דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
דגימה sampling - דגימה אקראית random sampling - דגימה בודדת single sampling - דגימה הסתברותית probability sampling - דגימה כפולה double sampling - דגימה לפי משתנים variables sampling - דגימה לפי תכונות attributes sampling - דגימה מקרית random sampling - דגימה מקרית בשכבות stratified random sampling - דגימה מקרית פשוטה simple random sampling - דגימה מרובבת subsampling - דגימה עוקבת sequential sampling - דגימה רב-תצפיתית multi-observation sampling - דגימה שיטתית systematic sampling - דגימת אומדנים estimation sampling - דגימת גילוי discovery sampling - דגימת קבילות acceptance sampling - דגימת קבלה acceptance sampling - דו טורי bicolumnar - דואליזם dualism - דוח report - דוח ארוך long form report - דוח ביצוע performance report - דוח ביקורת inspection report - דוח בעקבות ביקורת audit report - דוח דירקטוריון directorate statement - דוח הכנסות earnings report - דוח הנהלה report of management - דוח הערכה appraisal report - דוח הפעלה operating roport - דוח השפעה impact statement - דוח השפעה חברתית social impact statement - דוח התאמה reconciliation statement - דוח התאמה לצורכי מס tax adjustment statement - דוח זרימה flow statement - דוח חברתי social report - דוח חיוב ושיחרור charge and discharge statement - דוח חשבונאי accounting statement - דוח ייעוד הרווחים appropriation statement - דוח ייצור production statement - דוח יסוד foundation statement - דוח כספי financial statement - דוח כספי אישי personal financial - דוח כספי ביניים interim financial statement - דוח כספי בפשיטת רגל financial statement in bankruptcy - דוח כספי חזוי forward financial statement - דוח כספי למטרה מיוחדת special purpose financial statement - דוח כספי מאושר certified financial statement - דוח כספי מגובב conglomerate financial statement - דוח כספי מקובץ combined financial statement - דוח כספי מקוצר condesed financial statement - דוח כספי שנתי annual financial statement - דוח מבזקי flash report - דוח מבקרים auditor's report - דוח מטרות objective statement - דוח מילולי narrative form / verbal report - דוח מכירות account sales - דוח מנהלים directors report - דוח מס tax return - דוח מס מאוחד consolidated tax return - דוח מפרק loquidator's statement - דוח מצב עסקים business condition statement - דוח מקוצר shortform statatement - דוח מקורות ושימושים statement of sources and applications - דוח משווה comparative statement - דוח משוער estimated tax return - דוח משותף joint return - דוח מתואם adjusted statement - דוח נפרד separate return - דוח ספירה counting report -
דוח על השינויים בהון החוזר statement of changes in working capital - דוח על השינויים במאזן statement of changes in balance sheet - דוח על השינויים במצב הכספי statement of changes in financial position - דוח על שינויים בהון העצמי statement of stockholder's equity - דוח על תזרימי מזומנים cash statement - דוח פונקציונלי functional statement - דוח פיננסי financial stetement - דוח פרו-פורמה pro forma statement - דוח רבעוני quaterly statement - דוח רואה חשבון accountant's peport - דוח רווח והפסד מאוחד consolidateed profit and loss statement - דוח שנתי annual statement - דוח תיאום adjusting statement - דוח תיאום אינפלציוני adjustment for inflation return - דוח תיאום לצורכי מס tax adjusting statement - דוח תיאורי descriptive financial statement - דוח תיפעול operating statement - דוח תקבולים ותשלומים income and expense statement - דוח תקופתי periodic report - דוחות חברה-אם parent company statements - דוחות כספיים בלתי מבוקרים unaudited statements - דוחות כספיים קבוצתיים group financial statement - דוחות מאוחדים consolidated statements - דוחות מידע information returns - דוחות מיוחדים special reports - דוחות שוטפים current statements - דחוי / נדחה deferral - דחייה rejection) - דחיית מס tax deferment - דחיית תשלום suspension of payment - דיאגרמת סיבה ומסובב cause-and-effect diagram - דיווח reporting - דיווח אחיד uniform reporting - דיווח מחדש restatement - דיווח מיגזרי / דיווח מגזרי segmental reporting - דיווח פיננסי financial reporting - דיווח פנימי internal reporting - דיווח צבר backlog reporting - דיווידנד dividend - דיווידנד אקראי special dividend - דיווידנד באיגרות חוב oond dividend - דיווידנד ביניים interim dividend - דיווידנד בכורה preference dividend - דיווידנד בלתי חוקי illegal dividend - דיווידנד במזומן cash dividend - דיווידנד בעין in kind dividend - דיווידנד בפיגור dividend in arrears - דיווידנד בפירוק liquidating dividend - דיווידנד בפשיטת רגל dividend in bankruptcy - דיווידנד הוני capital dividend - דיווידנד הכנסה income dividend - דיווידנד לא צביר no cumulative dividend - דיווידנד למניה dividend per share - דיווידנד מדומה phony dividend - דיווידנד מוצהר declared dividend - דיווידנד מיוחד special dividend - דיווידנד צמוד לרווחים fluctuting earnings dividend - דיווידנד רגיל regular dividend - דיווידנד שלא במזומן non cash dividend - דיווידנד שנתי annual dividend - דיווידנד, שיעור dividend rate - דיוק accuracy - דילדול deplation - דילול מלא full dilution - דין וחשבון report - דינמיקה עיסקית industrial dynamics - דמוי מזומן near money - דמי דחייה carring charge - דמי חכירה leasing fees - דמי מחזור imprest cash -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022