לאתר הבית של מעות
חפש חיפוש בלקסיקון
לקסיקון חשבונאות וביקורת
 ר 
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   
רווח תפעולי operating profit -
ראייה בעל פה parole evidence -
רווח תפעולי שוטף, שיטת current operating prrfomance income system -
ראייה חשבונאית accounting evidence -
רווחיות, עוצמת profitability strenght -
ראייה כשירה competent evidential matter -
רווחים בטרם רכישה preaquisition profits -
ראייה מסייעת corroborating evidence -
רווחים שהצטברו accumulated profits -
רווחים שיועדו appropriated retained earrings -
ראית ביקורת auditing evidence -
רווחים שלא יועדו unappropriated surplus -
רווחים שלא יועדו מאוחדים consolidated retained earnirgs -
ראשי פרקים highlights -
ריבית לקבל interest receivable -
רבעון quarter -
ריבית לשלם interest payable -
רגישות, ניתוח sensitivity analysis -
ריבית משונתת annualized interest -
רהיטים וציוד furniture and fixtures -
ריבית נצברת accrued interest -
ריבית נצברת לקבלה accrued interest receivable -
רואה חשבון בכיר senior accountant -
ריבית נצברת לתשלום accrued interest payable -
ריבית פיגורים interest for delay -
רואה חשבון זוטר junior accountant -
ריבית שהורווחה וטרם שולמה interest earned but not collected -
ריבית שנתית מתואמת annualized interest -
רואה חשבון מחליף successor auditor -
ריכוז pool -
רובד מלאי inventory layer -
ריכוז חשבונות pool of accounts -
רווח profit -
רישום entry -
רווח או הפסד gain of loss -
רישום (2) registration -
רווח אחזקה holding gain -
רישום ביטול cancelling entry -
רווח אקראי casual profit -
רישום ביצוע הספקה delivery performance record -
רווח אקראי (2) windfall gains -
רישום דו צדדי double entry -
רווח בלתי מחולק: retained earnings -
רישום התאמה adjhusting entry -
רווח בסיסי למניה primary earnings per share -
רישום חשבונאי accounting entry -
רווח ברוטו gross profit -
רישום יומן מורכב compound jorunal entry -
רווח גולמי gross profit -
רווח גולמי שיטת gross margin method -
רישום מחזיר reversing entry -
רווח הון בלתי ממומש unrealized capital gain -
רישום מכסה covering entry -
רווח הון ממומש realized capital gain -
רישום מלאי תמידי perpetual inventory system -
רווח הון שלילי negative capital gain -
רישום נגדי contra entry -
רווח הפעלה operating profit -
רישום פתיחה opening entry -
רווח התפטרות gain on disposal -
רישום ראשוני original entry -
רווח והפסד profit and loss -
רכוש שוטף current assets -
רווח חשבונאי accounting profit -
רכושה accession -
רווח כולל gross profit -
רכישה באצווה batch buying -
רווח כולל, שיטת all inclusive income system -
רווח להלכה paper profit -
רעיוני notional -
רווח להקלקה earning per click [epc -
רפיפות תקציבית budgetary slack -
רווח למניה earnings per share -
רציפות continuity -
רווח למניה מוקצה committed earnings per share -
רשומה records -
רווח למניה על בסיס דילול מלא fully diluted earnings per share -
רשומה לא פעילה inactive record -
רווח למניה, התאמת earning per share adjustments -
רשומה לא רשמית informal record -
רווח לפני הוצאות מימון ומסים earnings before interest and taxes (ebit)): -
רשומה מהותית programmed record -
רווח לפני הוצאות מימון, מסים, פחת והפחתות earnings before interest' taxes depreciation and amortization [EBITDA] -
רשומות ביקורת ausit records -
רווח לפני מס profits before taxes -
רשומות מכירות sales records -
רווח מגזרי segment margin -
רשומות קניות purchase records -
רווח מהפעלה בעלות שוטפת current cost operating profit -
רשומות שכר poyroll records -
רווח מהפעלה נטו net operating profit -
רווח מוניטרי monetary gain -
רשומת מיקום location record -
רווח מותנה contingent profit -
רשומת מלאי inventory record -
רווח מחלקתי deprartmental profit -
רשומת ממשק housekeeping record -
רווח מיוחד extraordinary gain -
רשומת מפרטים specification record -
רווח מלאי inventory profit -
רשומת שכר payroll record -
רווח ממומש reaized profits -
רשימה schedule -
רווח ממוצע average profit -
רווח נקי למניה net profits per share -
רשימת תיוג check list -
רווח פינקסי book profit -
רשם registrar -
רווח צפוי anticipated profit -
נבנה ע"י Click for details מנוע הקישור שלClick for details עולמות אפשריים בע"מ - השימוש בלקסיקון כפוך לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2021
אודות האגרון
רשימת תחומים
חיפוש
קישורים
מחשבונים
פרסם אצלנו
הערות לעורך
מה חדש
מאמרים וכתבות
מילון מעות