לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ב 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
ביקוש, המחרה לפי demand oriented pricing -
בדיקה test -
בלאי הנדסי (פיסי) physical amortization -
בדיקה "מעריסה לקבר" form cradle to grave test -
בלו excise tax -
בדיקה אנליטית analytical procedure -
בלתי מוחשי intangible -
בדיקה ישירה של יתרה כספית direct test of financial balance -
בלתי שוויק unmerchantable -
בדיקה מבססת substantive test -
במשגור on consignment -
בדיקה צולבת cross section test -
בניה בתהליך construction in progress -
בדיקה של מאה אחוזים hundred percent incpection -
בסיס הוצאות נצברות accrued expenditures basis -
בדיקת אימות substantive test -
בסיס העברה delivery basis -
בדיקת דיוק טכני mechanical accurancy test -
בסיס הצגה presentation basis -
בדיקת נאותות due diligence -
בסיס הקצאה allocation base -
בדיקת נקודה spot testing -
בסיס התחייבות commitment basis -
בסיס התקדמות העבודות percentage of complition base -
בדיקת עומק peer review -
בסיס חשבונאות מעורב hybrid basis accounting -
בדיקת עסקות test of transactions -
בסיס כלאיים hybrid basis -
בדיקת ציות compliance test -
בסיס מותאם adjusted basis -
בדיקת שובר voucher incpection -
בסיס מזומנים מתואם modified cash basis -
בדיקת תהליך walk through test -
בסיס מכירה מוגמרת completed sales basis -
בדיקת תוקף validity test -
בסיס מסחרי commercial basis -
בדיקת תיפקוד compliance test -
בסיס עבודות גמורות complited contrat base -
בוחן examiner -
בסיס פחת depreciation base -
בחינה בעין observation test -
בסיס פעילות activity base -
בחינה פיסית physical exanination -
בסיס צבירות מתואם modified accrual basis -
בחינת חייבים debtors examination -
בחינת מלאי inventory observation -
בסיס שכר fee basis -
בחינת קיום פיסי fisical observation test -
בחירת מס tax election -
בעד ערך for value -
בעיין on hand -
ביאורים לדו"חות כספיים notes to the financial statements -
בעל חוב creditor -
בידוק check -
בעלים owner -
בידוק פנימי internal check -
בפיגור in arrears -
ביטוח insurance \ assurance -
בקרה control -
בקרה אפקטיבית effective control -
ביטוח חשבונות חייבים insurance accounts receivable -
בקרה בו-זמנית concurrent control -
ביטוח טעויות והשמטות errors and omission insurance -
בקרה ברמת הארגון organization level control -
בקרה ברמת החברה corporate level control -
ביצוע performance -
בקרה חשבונאית accounting control -
ביצועים, ניתוח operational analysis -
בקרה ניהולית management control -
ביקורת inspection -
בקרה ספרתית digital control -
בקרה פינקסית ledger control -
ביקורת אומדנים estimates audit -
בקרה פנימית internal control -
ביקורת אופקית horizontal audit -
בקרה קיברנטית cybernetic control -
ביקורת ביניים interim audit -
בקרה תקציבית budgetary control -
ביקורת בעזרת מחשב cimputer assist audit -
בקרה, עיקרון control concept -
ביקורת דו"חות כספיים financial statement audit -
בקרת איכות quality control -
בקרת איכות כוללת total quality control -
ביקורת חיצונית external audit -
בקרת איכות סטטיסטית statistical quality control -
ביקורת חלקית partial audit -
בקרת אפס ליקויים zero defects programme -
ביקורת כללית general audit -
בקרת ביצוע operational control -
בקרת הוצאות expense control -
בקרת חלקי מפתח key parts control -
ביקורת מלאה complete audit -
בקרת ייצור production control -
ביקורת מעקב follow-up control -
בקרת מלאי inventory control -
ביקורת מפורטת detailed audit -
בקרת מלאי בסיסי base stock control -
ביקורת מקיפה comprehensive audit -
בקרת עלויות cost control -
ביקורת משווה comperative audit -
בקרת פרוייקטים project control -
ביקורת מתגוננת defensive audit -
בקרת תשלומים payments control -
ביקורת נוהלית procedural audit -
בקשת פשיטת רגל bankruptcy application -
ביקורת ניהול management audit -
בר אחריות accountable -
בר גביה collectible -
ביקורת פנימית internal audit -
בר פחת depreciable -
ביקורת ציות compliance audit -
ברוטו, שיטת gross method -
ביקורת ראשונית preliminary audit -
ביקורת רב ארגונית organization wide audit -
ברות השוואה cpmparability -
ברות-שליטה, עקרון controllability principle -
ביקורת שנתית annual audit -
ברית פיקוח cooperative audit union -
ביקורת תקציב budget audit -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות