appraisal capital - הון מופחת impaired capital - הון מניות חתום בלתי נדרש uncalled capital - הון מניות נפרע נוסף additional paid in capital - הון מניות נקוב nominal share capital - הון מניות רשום registered capital - הון מסייע auxilary capital - הון נטו net capital - הון נפרע paid in capital - הון פנקסי מופחת depreciated book value capital - הונאה על ידי מנהלים management fraud - הונאות חשבוניות accounting frauds - הוספות additions - הוספת רווח mark up - הוסקולד, שיטת hoskold method - הועבר careied - הוצאה אקראית non recurring charge - הוצאה בייצור הכנסה incidental expense - הוצאה בלתי מתוקצבת unbudgeted expense - הוצאה במזומנים (למעשה) out of pocket expense - הוצאה הונית capital expenditure - הוצאה זקופה applied cost - הוצאה חד־פעמית extraordinary charge - הוצאה יעודה assigned expense - הוצאה כוללת total expenditure - הוצאה לאיגרת חוב bond expense - הוצאה לחובות רעים bad debt expense - הוצאה למעשה out of pocket expense - הוצאה לעומת עלות expense vs. cost - הוצאה לפחת depreciation expense - הוצאה מהוונת capitalized expense - הוצאה מוכרת recognized expense - הוצאה מוקצית allocated expense - הוצאה מותרת (לצרכי מס) deductible expense - הוצאה מחלקתית departemental charge - הוצאה מיוחדת special expense - הוצאה מסחרית commercial expence - הוצאה מעבר לדרוש unrequired expense - הוצאה מפוצה recovery expenditure - הוצאה מראש prepaid expense - הוצאה משתנה variable expense - הוצאה נצברת accrued expense - הוצאה סוגית generic expense - הוצאה עודפת excessive expenses - הוצאה על תנאי contingent expense - הוצאה קבועה fixed expenditure - הוצאה ראשונית basic expenditure - הוצאה רגילה ordinary expense - הוצאה שוטפת current expense - הוצאה שנצברה accrued expense - הוצאה, שיטת expenditure method - הוצאות אש"ל living expenses - הוצאות גבייה collection cost - הוצאות הנהלה administrative expenses - הוצאות הנהלה וכלליות general and adminisrtrative expenses - הוצאות הנפקה issue expenses - הוצאות העברה moving expenses - הוצאות הפצה distribution expenses - הוצאות יסוד organization exspenses - הוצאות ישירות direct costs - הוצאות כלליות general expenses - הוצאות כלליות משתנות variable overhead - הוצאות להפחתה expenses for deduction - הוצאות לשלם payable expenses - הוצאות מוצר product costs - הוצאות מחקר ופיתוח research and develoment expense - הוצאות מימון financing expenses - הוצאות מכירה selling expenses - הוצאות מכירה, כלליות והנהלה selling - הוצאות נדחות defferd expenses - הוצאות נצברות accrued expenditure - הוצאות נצברות, בסיס accrued expenditure basus - הוצאות עובד employee's expenses - הוצאות עיבוד manufacturing expenses - הוצאות עקיפות indirect expenses - הוצאות פיתוח development expense - הוצאות צריכה consumption costs - הוצאות קידום promotin expenses - הוצאות שונות miscellaneous expenses - הוצאות שיווק marketing expense - הוצאות שלא מהפעלה non operating expenses - הוצאות תפוסה occupancy expenses - הוצאות תקורה overhead expenses - הוצאות תקורה חברתית social overhead - הוצאות תקורה מחלקתית departmental burden - הוצאות תקורה עקיפות variable overhead - הוצאות תקורה קבועות fixed overhead - הוצאות תקורה רגילות normal overhead - הוצאות, מדד expense index - הוצאות, מיון classification of expenses - הוצאות, שיעור expenditure rate - הוצאות, תקציב exspense budget - הוצאת מזומן cash disbursement - הוצאת עיבוד factory overhead - הוצאת פרות revenue expenditure - הוצאת תקופה period expense - הוראת ביטול cancellation order - הוראת עבודה job oder - הוראת תיקון repair order - החזר refund) - החזר (2) abatement - החזר השקעה investment recovery - החזר השקעה, שיטת investment recovery - החזר מזומנים (cash refund - החזר מחדש recapture - החזר מס tax rebate - החזר עלות, שיטת cost recovery method - החזר פחת depreciation recapture - החזרה refund - החזרות והנחות על מכירות sales returns and allowances - החזרי ביטול cancelling returns - החלפת חיובים novation - הטבת מס tax benefit - הטעיה בדיווח פיננסי fraudnlent financial reporting - הטעייה misleading - הידרדרות deterioration - היוון capitalize - היוון דמי חכירה capitalization of lease - היוון הוצאות capitalizatio of expenses - היוון השקעות capitalization of investments - היוון רווחים profits capitalization - היוון ריבית capitalization of interest - היטל levy - הימנעות כללית general avoidance - הימנעות מס avoidance of tax - הימנעות רואה חשבון auditor's avoidance - היפרעות recovery - היפרעות חוב אבוד bad debt recovery - היקף ביקורת audit scope - היקף דגימה sampling scop - היקף מכירות sales volume - היקרות incidence - היתיישנות obsolescence - היתיישנות כלכלית economic obsolescence - היתיישנות פונקציונלית functional obsolescence - היתיישנות רגילה ordinary obsolescene - הכנסה income - הכנסה אחרת other income - הכנסה אישית personal income - הכנסה אלטרנטיבית transfer earnings - הכנסה בחו"ל income abroad - הכנסה בלתי חוקית iliegal income - הכנסה בעין income in kind - הכנסה גולמית gross income - הכנסה גולמית אפקטיבית effective gross income - הכנסה גולמית מותאמת adjusted gross income - הכנסה הונית capital revenue - הכנסה זקופה notional income - הכנסה חייבת (במס) chargeable income - הכנסה טעונת מס taxable income - הכנסה ישירה direct income - הכנסה כוללת comprehensive income - הכנסה כספית money income - הכנסה לא תפעולית non operating income - הכנסה מועדפת preferred income - הכנסה מורווחת earned income - הכנסה מזכה entitled income - הכנסה מחוץ לארץ foreign income - הכנסה מיוחדת imputed income - הכנסה ממומשת realized income - הכנסה מפעולות income from operation - הכנסה מראש income in advance - הכנסה נדחית deferred income - הכנסה נומינלית nominal income - הכנסה נטו net income - הכנסה נצברת accrued income - הכנסה נצמחת accrued income - הכנסה פטורה exempt income - הכנסה פנויה disposable income - הכנסה פנימית internal revenue - הכנסה ראלית real income - הכנסה רגילה ordinary income - הכנסה שהצטברה accumulate income - הכנסה שוטפת current income - הכנסה שיורית residual income - הכנסה שלא מהפעלה non poerating income - הכנסה שנצברה accumulated earnings - הכנסה שנתית annual earnings - הכנסה תוספתית incremental revenue - הכנסה תפעולית operating income - הכנסה תפעולית ברוטו gross operating income - הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio - הכנסה תפעולית נטו net operating income - הכנסות חוץ foreign income - הכנסות לא צפויות windfall gains - הכנסות שונות miscellaneous revenue - הכנסת עבודה earned income - הכנסת תקופה period income - הכרה בהכנסה income recognition - הכרזת דיווידנד dividend declaration -
הלוואה בתשלום יחיד single payment loan - הלוואה בתשלומים לשיעורין payment loan - המולה חשבונאית accounting noise - המחרה pricing - המחרה אזורית zone pricing - המחרה אחידה common pricing - המחרה בסיסית base point pricing - המחרה גבולית limit pricing - המחרה חמסנית predatory pricing - המחרה יחידתית unit pricing - המחרה לפי ביקוש demand oriented pricing - המחרה לפי העמסה load factor pricing - המחרה לפי מחיר מקובל going rate pricing - המחרה לפי מתחרים competition oriented pricing - המחרה לפי עלות cost oriented pricing - המחרה לפי עלות ועוד cost plus pricing - המחרה לפי עלות מלאה full cost pricing - המחרה לפי תשואה: rate of peturn pricing - המחרה פסיכולוגית psychological pricing - המחרה קימעונאית retail pricing - המחרה, מדיניות pricing policy - המחרת גריפה skimming pricing - המחרת חדירה penetration pricing - המחרת חיקוי imitative pricing - המחרת טור מחירים price lining - המחרת יוקרה prestigious pricing - המחרת מוצר חדש new product pricing - המחרת מטרה target pricing - המחרת מיכרז bid pricing) - המחרת מירווח mark up pricing - המחרת מנהיג leader pricing - המחרת קו מוצרים product line pricing - המחרת קידום מכירות promotional pricing - המחרת שיא peak pricing - המחרת תיסוף לעלות mard up pricing - המשכיות continuity - המשכיות, עקרון continuity principle - הנהלה management - הנהלה חשבונות bookkeeping - הנהלת חשבונות דו צדית double entry bookkeeping - הנהלת חשבונות חד צדית single entry bookkeeping - הנהלת חשבונות טורית columnar bookkeeping - הנהלת חשבונות כפולה double bookkeeping - הנהלת חשבונות ממוחשבת computerized bookkeeping - הנהלת חשבונות מרכזית central accounting - הנחה assumption - הנחה חשבונאית accounting poltulate - הנחה כספית cash discount - הנחה לכמות quantity discount - הנחה מידרגית stepped rebate - הנחה מיסחרית commercial discount - הנחה מיצטברת cumulative discount - הנחה סמוייה hidden discount - הנחה עולה progressive rebate - הנחה עולה (2) sliding scale rebate - הנחה עונתית seasonal discount - הנחה פונקציונלית functional discount - הנחה שאבדה discount lost - הנחה שהורווחה discount earned - הנחות בשלשלת chain discount - הנחת מזומנים settlement discount - הנחת מחזור volume discount - הנחת מכירות sales discount - הנחת נאמנות loyalty rebate - הנחת סחר trade discount - הנחת קניות purchase discount - הסדרה marshal - הסכם שכר-מכר sell and lease back agreement - הסתייגות reservation - הסתייגות רואה חשבון auditor's qualification - הסתמכות על ביקורת פנים reliance on internal control - העברה carry forward - העברה מ-/ל' bring forward - העלאת מחיר price raising - העלמת מס tax evasion - העמסה מחלקתית department burden - העמסה, שיעור burden rate - הערה note - הערכה evaluation. - הערכה חשבונאית accounting valuation - הערכת ביצוע performance evaluation - הערכת מוצרים product evaluation - הערכת מלאי inventory valuation - הערכת מקור source evaluation - הערכת נכסי דלא ניידי real estate valuation - הערכת ציוד equipment valuation - הערת שוליים crossfoot - העתק חשבון statement of accounts - העתק מדויק exact duplicate - הפחתה amortization. - הפסד loss - הפסד אקראי windfall loss - הפסד במלאי inventory loss - הפסד גולמי gross loss - הפסד התפטרות loss on ndisposal - הפסד חיסול terminal loss - הפסד מהפעלה operating loss - הפסד מיוחד extraordinary loss - הפסד ממומש realized loss - הפסד נטו (נקי): net loss - הפסד סופי terminal loss - הפסד סמוי hidden loss - הפסד תפעולי operating loss - הפסקת התעסקות cessation of business - הפצה, ניתוח עלות distribution cost analysis - הפרדת תחומי פעילות segregation of duties - הפרש אחזקה holding differentials - הפרש אקטוארי actuarial differentials - הפרשה provission - הפרשה לאירועים בלתי צפויים contingency reserve - הפרשה לחובות מסופקים provision for bad debt - הפרשה לייצוב הון provision for capital stabilisation - הפרשה למיסים reserve for taxes - הפרשה לפחת depreciation provision - הפרשה, שיעור provision rate - הפרשי הצמדה linkage differentials - הפרשי עיתוי timing difference - הפרשי שער rate of exchange differentials - הצגה אופקית account form - הצגה אנכית report form - הצגה גרפית graphic presentation - הצגה מחדש restatement - הצגה, בסיס presentation basis - הצגת מאזן balance sheet presentation - הצדקה justification - הצהרה declaration - הצהרות בעלים או מנהלים owners of managers declaration - הצהרת הון declaration of capital - הצהרת מנהלים managers declaration - הקבלה matching - הקבלה, עקרון matching principle - הקבצת דו"חות פיננסיים grouping financial statement - הקבצת מחירים price lining - הקצאה allocation - הקצאה אופטימלית optimal allocation - הקצאה בסכום כולל blanket appropriation - הקצאה לפי מתחרים competitive parity - הקצאה מחדש realloction reapportionment - הקצאה מפורטת itemized appropriation - הקצאה, בסיס allocation basis - הקצאת הוצאות expense allocation - הקצאת חסר underallocation - הקצאת יתר של עקיפות over applied overhead - הקצאת מקורות resource allocation - הקצאת משאבים resources allocation - הקצאת סטיות allocation of variances - הקצאת עלויות cost allocation - הקצבה appropriation - הקצבה בסכום כולל (2) lump sum appropriation - הקצבה הונית capital appriation - הקצבה לא־מוגבלת indeterminate appropriation - הקצבה ליעודה funding - הקצבה לכיסוי גירעונות deficiency appropriation - הקצבה מפורטת itemized appropriation - הקצבה מתמשכת supplemental appropriation - הקצבה מתמשכת (2) continuing appropriation - הקצבה נוספת supplemental appropriation - הרחבת הון capital widening - הרכבה מחדש decompositon analysis - הרפתקה adventure - השבחה beterment - השוואה comparison - השוואה אופקית horizontal comparison - השוואה אנכית vertical comparison - השוואה כמותית quantitative comparison - השוואה ענפית interfirm comparision - השוואה, ניתוח compartive analysis - השוואה, עקרון comparability principle - השוואה, שיטת comparison method - השוואת ביצוע performance comparison - השוואת דו"חות כספיים financial statements - השמטות outtakes - השקעה הונית capital investment - השקעות investments - השקעת הון capital investment - התאם ותרגם, שיטת restate translate method - התאמה adjustment - התאמה אינפלציונית inflationary adjustment - התאמה, סעיף escalator clause - התאמת בנק bank reconciliation - התאמת דו"חות כספיים financial statements adjustment - התאמת מס tax adjustment - התאמת עודפים reconciliation of surplus - התחייבויות liabilities - התחייבויות אחרות other liabilities - התחייבויות הוניות capital commitments - התחייבויות לזמן ארוך long termiliabilities - התחייבויות סמויות hidden liabilities - התחייבויות קבועות fixed liabilities - התחייבות encumbrance - התחייבות לא שוטפת non current liability - התחייבות מותנית contingent liability - התחייבות מסחרית trade liability - התחייבות נצברת accrued liebility - התחייבות שוטפת current liability - התיישנות רגילה normal obsolescence - התכווצות shrinkage - התכווצות בלתי רגילה abnormal shrinkage - התכווצות רגילה normal shrinkage - התנהגות שאינה הולמת undue conduct - התערבות הנהלה management override - התפלגות שכר payroll distribution - התרחבות יתר overtrading -