לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ד 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
דוח על השינויים בהון החוזר statement of changes in working capital -
דגימה sampling -
דוח על השינויים במאזן statement of changes in balance sheet -
דגימה אקראית random sampling -
דוח על השינויים במצב הכספי statement of changes in financial position -
דגימה בודדת single sampling -
דוח על שינויים בהון העצמי statement of stockholder's equity -
דגימה הסתברותית probability sampling -
דגימה כפולה double sampling -
דוח פונקציונלי functional statement -
דגימה לפי משתנים variables sampling -
דוח פיננסי financial stetement -
דגימה לפי תכונות attributes sampling -
דוח פרו-פורמה pro forma statement -
דגימה מקרית random sampling -
דוח רבעוני quaterly statement -
דגימה מקרית בשכבות stratified random sampling -
דוח רואה חשבון accountant's peport -
דגימה מקרית פשוטה simple random sampling -
דוח רווח והפסד מאוחד consolidateed profit and loss statement -
דוח שנתי annual statement -
דגימה עוקבת sequential sampling -
דוח תיאום adjusting statement -
דגימה רב-תצפיתית multi-observation sampling -
דוח תיאום אינפלציוני adjustment for inflation return -
דגימה שיטתית systematic sampling -
דוח תיאום לצורכי מס tax adjusting statement -
דגימת אומדנים estimation sampling -
דוח תיאורי descriptive financial statement -
דגימת גילוי discovery sampling -
דוח תיפעול operating statement -
דגימת קבילות acceptance sampling -
דוח תקבולים ותשלומים income and expense statement -
דגימת קבלה acceptance sampling -
דוח תקופתי periodic report -
דו טורי bicolumnar -
דוחות חברה-אם parent company statements -
דואליזם dualism -
דוח report -
דוחות כספיים קבוצתיים group financial statement -
דוח ארוך long form report -
דוחות מאוחדים consolidated statements -
דוח ביצוע performance report -
דוחות מידע information returns -
דוח ביקורת inspection report -
דוחות מיוחדים special reports -
דוחות שוטפים current statements -
דוח דירקטוריון directorate statement -
דוח הכנסות earnings report -
דחייה rejection) -
דוח הנהלה report of management -
דחיית מס tax deferment -
דוח הערכה appraisal report -
דחיית תשלום suspension of payment -
דוח הפעלה operating roport -
דיאגרמת סיבה ומסובב cause-and-effect diagram -
דוח השפעה impact statement -
דיווח reporting -
דוח השפעה חברתית social impact statement -
דיווח אחיד uniform reporting -
דוח התאמה reconciliation statement -
דיווח מחדש restatement -
דוח התאמה לצורכי מס tax adjustment statement -
דוח זרימה flow statement -
דיווח פיננסי financial reporting -
דוח חברתי social report -
דיווח פנימי internal reporting -
דוח חיוב ושיחרור charge and discharge statement -
דיווח צבר backlog reporting -
דוח חשבונאי accounting statement -
דיווידנד dividend -
דוח ייעוד הרווחים appropriation statement -
דיווידנד אקראי special dividend -
דוח ייצור production statement -
דוח יסוד foundation statement -
דיווידנד ביניים interim dividend -
דוח כספי financial statement -
דיווידנד בכורה preference dividend -
דוח כספי אישי personal financial -
דוח כספי ביניים interim financial statement -
דוח כספי בפשיטת רגל financial statement in bankruptcy -
דיווידנד בעין in kind dividend -
דוח כספי חזוי forward financial statement -
דיווידנד בפיגור dividend in arrears -
דוח כספי למטרה מיוחדת special purpose financial statement -
דיווידנד בפירוק liquidating dividend -
דוח כספי מאושר certified financial statement -
דיווידנד בפשיטת רגל dividend in bankruptcy -
דוח כספי מגובב conglomerate financial statement -
דיווידנד הוני capital dividend -
דוח כספי מקובץ combined financial statement -
דיווידנד הכנסה income dividend -
דוח כספי מקוצר condesed financial statement -
דיווידנד לא צביר no cumulative dividend -
דוח כספי שנתי annual financial statement -
דיווידנד למניה dividend per share -
דוח מבזקי flash report -
דיווידנד מדומה phony dividend -
דוח מבקרים auditor's report -
דיווידנד מוצהר declared dividend -
דוח מטרות objective statement -
דיווידנד מיוחד special dividend -
דוח מילולי narrative form / verbal report -
דיווידנד צמוד לרווחים fluctuting earnings dividend -
דוח מכירות account sales -
דיווידנד רגיל regular dividend -
דוח מנהלים directors report -
דוח מס tax return -
דיווידנד שנתי annual dividend -
דוח מס מאוחד consolidated tax return -
דוח מפרק loquidator's statement -
דיוק accuracy -
דוח מצב עסקים business condition statement -
דילדול deplation -
דוח מקוצר shortform statatement -
דילול מלא full dilution -
דוח מקורות ושימושים statement of sources and applications -
דוח משווה comparative statement -
דינמיקה עיסקית industrial dynamics -
דוח משוער estimated tax return -
דמוי מזומן near money -
דוח משותף joint return -
דמי דחייה carring charge -
דוח מתואם adjusted statement -
דמי חכירה leasing fees -
דוח נפרד separate return -
דמי מחזור imprest cash -
דוח ספירה counting report -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות