א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
בדיקה test - בדיקה "מעריסה לקבר" form cradle to grave test - בדיקה אנליטית analytical procedure - בדיקה ישירה של יתרה כספית direct test of financial balance - בדיקה מבססת substantive test - בדיקה צולבת cross section test - בדיקה של מאה אחוזים hundred percent incpection - בדיקת אימות substantive test - בדיקת דיוק טכני mechanical accurancy test - בדיקת נאותות due diligence - בדיקת נקודה spot testing - בדיקת סיכומים footing test - בדיקת עומק peer review - בדיקת עסקות test of transactions - בדיקת ציות compliance test - בדיקת שובר voucher incpection - בדיקת תהליך walk through test - בדיקת תוקף validity test - בדיקת תיפקוד compliance test - בוחן examiner - בחינה בעין observation test - בחינה פיסית physical exanination - בחינת חייבים debtors examination - בחינת מלאי inventory observation - בחינת קיום פיסי fisical observation test - בחירת מס tax election - ביאורים notes - ביאורים לדו"חות כספיים notes to the financial statements - בידוק check - בידוק פנימי internal check - ביטוח insurance assurance - ביטוח חובות אבודים bad debt insurance - ביטוח חשבונות חייבים insurance accounts receivable - ביטוח טעויות והשמטות errors and omission insurance - ביטחונות בדרגה שניה junior securities - ביצוע performance - ביצועים, ניתוח operational analysis - ביקורת inspection - ביקורת (2) audit - ביקורת אומדנים estimates audit - ביקורת אופקית horizontal audit - ביקורת ביניים interim audit - ביקורת בעזרת מחשב cimputer assist audit - ביקורת דו"חות כספיים financial statement audit - ביקורת חברתית social audit - ביקורת חיצונית external audit - ביקורת חלקית partial audit - ביקורת כללית general audit - ביקורת למפרע post audit - ביקורת מדגמית sample audit - ביקורת מלאה complete audit - ביקורת מעקב follow-up control - ביקורת מפורטת detailed audit - ביקורת מקיפה comprehensive audit - ביקורת משווה comperative audit - ביקורת מתגוננת defensive audit - ביקורת נוהלית procedural audit - ביקורת ניהול management audit - ביקורת סטטוטורית statutory audit - ביקורת פנימית internal audit - ביקורת ציות compliance audit - ביקורת ראשונית preliminary audit - ביקורת רב ארגונית organization wide audit - ביקורת שוברים vocher audit - ביקורת שנתית annual audit - ביקורת תזרים מזומנים cash flow audit - ביקורת תקציב budget audit -
ביקוש, המחרה לפי demand oriented pricing - בלאי הנדסי (פיסי) physical amortization - בלו excise tax - בלתי מוחשי intangible - בלתי שוויק unmerchantable - במשגור on consignment - בניה בתהליך construction in progress - בסיס הוצאות נצברות accrued expenditures basis - בסיס העברה delivery basis - בסיס הצגה presentation basis - בסיס הקצאה allocation base - בסיס התחייבות commitment basis - בסיס התקדמות העבודות percentage of complition base - בסיס חשבונאות מעורב hybrid basis accounting - בסיס כלאיים hybrid basis - בסיס מותאם adjusted basis - בסיס מזומנים מתואם modified cash basis - בסיס מכירה מוגמרת completed sales basis - בסיס מסחרי commercial basis - בסיס עבודות גמורות complited contrat base - בסיס פחת depreciation base - בסיס פעילות activity base - בסיס צבירות מתואם modified accrual basis - בסיס שווי מאזני equity basis - בסיס שכר fee basis - בסיס תעריפים rate base - בעד ערך for value - בעיין on hand - בעל חוב creditor - בעלים owner - בפיגור in arrears - בקרה control - בקרה אפקטיבית effective control - בקרה בו-זמנית concurrent control - בקרה ברמת הארגון organization level control - בקרה ברמת החברה corporate level control - בקרה חשבונאית accounting control - בקרה ניהולית management control - בקרה ספרתית digital control - בקרה פינקסית ledger control - בקרה פנימית internal control - בקרה קיברנטית cybernetic control - בקרה תקציבית budgetary control - בקרה, עיקרון control concept - בקרת איכות quality control - בקרת איכות כוללת total quality control - בקרת איכות סטטיסטית statistical quality control - בקרת אפס ליקויים zero defects programme - בקרת ביצוע operational control - בקרת הוצאות expense control - בקרת חלקי מפתח key parts control - בקרת ייצור production control - בקרת מלאי inventory control - בקרת מלאי בסיסי base stock control - בקרת עלויות cost control - בקרת פרוייקטים project control - בקרת תשלומים payments control - בקשת פשיטת רגל bankruptcy application - בר אחריות accountable - בר גביה collectible - בר פחת depreciable - ברוטו, שיטת gross method - ברוטו/גולמי gross - ברות השוואה cpmparability - ברות-שליטה, עקרון controllability principle - ברית פיקוח cooperative audit union -