דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
פגם בקנין cloud on title - פחת depreciation - פחת בקו ישר straight line depreciation - פחת בר־ריפוי curable depreciation - פחת בשיטת אנונה annuity method of depreciation - פחת בשיטת יעודה לחילוף renewal fund method of depreciation - פחת בשיטת יעודה צוברת sinking fund method of depreciation - פחת בשיטת יתרה פוחתת declining balance method - פחת בשיטת יתרה פוחתת כפולה double declining balance - פחת בשיטת מחיקת נכס ברכישה writing off assets on acquisition - פחת בשיטת ערך שארית salvage value depreciation - פחת בשיטת ריבית דריבית compound interest method of depreciation - פחת חשבונאי accounting depreciation - פחת כלכלי economic depreciation - פחת לפי יחידות ייצור units of production depreciation - פחת לפי יתרה, שיטת declining balance method depreciation - פחת לפי סכום ספרות sum of years digits method - פחת מאזני book depreciation - פחת מואץ accelerated depreciation - פחת מיוחד extraordinary depreciation - פחת מספיק depreciation adequancy - פחת מקובץ composite depreciatin - פחת נצפה observed depreciation - פחת על בסיס ייצור production method of depreciation - פחת על בסיס מכירות sales method of depreciation - פחת על בסיס עלות חילוף replacement cost method of depreciation - פחת פונקציונלי functional depreciation - פחת פיסי physical deterioration - פחת קבוצתי group depreciation - פחת רגיל ordinary depreciation - פחת שווה כפול, שיטת double straight line depreciation - פחת שווה, שיטת straight line depreciation - פחת שנצבר accumulated depreciation - פחת תקופתי accrued depreciation - פיגורים arrears - פידיון revenue - פיקוח תקציבי budgetary control - פיתוח, הוצאות development expenses - פיתיון, המחרה bait pricing -
פנקס register - פנקס ביקורת audit notebook - פנקס הספקה delivery priority - פנקס חברות companies register - פנקס חברים register of members - פנקס שוברים voucher register - פנקס שכר payroll register - פנקס תעודות מניות shre certificate book - פנקסי מקרקעין public records - פנקסים, ניהול book keeping - פנקסנות bookkeeping - פסד wastage - פסיכולוגית, המחרה sychological pricing): - פעולה חשבונאית accounting transaction - פעולה פנימית internal transaction - פעילות אגבית incidental operation - פעילות בחשבון account activity - פעילות מתמשכת continuing operations - פעילות עזר auxiliary activities - פער מימון financing gap - פער שיווק marketing spread - פערים, ניתוח gap analysis - פקודת יומן journal voucher - פקטורינג factoring - פקיעה lapse - פרו-פורמה pro forma - פרו-רטה pro-rata - פריט item - פריט כספי (מוניטרי) monetary items - פריט לא כספי (לא מוניטרי) non monetary item - פריט פנימי captive item - פריטים לגביה collection items - פריטים מיוחדים extraordinary items - פריסת מאזן spreading a balance sheet - פרמיית פדיון revenue premium - פרסום דוחות כספיים publication of financial statements - פרעון בתשלומים שווים straight amortizatiojn - פתיחת ספרים open the books -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022