לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ת 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
תעודת התחייבות liability certificate -
תאריך date -
תעודת זיכוי credit note -
תאריך סגירה closing date -
תעודת חיוב debit note -
תהליך ביקורת auditing process -
תעודת מישלוח delivery note -
תהליך חשבונאי accounting process -
תעודת מישלוח (2) consignment note -
תוחלת חיים life expectancy -
תוחלת חיים ממוצעת average life expectancy -
תערובה warranty -
תוחלת רווח expected profits -
תפוגה mortality -
תוכנית ביקורת audit program -
תפוצה נטו net circulation -
תוכנית ביקורת כוללנית generalized audit program -
תפוקה גולמית gross output -
תפוקה כוללת total product -
תוכנית לשיפורים הוניים program capital improvement -
תפוקה ממוצעת average product -
תוכנית עסקית business plan -
תפיסה פיננסית של הון financial concept of capital -
תועלת נטו תוספתית net incremental benefit -
תפקיד בקרה controlling function -
תועלת עלות, ניתוח benefit cost analysis -
תקבול receipt -
תועלת פגה expired utility -
תקבול להלכה constructive receipt -
תועלת תוספתית incremental benefit -
תקבולים על חשבון מניות receipts on shares account -
תוצאות חיפוש בתשלום advertisments sponored links -
תקופת אשראי credit period -
תוצאות מפתח key result -
תקופת בינים interim period -
תוצר product -
תקופת ביקורת audit period -
תוצר למועסק product per employed -
תקופת גביה ממוצעת average collection period -
תוצר פיסי ממוצע average physical product -
תקופת גבייה collection period -
תוצרת בתהליך goods in process -
תקופת דיווח reporting period -
תוצרת גמורה finished goods -
תקופת החזר payback period -
תזרים הון capital flow -
תקופת חשבון accounting period -
תקופת כספים financial period -
תקופת פירעון payback period -
תקופת פעילות activity period -
תקופת קיום life period -
תחזית יתרת רווח שלא יועדה retained earnings projection -
תקופת תקציב budget period -
תחזית מאזן balance sheet projection -
תקופתיות, עקרון periodicity concept -
תחזית מכירות sales forecast -
תקורה overhead -
תחזית נעה moving projection -
תקורה מוקצית בחוסר underapplied overhead -
תחזית פיננסית financial forecast -
תקורת חרושת factory overhead -
תחזית פנימית internal forecast -
תקן standard -
תחליפי מזומנים cash equivalent -
תקן גמיש flexible standard -
תחשיב calculation -
תקן היסטורי past record -
תיאום adjustment -
תקן השוואה standard of comparison -
תיאום דו"חות adjustment of statements -
תקן מוחלט absolute standard -
תיאום לרמת המחירים price level adjustments -
תקן עלות cost standard -
תיאומי סוף שנה year end adjustments -
תקן ענפי inustry average -
תיאומי תקופה קודמת prior period adjustment -
תקן תכנון plan standard -
תיאור מערכות system description -
תקן תקציבי budget standarde -
תיארוך נידחה deferred billing -
תקני ביקורת accounting standards -
תיארוכים מראש advance billing -
תקני ביקורת בינלאומיים internatinal accounting standards -
תקני ביקורת מקובלים (generally accepted auditing standard (gaas)): -
תיעוד documentation -
תקני דיווח reporting standards -
תיעוד חוץ external adcumentation -
תקני דיווח כספי בינלאומי international finance reporting standards [IFRS] -
תיעוד פנים internal documentation -
תקני חשבונאות accaunting standards -
תיק File -
תקני מחיר cost-accounting standards -
תיק מועבר carryover file -
תקנים חמורים tight standards -
תיק קבע permanent file -
תקנים רופפים loose standards -
תיקון repair -
תקפות validity -
תיקון (2) rectification -
תקצוב budgeting -
תיקון מיוחד extraordinary repair -
תקציב budget -
תקציב אב master budget -
תיקצוב budgeting -
תקציב אזורי market by market allocation -
תיקצוב הון capital budgeting -
תקציב ארגון organization budget -
תיקצוב חוזר rebudgeting -
תקציב ביניים interim budget -
תיקצוב לפי מכירות sales oriented budgeting -
תקציב גמיש flexible budget -
תיקצוב לפי מתחרים competitive parity method -
תקציב הון capital budget -
תיקצוב נע moving budgeting -
תקציב הוצאות expense budget -
תיקצוב סטטי static budgeting -
תקציב הפעלה operating budget -
תיקצוב על בסיס אפס zero based budgeting (ZBB) -
תקציב השקעות investment budget -
תיקצוב פעולות performance budgeting -
תקציב חודשי נוסף supplemental monthly budget -
תיקצוב פעולות (2) operations budgeting -
תקציב חומרים material budget -
תיקצוב תוספתי incremental budgeting -
תקציב חלופי alternative budget -
תיקצוב תכניות program budgeting -
תקציב ייעודי appropriation budget -
תיקצוב תפוקות output budgeting -
תקציב ייצור production budget -
תיקצוב תשומות input-oriented budgeting -
תקציב כמויות פיסיות physical quantity budget -
תיקרה ceiling -
תיקרות אשראי lending celings -
תיקשורת חסויה priviledged communication -
תקציב מכירות sales budget -
תכונה attribute -
תקציב מנהלי administrative budget -
תכנון planning -
תקציב מקיף comprehensive budgeting -
תכנון ביקורת audit planning -
תקציב משאבים resource budget -
תכנון רווחים profit planing -
תקציב משתנה variable budget -
תכנון-תכנות-תקצוב planning programming budgeting -
תקציב מתמשך continuous budget -
תלוי outstanding -
תקציב פיסי physical budget -
תלוש coupon -
תקציב פירסום advertising budget -
תמורה proceeds -
תקציב פיתוח capital budget -
תמורה להשקעה value for money -
תקציב פעולות performance budget -
תמחיר cost accounting -
תקציב פרטים line item budget -
תמחיר אחיד uniform costing -
תקציב קבוע fixed budget -
תמחיר אחריות rosponsibility costing -
תקציב רגיל current budget -
תמחיר באצווה batch costing -
תקציב רווח profit budget -
תמחיר גורם העמסה load factor pricing -
תקציב רכש purchasing budget -
תמחיר היסטורי historical costing -
תקציב שוטף current budget -
תמחיר יחידה unit costing -
תקציב שיווק marketing budget -
תמחיר ישיר direct costing -
תרגום מטבע חוץ foreign currency translation -
תמחיר לפי אומדן estimated costing -
תמחיר לפי הזמנה job lot costing -
תרשים תכונות chart of attributes -
תמחיר לפי ממוצע נע moving average csoting -
תשואה לגודל returns to scale -
תשואת יעד target rate of return -
תמחיר מוצר product costing -
תשואת פרסום return on aolreztiging spending [roas -
תמחיר מלא full costing -
תמחיר משתנה variable costing -
תשלום חלקי partial payment -
תמחיר ספיגה absorption costing -
תמחיר ספיגה מלאה full cost pricing -
תשלום לפי ביצועים pay for performance -
תמחיר עלות מלאה full cost pricing -
תשלום לפי הקלקה pay per click [ppc -
תמחיר פונקציונלי functional costing -
תמחיר צבירות accrual costing -
תשלום לפי מכירות pay per sale [pps -
תמחיר שולי margingal costing -
תמחיר שיעור תשואה rate of return pricing -
תשלום מראש advanced payment -
תמחיר תקן standard costing -
תשלום נגד מיסמכים payment against documents -
תמחיר תרומה contribution costing -
תשלום נידחים deferred payments -
תמחירן cost accountant -
תשלום עולה progressive payment -
תמיכה carry -
תשלום עם ההזמנה payment wigh order -
תמליל text -
תשלום ראשון down payment -
תנאי תשלום trems of payment -
תסקיר review -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות