א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת          
      Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A      
תאריך date - תאריך סגירה closing date - תהליך ביקורת auditing process - תהליך חשבונאי accounting process - תוחלת חיים life expectancy - תוחלת חיים ממוצעת average life expectancy - תוחלת רווח expected profits - תוכנית ביקורת audit program - תוכנית ביקורת כוללנית generalized audit program - תוכנית חילוץ boot strap - תוכנית לשיפורים הוניים program capital improvement - תוכנית עסקית business plan - תועלת נטו תוספתית net incremental benefit - תועלת עלות, ניתוח benefit cost analysis - תועלת פגה expired utility - תועלת תוספתית incremental benefit - תוצאות חיפוש בתשלום advertisments sponored links - תוצאות מפתח key result - תוצר product - תוצר למועסק product per employed - תוצר פיסי ממוצע average physical product - תוצרת בתהליך goods in process - תוצרת גמורה finished goods - תזרים הון capital flow - תזרים מזומנים cash flow - תזרים מזומנים חופשי free cash flow - תזרים מזומנים צפוי expected cash flow - תזרים מזומנים שלילי negative cash flow - תזרים עלויות cost flow - תחזית יתרת רווח שלא יועדה retained earnings projection - תחזית מאזן balance sheet projection - תחזית מכירות sales forecast - תחזית נעה moving projection - תחזית פיננסית financial forecast - תחזית פנימית internal forecast - תחליפי מזומנים cash equivalent - תחשיב calculation - תיאום adjustment - תיאום דו"חות adjustment of statements - תיאום לרמת המחירים price level adjustments - תיאומי סוף שנה year end adjustments - תיאומי תקופה קודמת prior period adjustment - תיאור מערכות system description - תיארוך נידחה deferred billing - תיארוכים מראש advance billing - תיסוף לעלות mark up - תיעוד documentation - תיעוד חוץ external adcumentation - תיעוד פנים internal documentation - תיק File - תיק מועבר carryover file - תיק קבע permanent file - תיקון repair - תיקון (2) rectification - תיקון מיוחד extraordinary repair - תיקונים ושיפוצים repairs - תיקצוב budgeting - תיקצוב הון capital budgeting - תיקצוב חוזר rebudgeting - תיקצוב לפי מכירות sales oriented budgeting - תיקצוב לפי מתחרים competitive parity method - תיקצוב נע moving budgeting - תיקצוב סטטי static budgeting - תיקצוב על בסיס אפס zero based budgeting (ZBB) - תיקצוב פעולות performance budgeting - תיקצוב פעולות (2) operations budgeting - תיקצוב תוספתי incremental budgeting - תיקצוב תכניות program budgeting - תיקצוב תפוקות output budgeting - תיקצוב תשומות input-oriented budgeting - תיקרה ceiling - תיקרות אשראי lending celings - תיקשורת חסויה priviledged communication - תכונה attribute - תכנון planning - תכנון ביקורת audit planning - תכנון רווחים profit planing - תכנון-תכנות-תקצוב planning programming budgeting - תלוי outstanding - תלוש coupon - תמורה proceeds - תמורה להשקעה value for money - תמחיר cost accounting - תמחיר אחיד uniform costing - תמחיר אחריות rosponsibility costing - תמחיר באצווה batch costing - תמחיר גורם העמסה load factor pricing - תמחיר היסטורי historical costing - תמחיר יחידה unit costing - תמחיר ישיר direct costing - תמחיר לפי אומדן estimated costing - תמחיר לפי הזמנה job lot costing - תמחיר לפי ממוצע נע moving average csoting - תמחיר לפי עלות ממוצעת average cost pricing - תמחיר מוצר product costing - תמחיר מלא full costing - תמחיר משתנה variable costing - תמחיר ספיגה absorption costing - תמחיר ספיגה מלאה full cost pricing - תמחיר עלות מלאה full cost pricing - תמחיר פונקציונלי functional costing - תמחיר צבירות accrual costing - תמחיר שולי margingal costing - תמחיר שיעור תשואה rate of return pricing - תמחיר תקן standard costing - תמחיר תרומה contribution costing - תמחירן cost accountant - תמיכה carry - תמליל text - תנאי תשלום trems of payment - תסקיר review -
תעודת התחייבות liability certificate - תעודת זיכוי credit note - תעודת חיוב debit note - תעודת מישלוח delivery note - תעודת מישלוח (2) consignment note - תעודת מישלוח (3) waybill - תערובה warranty - תפוגה mortality - תפוצה נטו net circulation - תפוקה גולמית gross output - תפוקה כוללת total product - תפוקה ממוצעת average product - תפיסה פיננסית של הון financial concept of capital - תפקיד בקרה controlling function - תקבול receipt - תקבול להלכה constructive receipt - תקבולים על חשבון מניות receipts on shares account - תקופת אשראי credit period - תקופת בינים interim period - תקופת ביקורת audit period - תקופת גביה ממוצעת average collection period - תקופת גבייה collection period - תקופת דיווח reporting period - תקופת החזר payback period - תקופת חשבון accounting period - תקופת כספים financial period - תקופת פירעון payback period - תקופת פעילות activity period - תקופת פרעון, שיטת budget period - תקופת קיום life period - תקופת תקציב budget period - תקופתיות, עקרון periodicity concept - תקורה overhead - תקורה מוקצית בחוסר underapplied overhead - תקורת חרושת factory overhead - תקן standard - תקן גמיש flexible standard - תקן היסטורי past record - תקן השוואה standard of comparison - תקן מוחלט absolute standard - תקן עלות cost standard - תקן ענפי inustry average - תקן תכנון plan standard - תקן תקציבי budget standarde - תקני ביקורת accounting standards - תקני ביקורת בינלאומיים internatinal accounting standards - תקני ביקורת מקובלים (generally accepted auditing standard (gaas)): - תקני דיווח reporting standards - תקני דיווח כספי בינלאומי international finance reporting standards [IFRS] - תקני חשבונאות accaunting standards - תקני מחיר cost-accounting standards - תקנים חמורים tight standards - תקנים רופפים loose standards - תקפות validity - תקצוב budgeting - תקציב budget - תקציב אב master budget - תקציב אזורי market by market allocation - תקציב ארגון organization budget - תקציב ביניים interim budget - תקציב גמיש flexible budget - תקציב הון capital budget - תקציב הוצאות expense budget - תקציב הפעלה operating budget - תקציב השקעות investment budget - תקציב חודשי נוסף supplemental monthly budget - תקציב חומרים material budget - תקציב חלופי alternative budget - תקציב ייעודי appropriation budget - תקציב ייצור production budget - תקציב כמויות פיסיות physical quantity budget - תקציב לתקופה ארוכה long-term budget - תקציב מזומנים cash budget - תקציב מכירות sales budget - תקציב מנהלי administrative budget - תקציב מקיף comprehensive budgeting - תקציב משאבים resource budget - תקציב משתנה variable budget - תקציב מתמשך continuous budget - תקציב פיסי physical budget - תקציב פירסום advertising budget - תקציב פיתוח capital budget - תקציב פעולות performance budget - תקציב פרטים line item budget - תקציב קבוע fixed budget - תקציב רגיל current budget - תקציב רווח profit budget - תקציב רכש purchasing budget - תקציב שוטף current budget - תקציב שיווק marketing budget - תרגום מטבע חוץ foreign currency translation - תרשים היצטברות z chart - תרשים תכונות chart of attributes - תשואה לגודל returns to scale - תשואת יעד target rate of return - תשואת פרסום return on aolreztiging spending [roas - תשלום בעבור נוכחות pay pen inclusion - תשלום חלקי partial payment - תשלום לפי אירמוזים pay per lead - תשלום לפי ביצועים pay for performance - תשלום לפי הקלקה pay per click [ppc - תשלום לפי חשיפות cpm - תשלום לפי מכירות pay per sale [pps - תשלום לשיעורין instalments - תשלום מראש advanced payment - תשלום נגד מיסמכים payment against documents - תשלום נידחים deferred payments - תשלום עולה progressive payment - תשלום עם ההזמנה payment wigh order - תשלום ראשון down payment -