דף הבית חשבונאות וביקורת
    א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
z y x w v u t s r q p o n m l k j i h g f e d c b a
עבודה בלתי גמורה work in progress - עבודה בתהליך work in process - עבודה ישירה direct labor - עבודה עקיפה indirect labor - עבודת בנייה בתהליך construction work in progress - עבירה / פקיעה lapse - עדכון update - עדכניות up-to-date - עובדה מהותית material fact - עודף אינפלציוני inflationary surplus - עודף בספרים book surplus - עודף הוני capital surplus - עודף מאזני corporate surplus - עודף מוענק donatedf surplus - עודף משיערוך revaluation surplus - עודף נקי net surplus - עודף נקי, עקרון clean surplus doctrine - עודף נקי, שיטת clean surplus concept - עודף נרכש acquired surplus - עודף על ניכיון compound discount - עודף עלות השקעה surplus on investment - עודף שווי מאזני surplus on net worth - עודף שיערוך appraisal surplus - עודף תפעולי operating surplus - עודפים מהוונים capitalized surplus - עודפים שהצטברו accumulated earnings - עודפים, ניתוח surplus analysis - עודפים, סיווג surplus classification - עוזר ביקורת audit assistant - עומק חוב depth of debts - עוצמת מערכות systems strenght - עוצמת רווחיות profitability strenght - עוקב sequence - עיכבון lien - עיכבון מוביל carrier's lien - עיכבון מוכר seller's lien - עיכבון סוכן factor's lien - עיסוק נלווה allied occupation - עיקביות consistency - עיקרון concept - עיקרון בקרה control concept - עיקרון ההקבלה matching principle - עיקרון המהותיות materiality convention - עיקרון העיקביות consistency principle - עיקרון מימוש realization principle - עיתוי timing - על חשבון on account - עלויות הומוגניות homgeneous costs - עלויות חרושת factory cost - עלויות כלכליות economic costs - עלויות מידע information cost - עלויות מעורבות mixed costs - עלויות מתוכננות programmed costs - עלויות סגירה closing costs - עלויות תקורה overhead cost - עלויות, שיטת cost system - עלות cost - עלות או שוק cost or market - עלות או שוק הנמוך שבהם lower of cost or market - עלות אחזקה possession cost - עלות אחזקת מלאי inventory cost - עלות אחידה cost Constant - עלות אלטרנטיבית כוללת total alternative cost - עלות אלטרנטיבית ממוצעת average alternative cost - עלות אלטרנטיבית סמויה implicit alternative cost - עלות אלטרנטיבית עקיפה indirect alternative cost - עלות אמודה estimated cost - עלות אשראי cost of credit - עלות בלתי מכוסה unrecovered cost - עלות בלתי נמנעת unavoidable cost - עלות בלתי רגילה abnormal costs - עלות בלתי תפעולית nonoperating cost - עלות בניכוי פחת cost less depreciation - עלות בפועל actual cost - עלות ברת הפרדה separtable cost - עלות ברת השוואה comperative cost - עלות ברת עיקוב traceable cost - עלות ברת פחת depreciable cost - עלות בת־הפרדה separatable cost - עלות בת־השוואה comparative cost - עלות בת-עיקוב traceable cost - עלות גורם שולי marginal factor cost - עלות גורמי ייצור factor cost - עלות דחייה repudiation costs - עלות הון cost of capital - עלות הזדמנות opportunity cost - עלות הזמנה order cost - עלות החזקה possession cost - עלות החסנה storage costs - עלות היסטורית historical cost - עלות העברה transfer cost - עלות הפעלה operating cost - עלות הפצה, ניתוח distribution coat analysis - עלות ועוד cost plus contract - עלות ועוד, המחרה לפי cost plus pricing - עלות חומרים material cost - עלות חומרים ישירים direct material cost - עלות חומרים עקיפה indirect material cost - עלות חזויה anticipated cost - עלות חידוש cost of reproduction - עלות חילוף replacement cost - עלות חילוף נטו net replacement cost - עלות חילוף שוטפת current replacement cost - עלות ייצור cost of production . - עלות ייצור משותפת joint production cost - עלות ישירה direct costs - עלות יתרת רווח retained earnings cost - עלות כוללת total cost - עלות כוללת ממוצעת average total cost - עלות כושר capacity cost - עלות כושר פנוי idle capacity cost - עלות כיסוי cost per coverage [cpcov - עלות לא־מפורשת implicit cost - עלות לאלף (cost per thousand (cpm)) - עלות לאלף חשיפות cost per mille [cpm] cost per thousand impressions - עלות להזמנה cost per order cpo - עלות להפחתה depreciable cost - עלות להקלקה cost per click [cpc - עלות ליחידה cost per unit - עלות למכירה cost per sale [cps - עלות למפעל enterprise cost - עלות לעומת הוצאה cost vs. expense - עלות לפי יחידה מפורשת - עלות לפעולה cost per action [cpa - עלות לשעה cost per hour - עלות מדולדלת depleted cost - עלות מוערכת estimated cost - עלות מופחתת depreciated cost - עלות מוצרים שיוצרו cost of goods manufactured - עלות מוצרים שנמכרו cost of goods sold - עלות מוקצית applied cost - עלות מוקצית במילואה fully allocated costs - עלות מושגת attainable cost - עלות מחוייבת commited cost - עלות מחולקת מחדש redistributed cost - עלות מחושבת implicit cost - עלות מחזור מלא complete cycle costs - עלות מחזור רווח, ניתוח cost volume profit aralysis - עלות מיוחסת inputed cost - עלות מכירות cost of sales - עלות מכר cost of goods sold - עלות ממויינת מחדש reclassified cost - עלות ממוצעת average cost - עלות ממוצעת כוללת total average cost - עלות ממשית real cost - עלות מניות cost of stock - עלות מניות בכורה cost of preferred stock - עלות מפורקת disaggregated cost - עלות מצרפית aggregate cost - עלות מקורית original cost - עלות משולבת joint cost - עלות משותפת common cost - עלות משתנה variable cost - עלות משתנה בחלקה semi variable cost - עלות משתנה כוללת total variable cost - עלות משתנה ממוצעת average variable cost - עלות מתחת לקו below the line cost - עלות נוכחית curent cost - עלות נוספת supplementary costs - עלות נטו net cost - עלות ניירות ערך costs of securities - עלות נכס cost of assets - עלות נכסיות מותג brand equity cost - עלות נשלטת controllable cost - עלות סחורה merchandize cost - עלות ספוגה absorbed cost - עלות ספציפית specific cost - עלות עבודה labor cost - עלות עבודה ליחידה unit labor cost -
עלות עבודה עקיפה indirect labor cost - עלות עיבוד conversion cost - עלות עקיפה indirect cost - עלות פגה expired cost - עלות פינקסית ledger cost - עלות צפויה anticipated cost - עלות קבועה בחלקה semi fixed cost - עלות קמעונאית retail cost - עלות קניות cost of goods purchased - עלות קרנות הון funds cost - עלות קרנות פחת depreciation funds cost - עלות קשורה related cost - עלות ראלית real cost - עלות ראשונה first cost - עלות ראשונית basic cost - עלות רגילה normal cost - עלות רכישה acquisition cost - עלות רכישה (2) cost per acquisition [cpa - עלות רכש purchasing costs - עלות שאינה בת־עיקוב nontraceable cost - עלות שוטפת runing costs - עלות שטרם פגה unexpired cost - עלות שייכת relevant cost - עלות שירות service cost - עלות שלא פגה unexpired cost - עלות שנגרמה incurred cost - עלות שנספגה absorbed cost - עלות שנצרכה consumed cost - עלות שעת מכונה machine hour rate - עלות תחזוקת מלאי stockholding costs - עלות תחילתית start up cost - עלות תפוסה cost of occupancy - עלות תקופה period cost - עלות תקנית standard cost - עלות תקנית בסיסית basic standard cost - עלות תקנית מושלמת perfection standard cost - עלות תקנית מושלמת (2) ideal standard cost - עלות תקנית רגילה normal standard cost - עלות תקנית, בסיס standard cost basis - עלות תקנית, שיטת standard cost method - עלות תשומה input cost - עלות, בסיס cost basis - עלות, גורם cost factor - עלות, המחרה לפי cost oriented pricing - עלות-תועלת, ניתוח cost benefit analysis - עליית ערך appreciation - עליית ערך בלתי ממומשת unrealized appreciation - עליית ערך ממומשת realized appeciation - עמדה position - ענ"נ - ענף, ניתוח industry analysis - עסק בעל עלות קבועה constant cost industry - עסקה transaction - עסקה ארוכת מועד long term transaction - עסקה חיצונית external transaction - עסקה פנימית internal transaction - עסקות בין חברתיות intercompany transactions - עסקים שוליים marginal business - עסקת בעלות equity transaction - עסקת מוניטין goodwill transaction - עקבות tracks - עקביות consistency - עקביות, עקרון consistency principle - עקומת עמודות histogram - עקרונות חשבונאיים accounting principles - עקרונות חשבונאיים מקובלים accepted principles of accounting - עקרונות חשבונאים בלתי מקובלים non-gaap - ערבות guarantee - ערבות החזר תשלום repayment guarantee - עריכת דוחות כספיים compilation of financial statements - ערך value - ערך אובייקטיבי objective value - ערך בלתי מוחשי intangible value - ערך בלתי ממומש unrealized value - ערך בפועל actual value - ערך בפירוק break up value - ערך גרוטאה junk value - ערך גרט scrap value - ערך החזקה carrying value - ערך היפרעות recovery value - ערך השקעה investment value - ערך זקוף imputed value - ערך חילופי substitution value - ערך חיסול liquidation value - ערך חיסול נטו net liquidation value - ערך חכירה leasehold value - ערך חלות maturity value - ערך יציאה exit value - ערך יציאה מיוחל expected exit value - ערך כניסה enter value - ערך כספי שוטף current cash value - ערך לאחר מס net of tax method - ערך להמרה conversion value - ערך למכירה sale value - ערך לניצול tangible value - ערך לצורך מכס value for customs - ערך לצורך מס taxable value - ערך לקוח מתמיד customer liftime value - ערך מאזני book value - ערך מאזני ברוטו gross book value - ערך מאזני נטו net book value - ערך מאזני של מניה book value per share - ערך מאזני של מניה רגילה bok value per common sgare - ערך מופחת depreciable value - ערך מוצהר value declared - ערך מותאם adjusted value - ערך מותג brand value - ערך מימוש realization value - ערך מימוש נטו net realizable value - ערך מכירה כפויה forced sale value - ערך ממשי sound value - ערך מקומי domestic value - ערך משתייר resideal value - ערך נוכחי present value - ערך נוכחי מנוכה discounted present value - ערך נוכחי נקי net present value - ערך נוכחי של תזרים דיבידנד present value of divided flow - ערך נוכחי של תזרים מזומנים מיוחל present value of expected cash flow - ערך נוכחי, שיטת present value method - ערך ניצולת salvage value - ערך ניצל salvage value - ערך נכסי assets value - ערך נכסי משוערך revaluated assets value - ערך נכסי נטו net assets value - ערך סובייקטיבי (subjective value)l - ערך סילוק disposal value - ערך ספרים book value - ערך עלות cost value - ערך עלות בניכוי פחת cost less depreciationh value - ערך עלות חידוש reproduction cost value - ערך עסק חי going concern value - ערך פינקסי book value - ערך רגשי sentimental value - ערך רווחים צפויים anticipated profit value - ערך רכישה acquisition value - ערך רעיוני imputed value - ערך שארית salvage value - ערך שוק הוגן fair market value - ערך שוק מקומי current domestic value - ערך שוק, שיטת market value method - ערך שיורי residual value - ערך שירות service value - ערך שרידים scrap value - ערך תזרים מזומנים מנוכה discounted cash flow value - ערך תפוקה output value - ערך תפוקה שולית marginal production value - ערך תשומה imput value - עתודה provision - עתודה (2) surplus reserve - עתודה הולמת reserve adequacy - עתודה חופשית voluntary reserve - עתודה כללית general reserve - עתודה כללית לתלויות gereral contingency reserve - עתודה לאירועים בלתי צפויים contingency reserve - עתודה לביטוח insurance fund - עתודה להפחתת ניירות ערך reserve for deduction of securities - עתודה להשוואת מסים tax equalization reserve - עתודה להתרחבות reserve for expansion - עתודה לעלויות חילוף מוגדלות reserve for increased replacement costs - עתודה לפנסיה pension reserve - עתודה לתלויות contingency reserve - עתודה מיוצבת funded reserve - עתודה מעורבת hybrid reserve - עתודה מפורשת specific reserve - עתודות התחייבות liability reserve - עתודות, קרנות ויעודות reserved and funds - עתודת השקעות investment reserve - עתודת מזומנים cash reserve - עתודת תחזוקה maintenance reserve -

נבנה ע"י עולמות אפשרייםעולמות אפשריים בע"מ
השימוש בלקסיקון כפוף לתנאי השימוש בו
מתוך הלקסיקונים של איתן אבניאון © 2022