לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ה 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
הלוואה בתשלום יחיד single payment loan -
האחדה consolidation -
האחדה, מדיניות consolidation policy -
המולה חשבונאית accounting noise -
הבא נכנס ראשון יוצא next in first out nifo -
המחרה pricing -
הגינות fairness -
המחרה אזורית zone pricing -
הדגשה פיננסית financial highlight -
המחרה אחידה common pricing -
הודעת דחייה rejection note -
המחרה בסיסית base point pricing -
המחרה גבולית limit pricing -
הודעת תשלום collection reminder -
המחרה חמסנית predatory pricing -
הוכחה proof -
הון - תפיסה פיננסית financial concept of capital -
המחרה לפי ביקוש demand oriented pricing -
הון ועודפים capital and surplus -
המחרה לפי העמסה load factor pricing -
הון חוזר נטו net working capital -
הון חוזר, ניתוח working capital analysis -
המחרה לפי מתחרים competition oriented pricing -
הון מהערכה appraisal capital -
המחרה לפי עלות cost oriented pricing -
הון מופחת impaired capital -
הון מניות נפרע נוסף additional paid in capital -
המחרה לפי תשואה: rate of peturn pricing -
הון מניות נקוב nominal share capital -
המחרה פסיכולוגית psychological pricing -
הון מניות רשום registered capital -
הון מסייע auxilary capital -
המחרה, מדיניות pricing policy -
הון נטו net capital -
המחרת גריפה skimming pricing -
הון נפרע paid in capital -
המחרת חדירה penetration pricing -
הון פנקסי מופחת depreciated book value capital -
המחרת חיקוי imitative pricing -
הונאות חשבוניות accounting frauds -
המחרת יוקרה prestigious pricing -
הוספות additions -
המחרת מוצר חדש new product pricing -
המחרת מטרה target pricing -
הוסקולד, שיטת hoskold method -
המחרת מיכרז bid pricing) -
הועבר careied -
המחרת מירווח mark up pricing -
הוצאה אקראית non recurring charge -
המחרת מנהיג leader pricing -
המחרת קו מוצרים product line pricing -
המחרת קידום מכירות promotional pricing -
המחרת שיא peak pricing -
הוצאה הונית capital expenditure -
הוצאה זקופה applied cost -
המשכיות continuity -
הוצאה חד־פעמית extraordinary charge -
המשכיות, עקרון continuity principle -
הוצאה יעודה assigned expense -
הנהלה management -
הוצאה כוללת total expenditure -
הנהלת חשבונות דו צדית double entry bookkeeping -
הנהלת חשבונות חד צדית single entry bookkeeping -
הוצאה למעשה out of pocket expense -
הנהלת חשבונות טורית columnar bookkeeping -
הוצאה לעומת עלות expense vs. cost -
הוצאה לפחת depreciation expense -
הנהלת חשבונות ממוחשבת computerized bookkeeping -
הוצאה מהוונת capitalized expense -
הוצאה מוכרת recognized expense -
הנחה assumption -
הוצאה מוקצית allocated expense -
הנחה חשבונאית accounting poltulate -
הנחה כספית cash discount -
הוצאה מחלקתית departemental charge -
הנחה לכמות quantity discount -
הוצאה מיוחדת special expense -
הנחה מידרגית stepped rebate -
הוצאה מסחרית commercial expence -
הנחה מיסחרית commercial discount -
הוצאה מעבר לדרוש unrequired expense -
הנחה מיצטברת cumulative discount -
הוצאה מפוצה recovery expenditure -
הנחה סמוייה hidden discount -
הוצאה מראש prepaid expense -
הנחה עולה progressive rebate -
הוצאה משתנה variable expense -
הנחה עולה (2) sliding scale rebate -
הוצאה נצברת accrued expense -
הנחה עונתית seasonal discount -
הוצאה סוגית generic expense -
הנחה פונקציונלית functional discount -
הוצאה עודפת excessive expenses -
הנחה שאבדה discount lost -
הוצאה על תנאי contingent expense -
הנחה שהורווחה discount earned -
הוצאה קבועה fixed expenditure -
הנחות בשלשלת chain discount -
הוצאה ראשונית basic expenditure -
הנחת מזומנים settlement discount -
הוצאה רגילה ordinary expense -
הנחת מחזור volume discount -
הוצאה שוטפת current expense -
הנחת מכירות sales discount -
הוצאה שנצברה accrued expense -
הנחת נאמנות loyalty rebate -
הוצאה, שיטת expenditure method -
הנחת סחר trade discount -
הוצאות אש"ל living expenses -
הנחת קניות purchase discount -
הוצאות גבייה collection cost -
הסדרה marshal -
הוצאות הנהלה administrative expenses -
הסכם שכר-מכר sell and lease back agreement -
הוצאות הנהלה וכלליות general and adminisrtrative expenses -
הסתייגות reservation -
הוצאות הנפקה issue expenses -
הסתייגות רואה חשבון auditor's qualification -
הוצאות העברה moving expenses -
הסתמכות על ביקורת פנים reliance on internal control -
הוצאות הפצה distribution expenses -
העברה carry forward -
הוצאות יסוד organization exspenses -
העברה מ-/ל' bring forward -
העלאת מחיר price raising -
הוצאות כלליות general expenses -
העלמת מס tax evasion -
העמסה מחלקתית department burden -
הוצאות להפחתה expenses for deduction -
העמסה, שיעור burden rate -
הוצאות לשלם payable expenses -
הערה note -
הוצאות מוצר product costs -
הערכה evaluation. -
הוצאות מחקר ופיתוח research and develoment expense -
הערכה חשבונאית accounting valuation -
הוצאות מימון financing expenses -
הערכת ביצוע performance evaluation -
הוצאות מכירה selling expenses -
הערכת מוצרים product evaluation -
הערכת מלאי inventory valuation -
הוצאות נדחות defferd expenses -
הערכת מקור source evaluation -
הוצאות נצברות accrued expenditure -
הערכת נכסי דלא ניידי real estate valuation -
הוצאות נצברות, בסיס accrued expenditure basus -
הערכת ציוד equipment valuation -
הוצאות עובד employee's expenses -
הוצאות עיבוד manufacturing expenses -
העתק חשבון statement of accounts -
הוצאות עקיפות indirect expenses -
העתק מדויק exact duplicate -
הוצאות פיתוח development expense -
הפחתה amortization. -
הוצאות צריכה consumption costs -
הפסד loss -
הוצאות קידום promotin expenses -
הפסד אקראי windfall loss -
הוצאות שונות miscellaneous expenses -
הפסד במלאי inventory loss -
הוצאות שיווק marketing expense -
הפסד גולמי gross loss -
הוצאות שלא מהפעלה non operating expenses -
הפסד התפטרות loss on ndisposal -
הוצאות תפוסה occupancy expenses -
הפסד חיסול terminal loss -
הוצאות תקורה overhead expenses -
הפסד מהפעלה operating loss -
הפסד מיוחד extraordinary loss -
הפסד ממומש realized loss -
הפסד סופי terminal loss -
הפסד סמוי hidden loss -
הוצאות, מדד expense index -
הפסד תפעולי operating loss -
הוצאות, מיון classification of expenses -
הפסקת התעסקות cessation of business -
הוצאות, שיעור expenditure rate -
הפצה, ניתוח עלות distribution cost analysis -
הוצאות, תקציב exspense budget -
הפרדת תחומי פעילות segregation of duties -
הוצאת מזומן cash disbursement -
הפרש אחזקה holding differentials -
הוצאת עיבוד factory overhead -
הפרש אקטוארי actuarial differentials -
הוצאת פרות revenue expenditure -
הפרשה provission -
הוצאת תקופה period expense -
הוראת ביטול cancellation order -
הפרשה לחובות מסופקים provision for bad debt -
הפרשה לייצוב הון provision for capital stabilisation -
הוראת תיקון repair order -
הפרשה למיסים reserve for taxes -
החזר refund) -
הפרשה לפחת depreciation provision -
החזר (2) abatement -
הפרשה, שיעור provision rate -
החזר השקעה investment recovery -
הפרשי הצמדה linkage differentials -
החזר השקעה, שיטת investment recovery -
הפרשי עיתוי timing difference -
החזר מזומנים (cash refund -
הפרשי שער rate of exchange differentials -
החזר מחדש recapture -
הצגה אופקית account form -
החזר מס tax rebate -
הצגה אנכית report form -
החזר עלות, שיטת cost recovery method -
הצגה גרפית graphic presentation -
החזר פחת depreciation recapture -
הצגה מחדש restatement -
החזרה refund -
הצגה, בסיס presentation basis -
החזרות והנחות על מכירות sales returns and allowances -
הצגת מאזן balance sheet presentation -
החזרי ביטול cancelling returns -
הצדקה justification -
הצהרה declaration -
הטבת מס tax benefit -
הצהרות בעלים או מנהלים owners of managers declaration -
הטעיה בדיווח פיננסי fraudnlent financial reporting -
הצהרת הון declaration of capital -
הטעייה misleading -
הצהרת מנהלים managers declaration -
הידרדרות deterioration -
הקבלה matching -
היוון capitalize -
הקבלה, עקרון matching principle -
היוון דמי חכירה capitalization of lease -
הקבצת דו"חות פיננסיים grouping financial statement -
היוון הוצאות capitalizatio of expenses -
הקבצת מחירים price lining -
היוון השקעות capitalization of investments -
הקצאה allocation -
היוון רווחים profits capitalization -
הקצאה אופטימלית optimal allocation -
היוון ריבית capitalization of interest -
הקצאה בסכום כולל blanket appropriation -
היטל levy -
הקצאה לפי מתחרים competitive parity -
הימנעות כללית general avoidance -
הקצאה מחדש realloction reapportionment -
הימנעות מס avoidance of tax -
הקצאה מפורטת itemized appropriation -
הימנעות רואה חשבון auditor's avoidance -
הקצאה, בסיס allocation basis -
היפרעות recovery -
הקצאת הוצאות expense allocation -
היפרעות חוב אבוד bad debt recovery -
הקצאת חסר underallocation -
היקף ביקורת audit scope -
הקצאת יתר של עקיפות over applied overhead -
היקף דגימה sampling scop -
הקצאת מקורות resource allocation -
היקף מכירות sales volume -
הקצאת משאבים resources allocation -
היקרות incidence -
הקצאת סטיות allocation of variances -
היתיישנות obsolescence -
הקצאת עלויות cost allocation -
היתיישנות כלכלית economic obsolescence -
הקצבה appropriation -
הקצבה בסכום כולל (2) lump sum appropriation -
היתיישנות רגילה ordinary obsolescene -
הקצבה הונית capital appriation -
הכנסה income -
הקצבה לא־מוגבלת indeterminate appropriation -
הכנסה אחרת other income -
הכנסה אישית personal income -
הקצבה לכיסוי גירעונות deficiency appropriation -
הכנסה אלטרנטיבית transfer earnings -
הקצבה מפורטת itemized appropriation -
הכנסה בחו"ל income abroad -
הקצבה מתמשכת supplemental appropriation -
הקצבה מתמשכת (2) continuing appropriation -
הכנסה בעין income in kind -
הקצבה נוספת supplemental appropriation -
הכנסה גולמית gross income -
הרחבת הון capital widening -
הרכבה מחדש decompositon analysis -
הכנסה גולמית מותאמת adjusted gross income -
הרפתקה adventure -
הכנסה הונית capital revenue -
השבחה beterment -
הכנסה זקופה notional income -
השוואה comparison -
הכנסה חייבת (במס) chargeable income -
השוואה אופקית horizontal comparison -
הכנסה טעונת מס taxable income -
השוואה אנכית vertical comparison -
הכנסה ישירה direct income -
השוואה כמותית quantitative comparison -
הכנסה כוללת comprehensive income -
השוואה ענפית interfirm comparision -
הכנסה כספית money income -
השוואה, ניתוח compartive analysis -
הכנסה לא תפעולית non operating income -
השוואה, עקרון comparability principle -
הכנסה מועדפת preferred income -
השוואה, שיטת comparison method -
הכנסה מורווחת earned income -
השוואת ביצוע performance comparison -
הכנסה מזכה entitled income -
השמטות outtakes -
הכנסה מיוחדת imputed income -
השקעה הונית capital investment -
הכנסה ממומשת realized income -
השקעות investments -
הכנסה מפעולות income from operation -
השקעת הון capital investment -
הכנסה מראש income in advance -
התאם ותרגם, שיטת restate translate method -
הכנסה נדחית deferred income -
התאמה adjustment -
הכנסה נומינלית nominal income -
התאמה אינפלציונית inflationary adjustment -
הכנסה נטו net income -
התאמה, סעיף escalator clause -
הכנסה נצברת accrued income -
התאמת בנק bank reconciliation -
הכנסה נצמחת accrued income -
התאמת דו"חות כספיים financial statements adjustment -
הכנסה פטורה exempt income -
התאמת מס tax adjustment -
הכנסה פנויה disposable income -
התאמת עודפים reconciliation of surplus -
הכנסה פנימית internal revenue -
התחייבויות liabilities -
הכנסה ראלית real income -
התחייבויות אחרות other liabilities -
הכנסה רגילה ordinary income -
התחייבויות הוניות capital commitments -
הכנסה שהצטברה accumulate income -
הכנסה שוטפת current income -
התחייבויות סמויות hidden liabilities -
הכנסה שיורית residual income -
הכנסה שלא מהפעלה non poerating income -
התחייבות encumbrance -
הכנסה שנצברה accumulated earnings -
התחייבות לא שוטפת non current liability -
הכנסה שנתית annual earnings -
התחייבות מותנית contingent liability -
הכנסה תוספתית incremental revenue -
הכנסה תפעולית operating income -
התחייבות נצברת accrued liebility -
הכנסה תפעולית ברוטו gross operating income -
התחייבות שוטפת current liability -
הכנסה תפעולית לנכסים תפעוליים operating income to operating assets ratio -
התיישנות רגילה normal obsolescence -
הכנסה תפעולית נטו net operating income -
התכווצות shrinkage -
הכנסות חוץ foreign income -
התכווצות רגילה normal shrinkage -
הכנסות שונות miscellaneous revenue -
הכנסת עבודה earned income -
התערבות הנהלה management override -
הכנסת תקופה period income -
התפלגות שכר payroll distribution -
הכרה בהכנסה income recognition -
התרחבות יתר overtrading -
הכרזת דיווידנד dividend declaration -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות